Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

2.000€ για 1 στρέμμα, θα δώσει ο Δήμος Σιντικής με Απευθείας αγορά για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς

2.000€ για 1 στρέμμα, θα δώσει ο Δήμος Σιντικής με Απευθείας αγορά για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 17/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 143/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 17
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 19
ο
 Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα
Λιβαδιάς.

Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την απευθείας αγορά από τον Μενεξά Ελευθέριο του Παντελή τμήματος εμβαδού
1.000 τ.μ. από το με αριθμ. 2913 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λιβαδιάς, Σ.Δ. 1969, έναντι
του ποσού των 2.000 €, για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς.
2. Ορίζει όπως η πίστωση ποσού 2.000 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, κατόπιν
αναμόρφωσής του.
3. Ορίζει ότι ο Δήμος Σιντικής ως αγοραστής του παραπάνω αγροτεμαχίου αναλαμβάνει την
κάλυψη όλων των συμβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων μεταγραφής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2023.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου