Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις για δύο ειδικότητες στη ΔΕΥΑ Σιντικής

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις για δύο ειδικότητες στη ΔΕΥΑ Σιντικής
Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων εργασίας.

  1. ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Υδραυλικών (2 θέσεις)
  1. ΔΕ Τεχνικού/ ΔΕ Υδραυλικών (Βοηθός Υδραυλικός) (1 θέση)
  1. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (JCB) (1 θέση)
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.), Ροδόπολη Δήμου Σιντικής, Τ.Κ. 62055, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προσωπικού, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσούτσουρα (τηλ. επικοινωνίας: 23270 22862).

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.), που εδρεύει στο Δήμο Σιντικής στη Ροδόπολη Ν. Σερρών.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν υδραυλικούς και χειριστές μηχανημάτων έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου