Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

18.671,60€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

18.671,60€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 442/31-08-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε την δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023» με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
 Β. Εγκρίνουμε τo υπ΄αριθμ. 09/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
 Γ. Αναθέτουμε στην εταιρεία με τίτλο ΠΑΣΙΣΗΣ ΑΒΕΕ, Διεύθυνση: ΝΟΒΑ 3, ΤΚ: 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ,
Δραστηριότητα: Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφαλείας, A.Φ.M.:094274926 , Δ.Ο.Υ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΕΜΗ:
028196212000 την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023», έως του συνολικού ποσού των
18.671,60€ με το ΦΠΑ 24%.
Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα είδη όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη οικονομική
προσφορά: 
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου