Οι επαγγελματίες της Σιντικής ζήτησαν λήψη μέτρων αντιμετώπισης της φυγής των κατοίκων, 15 Ιουνίου του 1976

Οι επαγγελματίες της επαρχίας Σιντικής Σερρών ζήτησαν τη λήψη άμεσων μέτρων για να σταματήσει η φυγή των κατοίκων της υπαίθρου. Στις 15 Ιουνίου του 1976 έγινε συνάντηση στην αίθουσα του κινηματογράφου «Πάλλας» στο Σιδηρόκαστρο, στην οποία συμμετείχαν 450 επαγγελματίες. Παρευρέθηκαν και εργάτες από τη Γερμανία με σκοπό να διαπιστώσουν τις συνθήκες που θα τους επέτρεπαν να επενδύσουν στην οργάνωση βιοτεχνιών και άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Στην συγκέντρωση, μίλησαν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επαγγελματιών και ο αντιπρόεδρος, οι οποίοι ανέλυσαν τα οικονομικά θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, την μετανάστευση πολλών κατοίκων από τα χωριά, καθώς και τις διαπιστώσεις των απεσταλμένων της κυβέρνησης για την αδυναμία των επαγγελματιών να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις λόγω έλλειψης εργασίας από τη μετανάστευση και την αστυφιλία.

Μετά τις ομιλίες, αποφασίστηκε να σταλεί υπόμνημα προς την κυβέρνηση, ζητώντας την υλοποίηση υποσχέσεων για την ίδρυση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, ώστε να ενισχυθεί η πόλη και η επαρχία. Επίσης, ζήτησαν να υπαχθεί το Σιδηρόκαστρο στον πίνακα Ε’, όπως μεγαλύτερες πόλεις όπως η Ξάνθη και η Κομοτηνή, και να απαλλαγούν προσωρινά από το φόρο του δημοσίου.

Τα ορεινά χωριά της περιοχής έχουν ερημώσει και ο μόνος τρόπος να αναζωογονηθεί η επαρχία και να επιστρέψουν οι μετανάστες από την Ευρώπη και τις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού είναι να ιδρυθούν βιομηχανίες και βιοτεχνίες στην περιοχή και να δοθούν κίνητρα για να επενδύσουν κεφάλαια.

Οι συγκεντρωθέντες αποφάσισαν ότι αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, θα επανέλθουν για να λάβουν οριστική απόφαση σχετικά με την παραμονή τους στην επαρχία ή τη μετοίκισή τους.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ 15 - Έπρος γματοποιήθη εἰς την αίθουσαν τοῦ κινηματογράφου «Πάλλας» συγκέν τρωσις τῶν ἐπαγγελματιῶν τῆς πό λεως καὶ τῆς βορείου περιοχής εἰς τὴν ὁποῖαν μετέσχον 450 επαγγέλμεις τίαι. Παρευρέθησαν ἐπίσης καί Η εργά ται ἐκ Γερμανίας μὲ σκοπὸν νὰ δια πιστώσουν τὰς συνθήκας απο τας οποίας ὁποίας θὰ δυνηθούν, μεταφέροντες τὰς οἰκονομίας των, να · ἐπιδοβοῦν εἰς τὴν ὀργάνωσιν βιοτεχνιῶν καὶ ἄλλων ἐπαγγελματικών κλάδων,
Κατά την συγκέντρωσιν ὠμίλησαν ὁ πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας έπαγ γελματιών και Μηλιάδης και ὁ ἀντιο πρόεδρος κ. Πρασᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀνες πέρθησαν εἰς τὰ ἀπασχολοῦντα τους ἐπαγγελματίας οικονομικά θέματα, εἰς τὴν μετανάστευσιν πολλών κατοί» κων τῆς παρείου περιοχής τα χωριά τῶν ὁποίων σχεδόν εξεκενώθησαν, καθώς ἐπίσης καὶ εἰς τὰς διαπιστών σεις καὶ τὰς διαβεβαιώσεις των αν πεσταλμένων τῆς κυβερνήσεως οίκον νομολόγων κ. Παππαηλιού καὶ Μπέλα λου περί τῆς ἀδυναμίας τῶν ἐπαν γελματιών, νὰ ἀνταπεξέλθουν εἰς τὰς φορολογικάς των υποχρεώσεις, στ νυπεία ελλείψεως ἐργασίας ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς μεταναστεύσεως και τῆς ἀστυφιλίας καὶ συγκεντρώσεως Εκατοντάδων πολιτῶν, ἐργατάλι και γεωργῶν εἰς τὰς μεγάλας πόλεις. - Μετὰ τὰς ὁμιλίας και ἄλλων ἀν πεφασίσθη να αποστολή, υπόμνημα πρὸς τὴν κυβέρνησιν, διὰ τὴν του γματοποίησαν ὑποσχέσεων περί ιδσεως μονάδων βιομηχανιών και δια τεχνιών διὰ νὰ ἐνισχυθῆ ἡ πόλις και ή επαρχία. Επίσης ἴητοῦν ὅπως το Σιδηρόκαστρου, ὑπαχθῆ εἰς τὸν πἰνακα Ε΄ εἰς τὸν ὁποῖον ὑπήχθησαν πολύ μεγαλύτερες πόλεις ὅτικώς ή
Ξάνθη, ἡ Κομοτηνή καὶ ἄλλες καὶ ἀπαλλαγοῦν ἐπι τινα χρόνον ἐκ τοῦ φόρου του δημοσίου. Τα ορεινά χω ρία τῆς περιοχῆς τῆς πόλεως καὶ ἐν παρχίας Σιντικῆς, τὰ ἄνωθεν τῆς σιδηροδρομικής γραμμής, έχουν έρηρωθή και δι μόνος τρόπος άναπνεύση ἡ ἐπαρχία και νὰ ἐπαναπα τρισθούν οι μεταβάντες στην Ευρώπη δι' εξεύρεσιν εργασίας και τὰς μεγάλας πόλεις του εξωτερικοῦ εἶναι νὰ ἱδρυθοῦν καὶ εἰς τὴν περιοχήν διο μηχανίαι και βιοτεχνίαι καὶ νὰ δον θοῦν τὰ κίνητρα που θα τραβήξουν τους διαθέτοντας κεράλαια καὶ δι αὐτῶν νὰ ἐπιτευχθῆ ὁ ἐπαναπατρίσμός και ὁ ἐπανεποικισμός τῶν δουρείων τῆς πόλεως χωρίων. Την ανποψιν διετύπωσαν και οἱ μετασχόντες τῆς συγκεντρώσεως Έλληνες έργάται. Οι συγκεντρωθέντες απεφάσισαν, ἐφ' ὅσον δὲν ληοθεῦν τὰ ἀναγκαία μέτρα, να ξανασυνέλθουν διὰ νὰ λάν βουν οριστικήν ἀπόφασιν παρακονής των εἰς τὴν ἐπαρχίαν ή μετοικήσεώς των.
Φύλλο: 16/6/1976,
Σελίδα: 10

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος