Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

Δήμος Σιντικής : Εκμίσθωσε δημοτική έκταση που ήδη είχε εκμισθώσει

Ο Δήμος Σιντικής προχώρησε στη μερική ανάκληση της με αριθμ. 212/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτική έκταση που εκμίσθωσε σε δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, και αναφέρθηκε σε δύο προγενέστερες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τις με αριθμ. 159/2020 και 212/2020, που αφορούσαν εκμισθώσεις κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από το 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου. Μεταξύ των άλλων, με τη με αριθμ. 159/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκμισθώθηκε, με το με αριθμ. πρωτ. 6403/05.08.2021 συμφωνητικό μίσθωσης, κοινόχρηστη δημοτική έκταση 8.107 τ.μ. στην κα Τάγκα Χαριτίνη του Γεράσιμου. Εκ παραδρομής, η ίδια έκταση, με την με αριθμ. 212/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκμισθώθηκε επίσης, με το με αριθμ. πρωτ. 5139/01.07.2922 συμφωνητικό μίσθωσης, στον κ. Ηλιάδη Βασίλειο του Αναστασίου. Μετά από τη με αριθμ. πρωτ. 5940/04.07.2023 αίτηση της μίας εκ των δύο εκμισθωτών, κας Τάγκα Χαριτίνης του Γεράσιμου για διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της, ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία κατατέθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 6026/06.07.2023 έγγραφό του, το οποίο παρατίθεται αυτοτελώς:

ΘΕΜΑ: «Επί της με αριθμ. πρωτ. 5940/4-7-2023 αίτησης της Χαριτίνης Τάγκα»
Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 5940/5-7-2023 έγγραφο, με το οποίο μου ζητείται κατάθεση
γνώμης και δη αμέσως, επί της με αριθμ. πρωτ. 5940/4-7-2023 αίτησης της Χαριτίνης Τάγκα, σας
γνωρίζω τα εξής:
α) Ο Δήμος ευθέως και σαφώς αναγνωρίζει ότι το επίμαχο αγροτεμάχιο στο Άγκιστρο, εμβαδού
8017 τ.μ., ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ εκμισθώθηκε το έτος 2022 στον δεύτερο μισθωτή Βασίλειο
Ηλιάδη, καθότι το αυτό ακίνητο είχε εκμισθωθεί στην αιτούσα Χαριτίνη Τάγκα, το
προηγούμενο έτος 2021. Επομένως η δεύτερη μίσθωση πρέπει να θεωρείται άκυρη, καθότι
επί του επιδίκου, προϋπάρχουν τα μισθωτικά δικαιώματα της Χαριτίνης Τάγκα. Ο Δήμος
οφείλει να γνωστοποιήσει την πραγματική κατάσταση στον Βασίλειο Ηλιάδη, προς γνώση
του και τις νόμιμες συνέπειες.
β) Πέραν των ανωτέρω αναμφισβητήτων, θεωρώ υποχρέωση μου να σχολιάσω ένα σημείο που
διαλαμβάνεται στο περιεχόμενο της αίτησης της κ. Χαριτίνης Τάγκα. Τελικώς διεπίστωσε την
διπλομίσθωση «…κατά την διαδικασία υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ…» και όχι πριν ένα έτος;
Ποιος καλλιέργησε το χωράφι το έτος 2022;Η ιδία ή ο κ. Ηλιάδης; Εν πάση περιπτώσει και
για να μην γίνω πικρόχολος, θα ήθελα να υπομνήσω προς όλους ότι οι συγκεκριμένες
μισθώσεις, γίνονται για να ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΙ και για τον ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΝΑ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. Παρακαλώ την Δημοτική Αρχή να επιληφθεί του θέματος αυτού γιατί το
θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό.
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη μερική ανάκληση της με αριθμ. 212/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την έγκριση εκμίσθωσης έκτασης 8.107 τ.μ. από το τεμάχιο 239ζ του αγροκτήματος Αγκίστρου στον Ηλιάδη Βασίλειο του Αναστασίου.
2. Τροποποιεί το με αριθμ. πρωτ. 5139/01.07.2922 συμφωνητικό εκμίσθωσης που υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο και τον εκμισθωτή Ηλιάδη Βασίλειο του Αναστασίου, διαγράφοντας το τεμάχιο εμβαδού 8.017 τ.μ., καθότι προϋπάρχουν τα μισθωτικά δικαιώματα της Τάγκα Χαριτίνης του Γεράσιμου για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.
3. Ορίζει την άμεση ανακοίνωση της παρούσας απόφασης στον Ηλιάδη Βασίλειο του Αναστασίου προς γνώση των νόμιμων συνεπειών αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174 / 2023.

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου