Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Ο λόγος που τα μαγαζιά στην κοιλάδα Σιδηροκάστρου παραμένουν κλειστά

Τα καλοκαιρινά μαγαζιά του Σιδηροκάστρου εδώ και χρόνια παραμένουν κλειστά. 

Τα μαγαζιά αυτά αποτέλεσαν την καρδιά της περιοχής μας στην διασκέδαση της νεολαίας και όχι μόνο.

Πέραν αυτού έδιναν δουλειά σε αρκετούς νέους που έβγαζαν αν μη τι άλλο τα προς το ζην,

Δυστυχώς η περιοχή δεν άνηκε στον Δήμο με αποτέλεσμα να κλείσουν. Η περιοχή ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία.

Από την μεριά της η Κτηματική Υπηρεσία είναι διευθετημένη για αυτήν την παραχώρηση άλλα απαιτείται η περιοχή να τηρεί κάποιους όρους που υπόκεινται σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει να εκδοθούν κάποια Πιστοποιητικά πχ από την αρχαιολογική υπηρεσία ή το δασαρχείο, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ακόμη και από τον Στράτο. 

Το κώλυμα της υπόθεσης οφείλετε στο ΠΙΣΤOΠOIΗΤΙΚO του δασαρχείου που έπρεπε να εκδοθεί από το δασαρχείο και να προσκομισθεί στην Κτηματική Υπηρεσία. Το Πιστοποιητικό δεν εκδόθηκε διότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως δάσος.
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Σιδηρόκαστρο 16.02.16

Ο Δήμος έκανε προσφυγή ενάντια σε αυτήν την απόφαση
 Αριθμός Συνεδρίασης : 16 / 12.04.2016 Αριθμός Απόφασης: 67 / 2016 ΘΕΜΑ: «Άσκηση προσφυγής ενώπιον της επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων κατά της υπ' αριθμ. 21516 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Σιδηροκάστρου» 
«Άσκηση προσφυγής ενώπιον της επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων κατά της υπ' αριθμ. 21516 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Σιδηροκάστρου»

Η απόφαση της επιτροπής στην προσφυγή του Δήμου ήταν να απορρίψει ομόφωνα κατ' ουσίαν τις αντιρρήσεις του Δήμου Σιντικής που ασκήθηκαν κατά της21516π.ε./16-02-2016 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Σιδηροκάστρου  και επικυρώνει την Πράξη Χαρακτηρισμού ώς δάσος.

Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης σύμφωναμε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α), μέσα σε προθεσμίαεξήντα ημερών, από τον ενδιαφερόμενο, το Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τρίτους.

Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει για μεν τον ενδιαφερόμενο από την επίδοση της απόφασης, για το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κοινοποίησή της καιγια τους τρίτους από την ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση και από της οποίας τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασμό και με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α ́).

Για αυτόν τον λόγο τα μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά για αρκετό τουλάχιστον καιρό ή για πάντα.

Περίληψη της αλληλογραφίας από την 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΟ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου