Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

5.000,00€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για τα μετάλλια, κύπελλα και την Χρονομέτρηση αγώνα του ΦΟΣΣ

5.000,00€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για τα μετάλλια, κύπελλα και την Χρονομέτρηση αγώνα του ΦΟΣΣ

Επί αιτήσεως του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου για επιχορήγηση της διοργάνωσης του 3ου «ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ»

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 19/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 150/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 19
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο
 Επί αιτήσεως του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου για
επιχορήγηση της διοργάνωσης του 3ου «ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
 Την εισήγηση του θέματος,
 Τη με 6862/03.08.2023 αίτηση του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου
(Φ.Ο.Σ.Σ.),
 τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1Α i και 1Β του ν. 3463/2006,
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου (Φ.Ο.Σ.Σ.)
με το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη μέρους των εξόδων της διοργάνωσης του 3ου
«ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ», το οποίο αναλύεται στα εξής:
 Χρονομέτρηση αγώνα: 2.000,00 €
 Μετάλλια – Κύπελα: 3.000,00 €
2. Ορίζει όπως η πίστωση ποσού 5.000,00€ βαρύνει τον ΚΑΕ: 00.6736.01 με τίτλο: «Επιχορηγήσεις
σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150 / 2023.

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου