Υποχωρούν τα νερά του Στρυμόνα που "έπνιξαν" τον Νομό Σερρών, 11 Ιουνίου 1976

Φουρτουνιασμένα τα νερά του Στρυμόνα, γλιστράνε μέσα aπό τις «πόρτες» του φράγματος της Κερκίνης

Ενημέρωση για τον Κάμπο των Σερρών στις 11 Ιουνίου 1976 μετά τις πλημύρες του Στρυμόνα.  
Μείωση Κινδύνων Πλημμύρας
Τις τελευταίες 24 ώρες, ο κίνδυνος εκτεταμένων πλημμυρών στον κάμπο των Σερρών έχει μειωθεί αισθητά. Αυτό οφείλεται στη διακοπή των βροχοπτώσεων στη Βουλγαρία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της στάθμης του νερού στο φράγμα της Κερκίνης. Ο ποταμός Στρυμόνας, που συνήθως μεταφέρει μεγάλες ποσότητες νερού, έχει τώρα ηρεμήσει, συμβάλλοντας στη μείωση των πλημμυρικών κινδύνων.

Προβλήματα και Προληπτικά Μέτρα
Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, δύο σοβαρά προβλήματα παραμένουν στην περιοχή των Σερρών:

Κατάρρευση της Γέφυρας του Στρυμόνα: Η κατάρρευση ενός βάθρου της γέφυρας κοντά στο Νέο Πετρίτσι διέκοψε την οδική επικοινωνία μεταξύ Σιδηροκάστρου και των χωριών του Μπέλες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την πιθανή χρήση της σιδηροδρομικής γέφυρας για τα οχήματα.
Ζημιές σε Καλλιέργειες: Οι πρόσφατες πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες στην περιοχή Μαυροθάλασσας, Ιβήρων και Αχινού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην καταγραφή των ζημιών μόλις εξαλείψουν οι κίνδυνοι νέων πλημμυρών.
Προοπτικές και Κρατική Παρέμβαση
Υπάρχουν πολλές ελπίδες για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης τις επόμενες ημέρες, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της Βουλγαρίας δεν προβλέπει βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα. Ο νομάρχης Σερρών, κ. Πυλόρωφ, δήλωσε ότι η κατάσταση εξελίσσεται ικανοποιητικά χωρίς νέα προβλήματα. Επιπλέον, διαψεύστηκαν οι πληροφορίες περί απομάκρυνσης κατοίκων από ορισμένα χωριά λόγω του κινδύνου πλημμυρών.

Επείγουσα Ανάγκη για Βελτιώσεις Υποδομών
Αναγνωρίζοντας τις καταστροφές και τις συνεχείς πλημμύρες, οι κάτοικοι και οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Σημαντική είναι η επίσπευση της κατασκευής του νέου φράγματος της Κερκίνης, η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί πριν από έξι μήνες. Οι προοπτικές για την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ολοκλήρωση αυτών των έργων.

Συμπεράσματα
Η μείωση των βροχοπτώσεων στη Βουλγαρία έχει προσφέρει μια ανάσα στους κατοίκους και τις αρχές των Σερρών. Ωστόσο, η ανάγκη για προληπτικά μέτρα και η βελτίωση των υποδομών είναι επιτακτική, καθώς οι πλημμύρες συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για τις καλλιέργειες και τις ζωές των κατοίκων της περιοχής.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24ΩΡΟ Μειώθηκαν οἱ κίνδυνοι για πλημμύρες στο κάμπο τών Σερρών
Σταμάτησαν οἱ βροχές στη Βουλγα- ρία καὶ κατέβηκε αίσθητά ή στάθμη του νερού στο φράγμα τής Κερκίνης

Οἱ κίνδυνοι γιὰ ἐκτεταμένες πλημμύρες στον κάμπο τῶν Σερρών μειώθηκαν ἀρκετά το τελευταῖο εἰκοσιτετράωρο μετά ἀπό νέα κάθοδο τῆς στάθμης τοῦ νεροῦ στο φράγμα τῆς Κερκίνης, πού ὀφείλεται στο γεγονός, ὅτι ὁ ὁ Στρυμόνας δέν κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νεροῦ, λόγω διακοπῆς τῶν βροχοπτώσεων στην Βουλγα pia.
Βέβαια αὐτό δεν σημαίνει, ὅτι ἐξέλιπε τελείως καὶ ἡ περίπτωση
μιουργηθή δύο σοβαρά προβλήματα
στην περιοχή Σερρών. Το πρώτο εἰ ναι ἡ κατάρρευση βάθρου τῆς γε φύρας τοῦ Στρυμόνος, παρά το Νέο Πετρίτσι,, ποὺ εἶχε σαν ἀποτέλεσμα την διακοπή τῆς ὁδικῆς ἐπικοινω νιας μεταξύ Σιδηροκάστρου και χω ρίων τοῦ Μπέλες. Πρός ἐξεύρεση Λύσεως τοῦ θέματος θα γίνη σήμε ρα σύσκεψη ἐπὶ ἀνωτάτου ἐπιπέδου, προκειμένου να ἀποφασισθῆ ἡ ἡ χρη- σιμοποίηση τῆς σιδηροδρομικής γε φύρας τοῦ Στρυμόνος καὶ γιὰ τὰ οχήματα. Η γέφυρα αὐτή έχρησι μοποιεῖτο και παλαιότερα για την ἐξική σύνδεση τῶν χωριῶν που βρί σκονται δυτικά τῆς ὄχθης τοῦ Στρυ
νέων πλημμυρῶν καὶ γιὰ τὸν λόγο εὐτὸ διατηροῦνται σε ἐπιφυλακή οἱ ὑπηρεσίες τῆς νομαρχίας Σερρών και μονάδες στρατοῦ. Ὑπάρχουν πολλές ἐλπίδες, ὅτι ἡ κατάσταση θα βελτιωθῆ ἀκόμη πε- μισσότερο στὰ ἀμέσως ἑπόμενα εἰ κοσιτετράωρα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ή μετεωρολογική ύπης ρεσία τῆς Βουλγαρίας δέν προβλέςπει βροχοπτώσεις μέχρι καὶ τῆς Δευτέρας.
᾿Από τον νομάρχη Σερρών κ. Πυ- λόρωφ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐπικεφα- λῆς τῆς ὅλης προσπαθείας, τονίσθη- κε ἀργά την νύκτα, ὅτι δέν δημι- ουργήθηκαν νέα προβλήματα καί ὅτι ὅλα ἐξελίσσονται ικανοποιητικά.
᾿Από την νομαρχία Σερρῶν, ἐπὶ σης, διαψεύστηκαν δημοσιευθεῖσες πληροφορίες, ὅτι λόγω τοῦ κινδύνου εκτεταμένων πλημμυρῶν ἀπομακρύν θηκαν οι κάτοικοι ὠρισμένων χων ριῶν.
Αὐτή τή στιγμή, ὅμως, ἔχουν δημόνα με την περιοχή Σιδηροκάστρου. Το δεύτερο πρόβλημα που δημι-
ουργήθηκε εἶναι ἡ ἔκταση τῶν ζην μιῶν που προκλήθηκαν ἀπό τις πλημμύρες στην περιοχή Μαυροθα
λάσσης, Ιβήρων καὶ ᾿Αχινού. Οἱ ἀρι μόδιες, ὑπηρεσίες, ὅπως ἔγινε γνω- στο, μόλις ἐξαλειφθοῦν οἱ κίνδυνοι νέων πλημμυρών, θὰ ἀσχοληθούν μὲ με τὴν ἀπογραφή τῶν ζημιῶν. Αν πό ὑπηρεσιακῆς πλευρᾶς ἐτονίζετο, ὅτι ἡ ἕκταση που θα καλυφθῆ ἀπό να νερά στην προαναφερθείσα πε οιοχή δὲν θὰ εἶναι μεγαλύτερη τῶν 7.000 στρεμμάτων.
Παράλληλα όμως πρὸς ὅλα αὐτὰ ἔγινε γνωστό, ὅτι δόθηκαν ὁδηγίες νὰ ἐπισπευσθῆ ἡ κατασκευή τοῦ νέου φράγματος τῆς Κερκίνης, που δημοπρατήθηκε προ εξαμήνου περί που καί γιά τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν όριο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛ

τῆς περιοχῆς.
ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ, Σέρρες, 11ο ἀπεσταλμένου μας) κάτοικοι τριών χωριών του νομού
Σερρών βρίσκονται σε απόγνωση μετά τὴν καταστροφή τοῦ μεγαλύ τέρου μέρους τῶν καλλιεργειών τους ἀπὸ τις τελευταίες πλημμύρες του Στρυμόνα ποταμού, από φράγμα της Κερκίνης, ἡ στάθμη του νεροῦ τῆς ὑμώνυμης λίμνης ήταν το βράδυ χθές, σε σημείο ώστε να δημιουρ γήται άμεσος πρός το παρόν κίνδυν νος για μεγαλύτερη έκταση τῶν και ταστροφών.
Η στάθμη του νεροῦ στὸ φράγμα ποῦ εἶναι κατασκευασμένο δίπλα στο χωριό Λιθότοπος Σερρών, ἦταν τὸ μεσημέρι 32.00 μέτρα, δηλαδή ξεν περνοῦσε κατά μισό περίπου μέτρο το όριο ασφαλείας, που είναι 32, 14. Αργότερα, όμως, η στάθμη του νερού μειώθηκε αἰσθητά καὶ ἔτσι σχεδόν εξέλιπε κάθε κίνδυνος από τὸν ὄγκὸ τῶν νερών που έχουν συνα κεντρωθεί εκεί. Οι περισσότερες «πόρτες» ἀπὸ τῆς ὁποίες επιτρέπει ται ή παροχέτευση του νερού στον κάμπο μπα εἶναι ἀνοικτές καὶ τα νερά που έχουν σχεδόν υπερχειλίσει τις συνηθισμένες άθχες της λίμνης με φοβερό βουητό, ξεπηδούν απο τα τεχνητά ἀνοίγματα για να ακολου θήσουν τον σουσκομένο ρού του Στρυμόνα. Ἐνῶ ἀπαγορεύεται ἀκόν μη η διέλευση από την γέφυρα του χείλους του φράγματος οἱ κραδασμοί, που τις πρώτες μέρες ήταν ιδιαίτερα αἰσθητος λόγω τῆς
πιέσεως τῶν νερών, τώρα έχουν στα
Πενήντα, όμως, σχεδόν χιλιόμες τρα παρακάτω, στο νότιο μέρος του κόμπου τῶν Σερρών, τρία χωριά πλή ρώσαν ἀκριβά τα «καμώματα» που Στρυμόνα, που παρουσίασε φέτος για μία ακόμη φορά την άγρια του έψη, καθώς κατεβαίνει φορτωμένος ἀπὸ ὄγκους νερών μετά τις τελως λγαρία, ταίες βροχοπτώσεις στην Βουλγαρία, Η Μαυροθάλασσα, τα σίδηρα, και λιγώτερο ο Αχινός είναι τα τρία χωριὰ στὰ ὁποῖα ξέσπασαν τα φομο πουνιασμένα νερά του Στρυμόνα, Τα πρόχειρα αναχώματα που εἴ
γαν στήσει οι νομαρχιακές υπηρεσί ες με την συνδρομή ὅλων τῶν καταί τῶν χωριών δὲν κράτησαν πα ρὰ λίγα 24ωρα. Μόλις ειδοποιήθη καν για την επικίνδυνη άνοδο τῆς στάθμης του φράγματος της Κερκί της, οι κάτοικοι τῶν χωριών αὐτῶν ἔφεραν στη μνήμη τους προηγούμε τις καταστροφές που είχε υποατή ή παραγωγή τους ἀπὸ τὸν ἴδιο λάγια Λίγο αργότερα αποδείχτηκε ὅτι δεν έπεσαν έξω στις κακές τους σεις, καθώς τά ς προβλές ἀναχώματα στήν αρχή άνοιξαν ρωγμές και κατόπιν παρασύρθηκαν από να νερά για «πνίξουν» χιλιάδες καλλιεργημένων στρεμμάτων.
Πολλοί με κίνδυνο της ζωής τους χρησιμοποιώντας γεμάτα τσουβάλια φτυάρια και όλους τοὺς ἐκσκαφείς της περιοχής μέχρι καὶ τὴν τελευ ταία στιγμή έκαναν ύστατες προ σπάθειες γιὰ νὰ προλάβουν τη σο δειά τους. Κατόπιν, όμως, κατάλαν βαν το μόταιο των προσπαθειών τους, όταν αν τα νερά ερά κάλυψαν μεγάς λες εκτάσεις, καταστρέφοντας χαι ράφια με σπαρμένο βαμβάκι, μηδική,
τεύτλα καὶ αιτάρι,
στα καφενεία του χωριού τους, άπο μένοντας να κάνουν ὑπολογισμούς των ζημιών. Στην πλατεία και στην είσοδο καὶ ἐξοδο των χωριών Μαι μοθάλασσα και Ιβηρα κυμάτιζαν μαύρες σημαίες, που αντικατόπτρι ζαν τὰ αἰσθήματα τῶν ἀγροτών σε πυνδυασμό με τις διαμαρτυρική τους για την μὴ πρόωρη κωρη πρόληψη του ἐν περχόμενου καλού, με κρατικά τρα
Ο κοινοτικός σύμβουλος της Μα ροθάλασσας Νίκος Γζόγκας ανέβαζε ἀριθμὸ τῶν «πνιγμένων» αιών σε 15.000 στρέμματα,
«Είναι η 22α φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογα στην περιοχή μας, οἱ καταστροφές από τον Στρυμόνα ειν και κάτι συνηθισμένο σε μας έλενε με θλίψη. Δυστυχώς δεν λαμβάνον της τα μέτρα που είναι αναγκαία για τὰ σωθή ο καρπός των χωραφιών μας καὶ ἔται κάθε τέτοια εποχή πιν ριμένουμε μὲ ἀγωνία τὸ το θλιβερά μαν τάτο του κουβαλάει το πατάρι, Ο καταστροφές έχουν φθάσει στο 95% τῆς παραγωγής του χωριού. Αν πολογισθή ότι κάθε στρέμμα Απολα Δει γύρω στις 8.000 δρχ. οἱ ζημίες πρέπει να ξεπερνάνε τα 100.000 αρα
δρχ. Παρὰ τῆς ἐπανειλημμένες διαμαρ τυρίες μας δεν έχουν γίνει ακόμα DUTE κατάλληλα ἀναχώματα γιὰ τὴν πρόληψη τέτοιων συμβάντων ἀλλὰ καὶ οὔτε οἱ ὑπεύθυνοι του φράγμα τος της Κερκίνης προβλέπουν παν υπὰ τῆς ἐπερχόμενες μεταβολές τῶν νερών. Προτιμούν να χρησιμοποιούν οι φράγμα για άρδευτικούς 15 ποὺς ἐνῶ είναι μόνο αντιπλημμυρική καὶ ἔτσι ἡ στάθμη της λίμνης είναι πάντοτε σε ψηλό επίπεδο.
Άλλος κάτοικος του χωριού, αγρόΕφημερίδα Μακεδονία Φύλλο: 12/6/1976, Σελίδα: 1
Φύλλο: 12/6/1976, Σελίδα: 9

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος