Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

4.001,84€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για γραφικής ύλη για το Κέντρο Κοινότητας

4.001,84€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για γραφικής ύλη για το Κέντρο Κοινότητας 
Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και ξηρογραφικού χαρτιού για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής.

ΘΕΜΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και ξηρογραφικού χαρτιού για τις
λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής.
Α Π Ο Φ Α Σ Η 462/11-09-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων
γραφείου και ξηρογραφικού χαρτιού για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής»
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
B. Εγκρίνουμε την από 05/09/2023 τεχνική περιγραφή (16/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) της Διεύθυνσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
Γ. Αναθέτουμε στον ανάδοχο: «ΥΙΟΙ Α & Π ΔΗΜΑΤΑΤΗ ΟΕ.», Δραστηριότητα: Βιβλιοχαρτοπωλείο, Διεύθυνση:
Βενιζέλου 3,62300, Σιδηρόκαστρο,Τηλ:2323022308 A.Φ.M.: 081861566, ΔΟΥ : Σερρών, την προμήθεια γραφικής
ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και ξηρογραφικού χαρτιού για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου
Κοινότητας του Δήμου Σιντικής, έναντι του ποσού των 4.001,84€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου