Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Δήμος Σιντικής : Λήψη εκ νέου απόφασης περί αγοράς αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Λιβαδιάς.

Λήψη εκ νέου απόφασης περί απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
 Την εισήγηση του θέματος,
 Το με αριθμ. πρωτ. 114355/22.08.2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης,
 Τη με αριθμ. 143/2023 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
 Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 Την από 31.07.2023 έκθεση εκτίμησης αγροτεμαχίου προς εξαγορά της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου,
 Τις διατάξεις των άρθρων 75 I περ. η΄2 και 191 του ν. 3463/2006,
 Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α/265), με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του ν.2579/1998,
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α με δεκαέξι (16) ψήψους υπέρ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την απευθείας αγορά από τον Μενεξά Παντελή του Ευθυμίου τμήματος εμβαδού
1.000 τ.μ. από το με αριθμ. 2913 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λιβαδιάς, Σ.Δ. 1969, έναντι
του ποσού των 2.000 €, για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς.
2. Ορίζει όπως η πίστωση ποσού 2.000 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, κατόπιν
αναμόρφωσής του.
3. Ορίζει ότι ο Δήμος Σιντικής ως αγοραστής του παραπάνω αγροτεμαχίου αναλαμβάνει την
κάλυψη όλων των συμβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων μεταγραφής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164 / 2023.

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου