Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Επαναδημοπράτηση του δημοτικού καταστήματος «ΟΑΣΗ» στην Κοινότητα Άνω Ποροΐων λόγω λήξης της εκμίσθωσης

Επαναδημοπράτηση του δημοτικού καταστήματος «ΟΑΣΗ» στην Κοινότητα Άνω Ποροΐων λόγω λήξης της εκμίσθωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
 Την εισήγηση του θέματος,
 Τη με αριθμ. 7/2023 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Άνω Ποροΐων,
 Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.
1 του άρθρου 196 του ν. 4555/2018,
 Το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981,
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου «ΟΑΣΗ» Άνω Ποροΐων.
2. Ορίζει όπως ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας και το τίμημα της πρώτης προσφοράς
γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2023.

Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου