Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή που βρέθηκε στο Μελένικο, 1287 μ.Χ.

Επιγραφή που βρέθηκε στο Μελένικο, 1287 μ.Χ.

 ἀνηγέρθη ἐκ βάθρ(ου) κ(αὶ) ἀνιστορίθη ὁ θεῖ(ος) κ(αὶ) πάνσεπτος ναὸς οὗτος τῆς ὁμ(ο)-
ουσίου κ(αὶ) ζωοποιοῦ Τριάδος διὰ συνδρομῆς κ(αὶ) ἐξόδου Ἰωαννικίου ἱερομονάχου ἐπὶ τῇ πολη-
χρονίῳ χαρᾷ τοῦ κραταιοῦ κ(αὶ) ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου με(γάλου) βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ Παλεολόγου κ(αὶ) Εἰρήνης τῆς εὐσεβεστάτης Αὐγούστης τοῦ ἔτους ͵ϛψϙε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου