Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ
ΑΡΙΘ.450/1-9-2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών
μονάδων Δήμου Σιντικής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2023-2024»
 Ο Δήμαρχος Σιντικής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την πρόσληψη με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου από 1-9-2023 και
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2023-2024, των κάτωθι υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ και
Ειδικότητας Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου