Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας του Τουριστικού Περιπτέρου Σιδηροκάστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση: α} του ισογείου: 70,04 τ.μ., και του υποστέγου αυτού: 55,35 τ.μ. και β} του 1ου ορόφου: 276,21 τ.μ. και του  ημιυπαιθρίου αυτού: 38,76 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση πλατεία »Ηρώων» Σιδηροκάστρου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 27η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’  έως 12.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ανέρχεται σε Τέσσερις  χιλιάδες , Οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €) ετησίως  και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου