Τηλεγράφημα για την σιταποθήκη χωρητικότητας 600 τόνων στο Σιδηρόκαστρο, 7 Ιουνίου 1960

Στις 7 Ιουνίου 1960, από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Σιδηροκάστρου, εστάλη τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Συντονισμού και τον Υφυπουργό Εμπορίου. Μέσω αυτού του τηλεγραφήματος, οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση της κεντρικής συγκέντρωσης του σίτου.

Παρόμοια τηλεγραφήματα εστάλησαν επίσης από τους Γεωργικούς Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς Αχλαδοχωρίου, Μεγαλοχωρίου και Μανδρακίου, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη και την αποδοχή της απόφασης από τις αγροτικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής.

Μετά από τις ενέργειες του Δήμου Σιδηροκάστρου, εγκρίθηκε η ανέγερση μιας μεγάλης, σύγχρονης σιταποθήκης χωρητικότητας 600 τόνων στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Η απόφαση αυτή περιλάμβανε και τη δημοπράτηση της κατασκευής του έργου, γεγονός που αναμενόταν να δώσει μια σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία και στην αγροτική παραγωγή.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, 7. Ἐκ μέν ρους τῆς ἑνώσεως γεωργικών συνεται ρισμῶν Σιδηροκάστρου ἐστάλη τηλεγρά φήμα πρὸς τὸν κ. πρόεδρον τῆς κυβερ νήσεως, ὑπουργὸν γεωργίας, ὑπουργόν - συντονισμού καὶ ὑφυπουργὸν ἐμπορίου, - διὰ τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἡ ἱκανοποί - ησις τῶν ἀγροτῶν τῆς περιοχῆς μας διὰ τὴν ληφθεῖσαν ἀπόφασιν περί και θολικής συγκεντρώσεως τοῦ σίτου. Τα ἴδια τηλεγραφήμα ἐστάλησαν καὶ ἐκ μέρους τῶν γεωργικών πιστωτικών συ νεταιρισμών ᾿Αχλαδοχωρίου, Μεγαλοχω μίου καὶ Μανδρακίου,
-
- Κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ δήμου Σι δηροκάστρου ἐνεκρίθη ἡ ἀνέγερσις μιᾶς μεγάλης συγχρονισμένης σιταποθήκης
χωρητικότητος 600 τόννων εἰς τὸν παι λαιόν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν τῆς πό λεώς μας, ἀπεφασίσθη δὲ καὶ ἡ δημο πράτησις τῆς κα κατασκευῆς τοῦ ἔργου. A τῆς ἀνεγειρομένης νέας μεγάλης Διά σιταποθήκης θὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ οι αγρό ται μας, πολύ δε περισσότερον αἱ πηρεσίαι συγκεντρώσεως τοῦ σίτου και τὰ τὴν φορτοεκφόρτωσιν τοῦ προϊόντος τούτου.
Από την εφημερίδα Μακεδονία στις 8 Ιουνίου 1960
Φύλλο , σελ.: 5Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος