Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

2.972,28€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για tablets και υλικά PC

2.972,28€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για tablets και υλικά PC

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΘΕΜΑ: Προμήθεια Tablet και Περιφερειακών Συστημάτων για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Σιντικής
Α Π Ο Φ Α Σ Η 447/31-08-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Tablet και Περιφερειακών Συστημάτων για τις
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Β. Εγκρίνουμε την 15/2023 μελέτη του τμήματος Τεχνική Υπηρεσιών.
Γ. Αναθέτουμε στον ανάδοχο: ΜΠΕΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 23- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ,
δραστηριότητα: ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SERVICE ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, A.Φ.M.:100329435 , Δ.Ο.Υ: Α΄ΣΕΡΡΩΝ,
την «Προμήθεια Tablet και Περιφερειακών Συστημάτων για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Σιντικής», αντί του ποσού των 2.972,28€ με το ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου