Μαθητική εκδήλωση στη "Ομόνεια" στο Σιδηρόκαστρο, 20 Ιουλίου 1929

Πολύ παραστατικά μας περιγράφει η εφημερίδα ¨Μακεδονια" την μαθητική εκδήλωση στις 20 Ιουλίου του 1929. Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Την περασμένη Κυριακή, η φιλόξενη αίθουσα της «Ομονείας» δέχθηκε το μικρό κόσμο των μαθητών, που βούιζε με τα γέλια και τις φωνές τους. 
Το πρωί εμφανίστηκε το Α' Δημοτικό και το απόγευμα το Β' Δημοτικό, συναγωνιζόμενα σε ομορφιά και χάρη. Οι διευθυντές του Α' και του Β' Δημοτικού, κ. Στιβαρής και κ. Πελτέκης, μας παρουσίασαν με θερμά λόγια τα πεπραγμένα και τόνισαν την ακαταλληλότητα των σημερινών διδακτηρίων, επαινώντας το ευτυχές γεγονός της επικείμενης στέγασης των μαθητών στο υπό αποπεράτωση σχολικό μέγαρο.
Όλο το Σιδηρόκαστρο με τις τοπικές αρχές παρευρέθηκε για να χειροκροτήσει και να συγχαρεί τους καλούς μας δασκάλους, παρακολουθώντας την πρόοδο των παιδιών τους. Τα δύο αγγελούδια του κ. Αλεξίδη έπαιξαν αρκετά καλά βιολί και καταχειροκροτήθηκαν. Ποιήματα, διάλογοι, πατριωτικά άσματα και μικροκωμωδίες εναλλάσσονταν, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον της ομήγυρης και προκαλώντας συνεχείς και έντονους χειροκροτηματισμούς.
Αμφότερες οι ωραίες τελετές έληξαν με τον Εθνικό Ύμνο και με λίγα εμπνευσμένα λόγια του Επάρχου μας, ο οποίος επαινούσε επιγραμματικά το έργο που συντελείται εδώ στην εθνική ακρόπολη του Σιδηροκάστρου."
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ 20. – Τὴν παρέλ θοῦσαν Κυριακήν, ἡ φιλόξενος τῆς «Ομονείας» αἴθουσα, ἐδέχθη τὸ μικρό κοσμο τῶν μαθητῶν ποὺ ἐβόμβει μὲ τὰ γέλοια καὶ τὰ ξεφωνητά των,
Τὸ πρωῖ ἔκαμε την εμφάνιον του το Α΄ Δημοτικὸν καὶ τὸ ἐσπέρας τὸ Β΄. Δη μοτικὸν, ἁμιλλώμενα εἰς ὠμορφιὰ καὶ χάριν,
Οι Διευθυνταὶ τοῦ Λου καὶ τοῦ Βου κ.α. Στιβαρὺς καὶ Πελτέκης μᾶς ἐξέθε σαν μὲ θερμὰ λόγια τὰ πεπραγμένα, ἐτὸν νισαν ἀμφότεροι τὴν ἀκαταλληλότητα τῶν σημερινών Διδακτηρίων και εξήραν τὸ εὐτυχές γεγονὸς τῆς στεγάσεως τῆς μαν θητιώσης νεολαίας εἰς τὸ ὑπὸ ἀποπερά τωσιν εύρισκόμενον σχολικών μέγαρον.
ὅλο τὸ Σιδηρόκαστρον με ἐπὶ teqa λῆς τὰς ἀρχὰς, προσήλθε διὰ νὰ χειρο κροτήσῃ να να συγ συγχαρῃ τοὺς καλούς μας διδασκάλους, να παρακολουθήσῃ τὰς προύδους τῶν παιδιῶν του.
Τὰ δυὸ ἀγγελούδια τοῦ κ. ᾿Αλεξίδη ἔπαιξαν ἀρκετὰ καλὰ «ξιολί» καταχειρο κροτηθένια,
Ποιήματα, διάλογοι, πατριωτικά αν σματα, μικροκωμωδίαι εναλασσόμεναι και νηματογραφικῶς ἐκράτησαν ἀδιάπτωτον τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ὁμηγύρεως, προὐκάλε σαν δὲ συνεχή καὶ ἀκράτητα τὰ χειρο κροτήματα.
Αμφότεραι αἱ ὡραῖαι αύται τελεταί, ἔληξαν μὲ τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνον καὶ μὲ λίγα ἐμπνευσμένα λόγια τοῦ ᾿Επάρχου μας ποὺ τόσον ἐπιγραμματικὰ ἐξῆρε τὸ συντελούμενον ἐδω ἐπάνω σ' αὐτὴν τὴν εἰδηρὰν ἐθνικὴν ἀκρόπολιν ἔργον,
Περαστικός.
Φύλλο: 21/6/1929, 
Σελίδα: 2

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος