Ο Σοφοκλής Βενιζέλος στο Σιδηρόκαστρο, Κούλα και Σέρρες. 8 Ιουλίου 1959

 
Ο Σοφοκλής Ε. Βενιζέλος (Χανιά, 3 Νοεμβρίου 1894 – Εν πλω, 7 Φεβρουαρίου 1964) ήταν Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας για τρία μικρά διαστήματα στα μέσα του 20ού αιώνα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Μακεδονία ( στις 9/7/1959, Σελίδα: 1) ο Σοφοκλής Βενιζέλος εμπιστεύτηκε το Σιδηρόκαστρο, Κούλα και Σέρρες: 
Την 9η πρωινή χθες, ο αφιχθείς στη Θεσσαλονίκη αρχηγός των Φιλελευθέρων κ. Σοφ. Βενιζέλος αναχώρησε με αυτοκίνητο για τη Ρουμανία, συνοδευόμενος από τον τέως υπουργό κ. Σπαή και τον διευθυντή της εφημερίδας «Μακεδονία» κ. Ι. Βελλίδη.

Ο κ. Βενιζέλος πέρασε το μεσημέρι από το χωριό Λευκώνα, έξω από τις Σέρρες, κατευθυνόμενος προς την Κούλα. Στο Καλόκαστρο τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της λέσχης Φιλελευθέρων Σερρών κ. Τ. Σίμογλου, ο γενικός γραμματέας της λέσχης κ. Σ. Πρωτόπαπας, τα μέλη της λέσχης κ.κ. Α. Χορπαράς, Θ. Σίμογλου, Ζ. Νικολάου, Αν. Ανδρέου, Σ. Σκουλίδης, Κ. Μπερμπερίδης, Ι. Αναστασιάδης, Μ. Θεοδωρίδης, Κ. Πουναρτζής, Μ. Μπόλαρης, Ι. Παπασημακόπουλος, Α. Λιρατζής και οι πολιτευτές του κόμματος των Προοδευτικών κ.κ. Γ. Μόσχου, Γ. Βασιλείου, Ν. Νικολάου και Π. Μόντζαλας. Όλοι συνόδευσαν τον κ. Βενιζέλο μέχρι το Σιδηρόκαστρο, όπου τον υποδέχθηκαν οι τοπικοί παράγοντες.

Στο Σιδηρόκαστρο, στις 8, ο κ. Βενιζέλος έφτασε το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Σπαή και Βελλίδη, και έγινε δεκτός από το λαό της ακριτικής πόλης, το δήμαρχο, τα μέλη της λέσχης Φιλελευθέρων Σερρών, τον εκπρόσωπο του κόμματος των Προοδευτικών κ. Μόντζαλα, τους τέως βουλευτές Σερρών κ.κ. Μόσχου και Μυταίου και τους προέδρους των πολιτικών κομμάτων ιατρούς κ.κ. Σίμογλου και Βασιλείου. Στο κέντρο «Ομόνοια» παρατέθηκε γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησαν οι πρόεδροι των λεσχών. Ο κ. Βενιζέλος, απαντώντας, ευχαρίστησε για την υποδοχή και αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον αρχηγό των Προοδευτικών, λέγοντας:

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεργάζομαι στενά με τον κ. Μαρκεζίνη και η συνεργασία μας γίνεται όλο και πιο στενή. Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτής της συνεργασίας θα ανταποκριθεί στο κοινό αίσθημα και την απαίτηση του ελληνικού λαού για τη δημιουργία του πραγματικού κέντρου.
Ο κ. Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο την προσεχή Πέμπτη. Αναχωρώντας από το Σιδηρόκαστρο, πέρασε τα σύνορα και μπήκε στη Βουλγαρία στις 7 μ.μ.

Άφιξη στη Σόφια
ΣΟΦΙΑ, 8. (Ιδ. υπηρ.) – Το βράδυ έφτασε στη Σόφια με αυτοκίνητο από την Ελλάδα ο αρχηγός του κόμματος Φιλελευθέρων κ. Σοφ. Βενιζέλος μαζί με τον τέως υπουργό κ. Σπαή και τον διευθυντή της εφημερίδας «Μακεδονία» κ. Ι. Βελλίδη. Τον Έλληνα πολιτικό ηγέτη επισκέφθηκε το προσωπικό της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Σόφια. Ο κ. Βενιζέλος και οι συνοδοί του θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί (σήμερα) για τη Ρουμανία.
Τὴν 9ην πρωινὴν χθές, ὁ φιχθεὶς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἀρχηγός τῶν φιλελευθέρων κ. Σοφ. Βενιζέλος, ἀνεχώρησε δι' αὐτοκινήτου διὰ Ρουμανίαν, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ τέως ὑν πουργού κ. Σπαῆ καὶ τοῦ διευ- θυντοῦ τῆς «Μακεδονίας» κ. Ι. Βελλίδου,
Ο κ. Βενιζέλος διήλθε τὴν μεσημβρία αν ἐκ τοῦ χωρίου Λευκών, ἔξωθι τῶν Σερρών, κατευθυνόμενος εἰς Κούλαν. Εἰς τὸ Καλόκαστρον ὑπεδέχθησαν τὸν κ. Βεν νιζέλον ὁ πρόεδρος τῆς λέσχης φιλελευ- θέρων Σερρών κ. Τ. Σίμογλου, ο γενι- ·κός γραμματεὺς τῆς λέσχης κ. Σ. Πρως τόπαπας, τὰ μέλη τῆς λέσχης κ.κ. Α. Χορπαρᾶς, Θ. Σίμογλου, Ζ. Νικολάου, ᾿Αν. ᾿Ανδρέου, Σ. Σκουλίδης, Κ. Μπερ- μπερίδης, 1. ᾿Αναστασιάδης, Μ. Θεοδω ρίδης, Κ. Πουναρτζής, Μ. Μπόλαρης, 1. Παπασημακόπουλος, Α. Λιρατζής καὶ οἱ πολιτευταὶ τοῦ κόμματος τῶν προοδευτι- κῶν κ.κ. Γ. Μόσχου, Γ. Βασιλείου, Ν. Νικολάου καὶ Π. Μόντζαλας. "Άπαντες συνώδευσαν τον κ. Βενιζέλον μέχρι τοῦ Σιδηροκάστρου ὅπου τὸν ὑπεδέχθησαν οἱ
τοπικοί παράγοντες.
ΕΙΣ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, 8. Την μεσημ- βρίανι ἀφίκετο ὁ κ. Βενιζέλος" συνοδευόν μενος ὑπὸ τῶν κ.κ. Σπαὴ καὶ Βελλίδη, γενόμενος δεκτὸς ὑπὸ τοῦ λαοῦ τῆς ἀ- κριτικῆς πόλεως, τοῦ δημάρχου, τῶν μεν λῶν τῆς λέσχης φιλελευθέρων Σερρών, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ κόμματος τῶν προ-
Μόντζαλα, ἀνοδευτικών τέωςτοδουλεμεσού Μυταίου κ, Σερρτον και Μόσχου, τῶν προέδρων τῶν πολιτικών κομμάτων ἱατρῶν κ.κ. Σίμο γλου καὶ Βασιλείου. Εἰς τὸ κέντρον. «Ο μόνοια» παρετέθη γεῦμα, κατὰ τὴν δια ἀρχειαν τοῦ ὁποίου προσεφώνησαν τὸν ἀρχηγὸν τῶν φιλελευθέρων οἱ πρόεδροι τῶν λεσχῶν. Ὁ κ. Βενιζέλος ἀπαντῶν ηὐχαρίστησε διὰ τὴν ὑποδοχήν, ἀναφερ θεῖς δὲ εἰς τὴν συνεργασίαν μετὰ τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν προοδευτικῶν, εἶπε:
-Δύναμαι νὰ σᾶς παράσχω τὴν δια βεβαίωσιν ὅτι στενώτατα συνεργάζομαι μετὰ τοῦ κ. Μαρκεζίνη καὶ ἡ συνεργα σία μας καθίσταται οσημέραι στενωτέρα, Πιστεύομεν ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῆς συνεργα σίας μας θὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὸ κοινὸν αἴσθημα καὶ τὴν ἀπαίτησιν τοῦ ἔλληνιω κοῦ λαοῦ πρὸς δημιουργίαν τοῦ πρα γματικοῦ κέντρου.
Ο κ. Βενιζέλος ἀνεκοίνωσεν ὅτι θὰ ἐπιστρέψῃ διὰ τῆς ἰδίας ὁδοῦ τὴν προ σεχή Πέμπτην. ᾿Αναχωρήσας ἐκ Σιδηρο κάστρου διῆλθε τὴν μεθόριον, εἰσελθὼν εἰς Βουλγαρίαν τὴν Ζαν μ.μ.
ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ
ΣΟΦΙΑ, 8. ['1δ. ὑπηρ.). – Αφίκον το τὴν ἐσπέραν εἰς Σόφιαν δι' αὐτοκι νήτου ἐξ ῾Ελλάδος ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κόμ ματος φιλελευθέρων κ. Σοφ. Βενιζέλος μετὰ τοῦ τέως ὑπουργοῦ κ. Σπαῆ καὶ τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐν Θεσσαλονίκη έφη μερίδος «Μακεδονία» κ. Ι. Βελλίδη. Τὸν Ἕλληνα πολιτικὸν ἠγέτην ἐπεσκέφθη τὸ προσωπικὸν τῆς ἐν Σόφιᾳ ἑλληνικῆς ἀνω τιπροσωπείας. Ο κ. Βενιζέλος καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτὸν θὰ ἀναχωρήσουν τὴν πρωίαν αύριον (σήμερον) εἰς Ρουμανίαν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος