Απόπειρα συγκέντρωσης καπνεργατών διαλύθηκε από το Ιππικό στα Σέρρας, 13 Ιουνίου 1928

 
Η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ γράφει πως επίσημα τηλεγραφήματα από τις Σέρρες προς τον Γενικό Διοικητή της Μακεδονίας, κ. Καλεύρα, αναφέρουν ότι χθες στις 10:30 το πρωί κηρύχθηκε απεργία και στις Σέρρες. Οι απεργήσαντες καπνεργάτες προσπάθησαν να συγκεντρωθούν αιφνιδιαστικά στην κεντρική πλατεία. Στρατιωτική δύναμη που έφτασε επί τόπου απαίτησε να διαλυθούν. Οι απεργοί όχι μόνο δεν υπάκουσαν, αλλά επιτέθηκαν κατά των στρατιωτών με πέτρες, προσπαθώντας να ανοίξουν δρόμο προς τη Νομαρχία.

Παρά την επίθεση των απεργών, οι στρατιώτες και χωροφύλακες διατήρησαν καθαρά παθητική στάση. Οι καπνεργάτες διέσπασαν την πρώτη στρατιωτική ζώνη, έπειτα τη δεύτερη και επιτέθηκαν κατά της τρίτης. Από τις πέτρες που έριχναν οι απεργοί τραυματίστηκαν τρεις στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας θανάσιμα.

Κατόπιν της συνεχούς επίθεσης των απεργών, η στρατιωτική δύναμη αναγκάστηκε να τους διαλύσει βίαια χρησιμοποιώντας τους υποκοπάνους. Η παρατηρούμενη ψυχραιμία της στρατιωτικής δύναμης είναι μεγίστη. Ωστόσο, οι προκλήσεις των κομμουνιστών διαρκώς πολλαπλασιάζονται."
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 13 Ιουνίου. (Ιδιαί τεον τηλεγάφημα). - Επίσημα τηλεγρα φήματα ἐκ Σερρῶν πρὸς τὸν Γεν. Δισική την Μακεδονίας κ. Καλεύραν ἀγγέλ λουν ὅτι σήμερον (χθες) τὴν 10 καὶ 30΄ πρωϊνὴν ἐκηρύχθη ἀπεργία καὶ εἰς τὰς Σέρρας.
Οἱ ἀπεργήσαντες καπνεργάται ἠθέλη σαν να συγκεντρωθοῦν αἰφνιδιαστικώς εἰς τὴν κεντρικήν πλατείαν. Στρατιωτι κὴ δύναμις μεταβᾶσα ἐπὶ τόπου ἠξίωσε να διαλυθούν. Οἱ ἀπεργοὶ ὄχι μόνον δὲν ὑπήκουσαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιτέθησαν κατά τῶν στρατιωτῶν διὰ λίθων, προσπαθήσαν τες ν' ἀνοίξουν δρόμον πρὸς τὴν Νομαρ χίαν.
Παρὰ τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἀπεργῶν οἱ στρατιώται καὶ χωροφύλακες ἐτήρησαν στάσιν καθαρώς παθητικήν. Οἱ καπνεργά - ται διέσπασαν την πρώτην στρατιωτι - κὴν ζώνην κατόπιν τὴν δευτέραν καὶ - πετέθησαν ἔπειτὰ κατὰ τῆς τρίτης.
Ἐκ τῶν λίθων οὓς ἔρριπτον ἀτραυμα - τίσθησαν τρεῖς στρατιώται, ἐξ ὧν εἰς θανασίμως.
Κατόπιν τῆς συνεχιζωμένης επιθέσεως - τῶν ἀπεργῶν ἡ στρατιωτική δύναμις ήν και ναγκάσθη νὰ τοὺς διαλύσῃ βιαίως χρησι μοποιήσασα τοὺς ὑποκοπάνους. Η παρατηρουμένη ψυχραιμία τῆς στρα- τιωτικής δυνάμεως εἶνε μεγίστη. Αἱ προκλήσεις ὅμως τῶν κομμουνιστῶν διαρκῶς πολλαπλασιάζονται. 
Το τηλεγράφημα από τη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου αναφέρει ότι το απόγευμα εκατοντάδες απεργοί προσπάθησαν να συγκεντρωθούν στην οδό Βενιζέλου, αλλά διαλύθηκαν από το ιππικό. Οι αρχές απαγόρευσαν κάθε συγκέντρωση. Οι υδατεργάτες αποφάσισαν να ξεκινήσουν απεργία αναμένοντας το σύνθημα, ενώ οι σιδηροδρομικοί φαίνονται διστακτικοί.

Στη Δράμα η απεργία συνεχίζεται χωρίς επεισόδια, ενώ συνελήφθη ο γραμματέας της εργατικής βοήθειας. Οι καπνέμποροι διαμαρτυρήθηκαν στον νομάρχη ότι δεν προστατεύεται η ελευθερία της εργασίας. Ο διοικητής της χωροφυλακής απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις των απεργών. Στις Σέρρες οι αρχές έλαβαν αυστηρά μέτρα και ενίσχυσαν τη φρουρά με πολυβόλα και νέα τμήματα πεζικού, αποφασισμένοι να καταστείλουν κάθε διατάραξη της τάξης.

Στην Καβάλα η απεργία συνεχίζεται, και οι αρχές είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την τάξη μετά τη σύλληψη των αρχηγών και των μελών της απεργιακής δράσης. Οι καπνεργάτες, μετά τις αιματηρές σκηνές της προηγούμενης μέρας, είναι αποθαρρημένοι. Το μεσημέρι κατευθύνθηκαν προς τους αγρούς και επιχείρησαν να εισέλθουν στην πόλη των Σερρών, αλλά διαλύθηκαν από τον στρατό και το ιππικό.

Οι αρτεργάτες δήλωσαν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα κηρύξουν απεργία όπως οι αρτεργάτες της Δράμας. Οι αρχές έλαβαν μέτρα για την εξασφάλιση του απαραίτητου άρτου για τον πληθυσμό. Συνελήφθησαν άλλοι οκτώ απεργοί, πρωταίτιοι των πρόσφατων επεισοδίων, και παραπέμφθηκαν.

Στις Σέρρες, κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν από πέτρες τέσσερις στρατιώτες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της απεργιακής επιτροπής.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 Ιουνίου. (Ιδιαί τερον τηλεγράφημα). – Τὸ ἀπόγευμα ἐν κατοντάδες τινὲς ἀπεργῶν ἠθέλησαν να συγκεντρωθοῦν εἰς τὴν ὁδὸν Βενιζέλου διαλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἱππικοῦ. ᾿Απηγορεύ θη ὑπὸ τῶν ἀρχῶν πᾶσα συγκέντρωσις. ᾿Απεφάσισαν τὸ ἀπόγευμα νὰ κατέλθουν εἰς τὴν ἀπεργίαν ἀναμένοντες τὸ σύν- θημα εἱ ὑδατεργάται. Ἐπίσης οἱ σιδηρο δρομικοί, οἵτινες ὅμως φαίνονται διστα- κτικοί.
·· Εἰς τὴν Δράμαν ὡσαύτως ἡ ἡ ἀπεργία ἐ ξακολουθεῖ εὐδενὸς σημειωθέντες ἐπεισο δίου. Συνελήφθη ὁ Γραμματεὺς τῆς ἐρ γατικῆς Βοηθείας.
Οἱ καπνέμπορει διαμαρτυρήθησαν πρὸς τὸν Νομάρχην διότι δὲν ι· περιφρουρείται ἡ ἐλευθερία τῆς ἐργασίας. Ο Διοικητής τῆς Χωροφυλακής ἀπηγόρευσε συγκεν τρώσεις τῶν ἀπεργῶν. Εἰς τὰς Σέρρας αἱ ἀρχαὶ ἔλαβοί νέα ἔντονα μέτρα καὶ ἐνισχύθη ἡ φρουρά διὰ πολυβόλων καὶ Εις τι τὴν · Καβάλλαν συνεχίζεται ἡ ἀπερ νέων τμημάτων πεζικοῦ, ἀποφασισμέναι νὰ πατάξουν κάθε ἐκδήλωσιν διαταράξε θεσμίαν εἰς τὸν Νομάρχην διὰ τὴν ἀπο ως τῆς τάξεως. Οἱ καπνεργάται κατόπιν τῆς συλλήψεως τῶν ἀρχηγῶν καὶ τῶν μελῶν, τῆς ἀπεργιακῆς δράσεως καὶ τῶν πρωταιτίων τῶν· χθεσινῶν αἱματηρῶν σκηνών εἶνε κατεπτοημένοὶ. Τὴν με σημβρίαν ἐξῆλθον εἰς τοὺς ἀγρούς τοὺς συγ κεντρωθέντες δὲ ἐπεχείρησαν νὰ εἰσέλ διαδηλώ θῶν εἰς τὴν πόλιν Σερρῶν ἐν δγία ἐμκλῶς. Οἱ ἀρτεργάται ἔταξαν προ
δοχὴν τῶν αἰτημάτων των άλλως θὰ κα- ρύξουν. ἀπεργίαν ὅπως οἱ ἀρτεργάται
Δράμας. Αἱ ἀρχαὶ ὅμως ἔλαβον μέτραδιὰ τὴν ἐξασφάλισιν, τοῦ ἀναγκαιοῦντος · διὰ τὸν πληθυσμὲν ἄρτου. Συνελήφθησαν ἔτεροι ὀκτὼ ἀπεργοὶ πρωταίτιοι τῶν προχθεσινῶν σκηνών παραπεμφθέντες ἐν
πὶ στάσει.σει, συναντήσαντες ὅμως στρατὸν καὶ ἱπ πικὸν διελύθησαν.·
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Κατὰ τὰς προχθεσινὰς σκηνὰς αἵτινες συνέβησαν τὴν θην π.χ. καὶ εἰς τὰς Σερ οι ρας ὅπου ἔτραυματίσθησαν διὰ λίθων 4 στρατιῶται, αἱ᾿ ἀρχαὶ προἐθησᾶν. εἰς τὴν σύλληψιν τῆς ἀπεργιακῆς ἐπιτροκῆς.

Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ 14 Ιουνίου 1928
Φύλλο: 14/6/1928, Σελίδα: 4
Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ 15 Ιουνίου 1928
Φύλλο: 15/6/1928, Σελίδα: 4

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος