Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Η Ελληνική επιστράτευση του 1915-1916 μέσα από το ημερολόγιο του δεκανέα Κωνσταντίνου Λινάρδου


Φυλάκιον  27 Νοεμβρίου 1915 – 15 Ιανουαρίου 1916
...........
27. Από πρωίας επεδόθημεν εις την διόρθωσιν του φυλακίου. Με τα υπάρχοντα υλικά εσκεπάσαμεν το ήμισυ, κατεσκευάσαμεν θύραν, κρεβάτια, ώστε το εσπέρας ήτο κατοικήσιμον. Εχωρήσαμεν τους 8 άνδρας , οίτινες απετέλεσαν άλλο φυλάκιον εις την άλλην είσοδον και ήρχισε η κανονική υπηρεσία της φυλάξεως της σύραγγος.
28. Εστείλαμεν εις Βοδενά και ηγοράσαμεν χύτραν , τσεκούρι , φανάρι και όλα τα χρειώδη.
Ήρχισεν πλέον η τακτική ζωή του φυλακείου. Δηλ. εκτός της φρουράς όλην την ημέραν ησχολούμεθα εις την συλλογήν δύο τόνων ξύλων , ίνα καίη άσβεστον πυρ ημέραν και νύκτα και το απόγευμα 4-5μμ επεριμέναμεν τα τραίνα  όπως ο τροφοδότης του Λόχου μας πετάξη τρόφιμα , οι δε επιβάται εφημερίδας. Εστέλλομεν καθ’ εκάστη ένα εις Βοδενά δια την αλληλογραφίαν.
Εφημερίδας έγραφον υποχώρησιν Αγγλο-Γάλλων και οχύρωσιν αυτών εις Λαχανά κ’ Κιλκίς κ’ αποκλεισμόν της Ελλάδος.
29-30 . Διάδοσις, ότι διετάχθησαν τα διάφορα σώματα ίνα είνε έτοιμα προς αναχώρησιν με 6 ημερών τροφάς.
1-9 (Δεκεμβρίου) . Εκκένωσις της ζώνης Δοϊράνης υπό των ημετέρων. Κατάληψις της γεφύρας Δεμίρ Ισάρ και Αξιού. Σύγκρουσις ημετέρων μετά Βουλγάρων εις χωρίον της Πρέσπας.
9-22 . Σύλληψις προξένων Γερμανίας, Αυστρίας, Τουρκίας , Βουλγαρίας εν Θες/νίκην υπό Αγγλο-Γάλλων . Δημοσίευσις εγγράφων κατασχεθέντων επί Άγγλου ταξειδεύοντος δια του ελλ. Εμπορικού Σπέτσαι υπό Γερμ. υποβρυχίου δι’ ων η Αγγλία επεδίωκε εκθρόνισιν του Βασιλέως κλπ.
24-25. Αφ’ εσπέρας της παραμονής εις εκ των πλησίον παραχειμαζόντων βλαχοποιμένων μας εδώρησε ένα σφάγιον (γίδα) την οποίαν εβράζομεν μέχρι της 12ης ψάλλοντες τα κάλανδα και κατόπιν επεδόθημεν εις το φαγητόν.
1η Ιανουαρίου - 14 Ιανουαρίου 1916. Η αυτή ζωή.
14 . ‘Ελαβον φύλλον πορείας δια το Σύνταγμα.
15. Εκ. Βοδενών λαβόντες φύλλον πορείας ανεχωρήσαμεν δια Θεσσαλονίκην , όπως φοιτήσωμεν εις τους προπαρασκευαστικούς ουλαμούς Εφ. Αξιωματικών . Μετά θαυμάσιον ταξείδιον εφθάσαμεν το εσπέρας εις Θες/νίκην.

Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου – 2 Ιουλίου 1916

16. Παρουσιάσθημεν εις το Γ’ Σώμα Στρατού και προσεκολλήθημεν εις Λόχον του 27ου Συντάγματος μέχρις ότου αρχίσουν τα μαθήματα εις τους ουλαμούς.
17-18. Ασκόπως περιερχόμεθα ανά την πόλιν εξοδεύοντες.
19. Κατά την 3η πρωινήν κρότος τρομακτικός και θρύματα κεράμων επί του παραθύρου μας αφύπνισαν. Ενοήσαμεν αμέσως , ότι πρόκειται περί αεροπλάνων κ’ κατέβημεν εις το υπόγειον. Μετά τινά λεπτά ανήλθομεν εις το λιακωτόν και είδομεν καιομένην την αποθήκην της τραπέζης Θες/νίκης. Την πρωίαν είδομεν ότι ήτο Ζέπελιν (αερόστατο) το επιδραμόν, πλησίον δε του ξενοδοχείου είχε ρίψει δύο βόμβας.
24. Κατορθώθη επιτέλους να μας συγκεντρώσωσιν εις το Σύν/γμα και εκείθεν οδηγηθέντες εις την Σχολήν οργανώθημεν εις διμοιρίας , αφήσαμεν τα πράγματα μας κ’ εγκατεστάθημεν πλέον εις το επί της διασταυρώσεως των οδών Αγ. Δημητρίου κ’ Β. Κωνσταντίνου μέγαρον.
25. Ήρχισαν αι ασκήσεις και μετά δύο ημέρας παραδόσεις μαθημάτων. Ήρχισεν πλέον ο κανονικός μαθητικός βίος , όστις εκτός της αυστηροτάτης πειθαρχίας , ως συνήθως εις όλα τα στρατιωτικά σχολεία , κατά τα άλλα ήτο ευχάριστος μεταξύ τόσων επιστημόνων. Γυμνάσια πολλά και μελέται πολλαί. Μας εδόθη διπλή στολή. Είμεθα αξιοπρεπώς ενδεδυμένοι . Συσσίτιον εδίδετο , οποίον και εις τους Λόχους , αλλά επιτροπή καταρτιζομένη εκάστοτε εκ μαθητών εφρόντιζε περί της βελτιώσεως αυτού δια της πωλήσεως του καπνού , δια του μισθού και της καταβολής μιας δραχμής υφ΄ εκάστου μαθητού καθ’ εβδομάδα. Το Πάσχα μας εδόθη δωδεκαήμερος άδεια. Περί την 15 Μαΐου οι Γερμανο-Βούλγαροι προελάσαντες κατέλαβον το Ρούπελ και έφθασαν μέχρι Δεμίρ –Ισάρ (Σιδηρόκαστρο) κ’ Πορροίων.

Κατά την 21ην Μαΐου εορτήν της Α.Α του Βασιλέως εματαιώθη η τελετή υπό των Γάλλων. Ενώ παρετάχθη Σύνταγμα έξωθεν της Αγ. Σοφίας και προσήρχοντο οι επίσημοι , ασυνήθης κίνησις  Γαλλικών τμημάτων παρετηρείτο. Διεδόθη αστραπιαίως ότι οι Γάλλοι κατελάμβανον Ταχυδρομεία κλπ. δημόσια καταστήματα. Ο Στρατηγός Σαράιγ διεμήνυσεν εις τον Κ. Μοσχόπουλον ότι θα ημποδίζετο η τέλεσις της εορτής. Επιτελής του σώματος στρατού καταφθάσας διέταξε την επάνοδο του στρατού εις τους στρατώνας και την διάλυσιν του πλήθους. Ο κόσμος βλέπων την αποχώρησιν του στρατού απορούσεν ποικίλλαι δε διαδόσεις ελάμβανον χώραν. Ο κόσμος διεχύθη εις τας οδούς αγανακτησμένος δια την τοιαύτην προσβολήν κατά του προσώπου του Βασιλέως και τους δον-Κιχωτισμούς των Γάλλων , καθ’ όσον εκτός των περιπολιών , έστησαν αυτοκίνητα τεθωρακισμένα μετά πυροβόλων και πολυβόλων προ του Λευκού Πύργου και πυροβολαρχίας εις τα άνωθεν της πόλης υψώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου