Δήμος Σιντικής : Προκήρυξη για την πλήρωση ενός (1) επιπλέον υδρονομέα άρδευσης

Προκήρυξη για την πλήρωση ενός (1) επιπλέον υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο Λιβαδιάς-Κερκίνης-Σταυροδρομίου-Μοναστηρακίου και Νεοχωρίου.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) επιπλέον υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυo Λιβαδιάς-Κερκίνης-Σταυροδρομίου-Μοναστηρακίου και Νεοχωρίου.
Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 25/06/2024 και λήγει στις 28/06/2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω,καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους

από Τρίτη 25/06/2024 μέχρι και Παρασκευή 28/06/2024 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,

στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 34 και στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες.

1. Αριθμός θέσεων Μία (1) επιπλέον θέση που προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο Λιβαδιάς-Κερκίνης-Σταυροδρομίου-Μοναστηρακίου και Νεοχωρίου

2. Αρδευτική περίοδος Η πρόσληψη αφορά την αρδευτική περίοδο 2024 απο την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 31/08/2024.

3. Απαιτούμενα Προσόντα Για να προσληφθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
Απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
5. Ορισμός υδρονομικών οργάνων Το υδρονομικό όργανο θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιντικής. Ο διορισμός του υδρονομέα αφορά μόνο στην συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).Οι αποδοχές του εκλεγμένου υδρονομέα θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β’/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β’ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)

6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
7. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο) και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr)

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Σιντικής – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34 – Σιδηρόκαστρο, στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212. Αντίγραφο της παρούσας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Κατεβάστε την Προκήρυξη με ΑΔΑ: 61-Ω4Ω1Υ-ΦΧΠ ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος