Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

3.370.069.83 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για υπαλλήλους για το 2024

3.370.069.83 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για υπαλλήλους για το 2024

1.249.895,44 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για υπαλλήλους ορισμένου χρόνου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 69
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες
οκτακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και σαράντα τέσσερα Λεπτά (1.249.895,44 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2024 για την ΔΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024


2.120.174,39 ευρώ για υπαλλήλους αορίστου χρόνου για το 2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 68
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους δύο εκατομμύρια εκατό είκοσι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα
τέσσερα Ευρώ και τριάντα εννιά Λεπτά (2.120.174,39 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2024 για την ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΕΞΟΔΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Οικ. & Διοικ.Υπηρεσιών
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ

Δείτε ολόκληρα τα έγγραφα εδώ: Α/Α 69Α/Α 68

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου