Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Θείαι Λειτουργίαι, 1600 μ.Χ. Η παροῦσα βίβλος, χειρὶ Τῒμοθέου ιἑρομονάχου εκ τῆς μονῆς τοῦ τιμῒου προδρόμου πλησίων τῶν Σέῤῥων.

Ἡ παροῦσα βίβλος, εἴτει, αἱ τρεῖς αὔται λειτουργίαι, Ἰωάννου τοῦ χρϋσορήμονος Βασιλείου τοῦ μεγάλου, καὶ οἰ τῶν πρωὑγιασμένων, ἡγοράσθη παρὰ τοῦ ὀσιωτάτου εν ιἑρομονάχοις, παπα κυριου Μακαρίου, εἰς μνημόσυνον αύτοῦ, ὁμοίως καὶ τῶν ἐγχωρίων συνδρομῆς αὐτῶν καὶ βοηθείας ἀφηεροσάντων δὲ ἐν τῆ τῆς ἑαυτῶν χώρας, εἴτι τοῦ Ντεμηρτεσίου (Demitrash near Bursa) ἁγίας μονῆς τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου, καὶ εἴ τις βουληθείοι κατα καιρῶν ταῦτην λαθραίως ἠ δηνατῶς ἀποξενῶσαι ἐκ τῶν ναὸν τούτων τῆς θεομήτορος, ἀφωρησμενος ἔσεται παρα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεὺματος. Καὶ τὴν υπεραγίαν θεοτοκον ἀντήδικον ἐν τη ἡμέρα τῆς κρήσεως, ὡς ἄρπαγος καὶ κλέπτης και ιερόσυλλος :- ἐν μηνῒ μαρτίω εἰκοστη, Χριστοῦ ἔτος ᾳχ΄ (=1600) + Μακαριος ἰεραρχος καὶ οἱ ἐγχώριοι αφιερωσαντες.

Ἀρχῒερατεύοντος τοῦ πανιεροτάτου καὶ θεοπροβλήτου μητροπολῒτου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Φϊλιποπόλεως κυριου κυριου κυρ Νεκταρῒου, ἐμετεγράφη αὔτη ἡ παροῦσα βίβλος, χειρὶ Τῒμοθέου ιἑρομονάχου εκ τῆς μονῆς τοῦ τιμῒου προδρόμου πλησίων τῶν Σέῤῥων.
γγγγγγγγγγγγγ
Μέχρι f 6 r.

Bibliography F. Wormald, 'A Post-Medieval Illuminated Manuscript from Constantinople', British Museum Quarterly 13 (1938/1939), pp. 82-84. Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum, 1921-1925, London 1950, pp. 169-171. M. Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum I, Fonds Sloane, Additional, Egerton, Cottonian et Stowe, Paris 1952, p. 83. L. Polites and M. Polite, Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αἰώνα, Συνοπτικὴ καταγραφή, Athens 1994, p. 562
Διαφημηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου