Η σύσκεψη της Επιτροπής των Πλημμυροπαθών στις Σέρρες, 7 Ιουνίου 1928

 
Οι πλημμύρες στην περιοχή μας ήταν κάτι που αντιμετόπιζαν οι κατοικοι του Δήμου από τα αρχαία χρόνια. Έτσι  έγινε και το 1928 Συστάθηκε επιτροπή  μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτής της φυσικής καταστροφής, η Επιτροπή των Πλημμυροπαθών συγκλήθηκε για να λάβει σημαντικές αποφάσεις. στις 7 Ιουνίου του ιδίου έτους, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Μακεδονία.

Αίτημα για Τεχνική Υποστήριξη: Η Επιτροπή ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση Έργων και Μηχανικών (ΓΔΕΜ) να αποστείλει έναν μηχανικό και δύο εργοδηγούς για να επιβλέψουν τα άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Για την υλοποίηση αυτών των έργων ζητήθηκαν 500.000 δραχμές.
Κατασκευή Γεφυρών: Αποφασίστηκε η κατασκευή γεφυρών σε καίρια σημεία: δύο στον Χομόνδο, μία στον Καρατζάκιοϊ, μία στον Μπεκλίς Μασχαλά και μία στην Κακαράσκα, μέσω δημοπρασίας.
Ανταπόκριση του Υπουργείου Γεωργίας
Το Υπουργείο Γεωργίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι διατέθηκαν 10 εκατομμύρια δραχμές για την υποστήριξη των πλημμυροπαθών σε Έβρο, Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Έδεσσα. Ωστόσο, η Επιτροπή εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και την ανεπαρκή κρατική υποστήριξη. Αιτήθηκαν αποζημίωση ύψους 8.000 έως 10.000 δραχμών για κάθε πλημμυροπαθή οικογένεια, συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων δραχμών για τον νομό Σερρών.

Αιτήματα των Πλημμυροπαθών
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι πλημμυροπαθείς υπέβαλαν τα εξής αιτήματα:

Καταγγελία Νομάρχη Σερρών: Διαμαρτυρήθηκαν για την εγκατάλειψη τους από τον Νομάρχη κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.
Έλλειψη Κρατικών Μέτρων: Τονίστηκε η παντελής έλλειψη κρατικών μέτρων αντιμετώπισης της καταστροφής.
Ανάγκη για Τροφή: Ζητήθηκε άμεση προμήθεια αραβόσιτου καθώς πολλές οικογένειες υπέφεραν από πείνα.
Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι τα απαιτούμενα ποσά πρέπει να διανεμηθούν εντός ενός μηνός, διότι αργότερα η προμήθεια ζωοτροφών για τον χειμώνα θα καταστεί ακριβότερη.

Κάλεσμα προς την Κυβέρνηση
Η Επιτροπή ζήτησε από την Κυβέρνηση να σταματήσει την αδιαφορία και να αναλάβει άμεσα δράση. Τονίστηκε ότι, εάν εντός 15 ημερών δεν αποσταλούν τα χρήματα και δεν διανεμηθούν στους πλημμυροπαθείς, θα αναγκαστούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με βίαια μέσα. Επίσης, ζητήθηκε η άμεση έναρξη κατασκευής φραγμάτων στην περιοχή Καρατζάκιοϊ - Σερρών και Μπάλτζης για την αποτροπή μελλοντικών καταστροφών.
Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΧΘΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙ ΠΟΣΟΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΝ 
ΣΕΡΡΑΙ 7 (τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). - |
Συνῆλθε καὶ οήμερον, ἵνα συνεχίσῃ τὰς χθὲς ἀρξαμένας συσκέψεις της ἡ Ἐπι τροπὴ τῶν πλημμυροπαθών, εἰς τὴν ὡς ποίαν ἔλαβε μέρος· καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ Γεωργικού Γραφείου Σιδηροκάστρου κ. Παϊζάνος. Η Επιτροπή κατέληξεν εἰς τὰς ἑξῆς ἀποφάσεις :
1) Όπως, παρακληθῆ ἡ ΓΔΕΜ καὶ ἀποστείλη ἕνα μηχανικὸν καὶ δύο ἔργον δηγούς, ἵνα ἐποπτεύσουν κατὰ τὴν ἐκτὸν λεσιν τῶν προχείρων ἀντιπλημμυρικών · ἔργων καὶ νὰ διαθέσῃ τὸς 500 χιλ. δε, διὰ τὰ ἔργα ταῦτα.
2) Όπως κατασκευάση διὰ δημοπρα- σίας δύο γεφύρας εἰς Χομόνδος, μίαν εἰς Καρατζάκιοῖ, μίαν εις Μπεκλὶς Μας χαλὰ καὶ μίαν εἰς Κακαράσκα. ᾿Απο λούθως ἡ ἐπιτροπὴ λαβούσα γνῶσιν ἐγ γράφου πρὸς αὐτὴν τοῦ ὑπουργείου Γε· ωργίας, δι' οὐ γνωρίζεται ὅτι διετέθης σαν 10 εκατομμύρια ὑπὲρ τῶν πλημμυ- ροπαθῶν. ὑποκειμένων εἰς τὴν ἀντίλη- ψιν τῆς Α. Α. Π. διὰ τοὺς νομοὺς Εν βρου, Δράμας, Σερρών, Θεσ)νίκης καὶ - Εδέσσης συνέταξε πρακτικών, τὸ ὁ ποῖον διεβίβασε τηλεγραφικῶς εἰς τὴν Η Κυβέρνησιν, δι' οὗ διαμαρτύρεται διὰ τὴν παντελῆ ἄγνοιαν τῶν κατεστραμμέ νων ἐκ τῶν πλημμυρῶν καὶ ζητεῖ ὅπως ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ Βουλὴ ἀποφασί σουν τὴν ἀποζημίωσιν διὰ ποσού 8-10 χιλ. δραχ. ὑπὲρ ἑκάστης πλημμυροπα θοῦς οἰκογενείας καὶ ἐπομένως ἀπαι- τοῦν καὶ 130 ἐκατομμ. δραχμῶν διὰ τὸν νομὸν Σερρών. Εἰς τὸ πρακτικὸν τοῦτο - τονίζεται ὅτι δέον ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς νὰ - διανεμηθοῦν τὰ ποσά, διότι βραδύτερον - θὰ καταστῆ ἀκριβωτέρα ἡ προμήθεια - ζωαρκείας διὰ τὴν χειμερινὴν συντήρη σιν τῶν γεωργῶν, καὶ διότι ἤδη πεινοῦν. ᾿Εφιστάται ἡ προσοχὴ τῆς Κυβερνήσεως
– ἐπὶ τῶν συνεπειών πάσης ἀναβολῆς. Κατὰ τὴν συνεδρίασιν ταύτην οἱ πλημ - μυροπαθεῖς ὑπέβαλον εἰς τὴν ᾿Επιτρο - πὴν ἐγγράφως τὰ ἐξῆς αἰτήματα :
1) Οἱ πλημμυροπαθεῖς πεδιάδος Σερ ρῶν διαμαρτύρονται εντόνως, διότι ὁ Νομάρχης Σερρῶν ἐγκατέλειψε κατὰ τὴν • διάρκειαν τῶν πλημμυρῶν τοὺς πλημ • μυροπαθείς, κατὰ τρόπον ἀδικαιολό - γητον.
2) Οὐδὲν μέτρον ἐλήφθη κρατικόν. 3) Μόνον ἡ ᾿Επιτροπή πλημμυροπα
5 θῶν ἐπιτελεῖ βραδέως ὠρισμένα ἔργα, - Οὐδεμία συστηματικὴ ἐργασία γίνεται. - Έχομεν ἀνάγκην αραβοσίτου πρὸς σπου - Γρὰν. Οὐδεὶς μᾶς δίδει τὰ μέσα. Πλεῖ·σται οἰκογένειαι ολοκλήρων χωρίων ὑπο- φέρουν ἐκ πείνης. Παρίσταται ἡ ἀνάγκη ὅπως ἡ Βουλή
ἀποφασίση ἅμεσον ἀποζημίωσιν ἀνὰ 10 12 χιλιάδας δραχμάς δι' ἑκάστην οἰκογέν νειαν, ἵνα ἀγοράσωμεν τροφήν, διότι ήδη πεινώμεν. Αἱ γεωργικαὶ οἰκογένειαι νου μοῦ Σερρῶν ὑπερβαίνουν τὰς 4000. Το χορηγηθησόμενον πουὸν· ἀποδεχόμεθα Η μόνον ὡς ἀποζημίωσιν καὶ οὐχὶ ὡς δάς Ε νειον. Θὰ ἦτο ἀπάνθρωπον νὰ χρεωθῶς μεν διὰ ζημίας τὰς ὁποίας ἐπροξένησεν | ὁ Στρυμῶν ἐξ ἀμεριμνησίας του Κράν ε τους. ᾿Ἐὰν ἐντὸς 15 ἡμερῶν δὲν ἀπο- σ σταλοῦν τὰ χρήματα καὶ διανεμηθοῦν εἰς ἡμᾶς εἶμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπι· βάλωμεν διὰ βιαίων μέτρων τὰ δίκαιά τ
μας. 4) Ζητοῦμεν ἄπεσον ἔναρξιν κατασκευα ῆς φραγμάτων Καρατζάκιοϊ - Σερρῶν καὶ Μπάλτζης. Η Βουλὴ δέον νὰ ὑποδείξη εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἵνα παύση τὴν ἐγα κληματικὴν ἀδιαφορίαν 
Εφημερίδα Μακεδονία, 7 Ιουνίου 1928
Φύλλο  σελ.: 4

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος