Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή που βρέθηκε στους Φιλίππους, με αναφορά στην Σερραϊκή γη το 330 π.Χ.

Επιγραφή που βρέθηκε στους Φιλίππους, με αναφορά στην Σερραϊκή γη το 330 π.Χ.

[ὡς ἐπέστειλαν οἱ πρεσβευταὶ ἐκ Πε]ρ̣σ̣ί̣δ̣[ος]
[οἱ ὑπὲρ Φιλίππων καὶ τ]ῆς [γῆς π]ρ̣εσβεύσαν-
[τες ὡς βασιλέα Ἀλέ]ξ̣α̣[νδ]ρον καὶ Ἀλέξανδρος
[περὶ αὐτῶν ἔκρινε]ν̣· τὴν ἀργὸν ἐργάζεσθαι Φιλίπ-
5 [πους ἣ αὐτοῦ ἐστ]ι̣ν χώρα, καὶ προστελοῦσ[ι φό]-
[ρον εἶναι αὐτοῖς τ]ὴ̣ν ἀργόν· ὁρίσαι δὲ τὴν [ἀρ]-
[γὸν χώραν αὐτοῖ]ς Φιλώταν καὶ Λεονν[ᾶτον· ὅσοι]
[δὲ Θραικῶν ἐπεισβε]βήκασιν τῆς χώ[ρας τῆς ἀρ]-
[χαίας ἣν τοῖς Φιλίπ]ποις ἔδωκεν Φί[λιππος, Φιλώ]-
10 [ταν καὶ Λεοννᾶτον] ἐ̣π̣ι̣σ̣κ̣έ̣ψ̣α̣[σθαι εἰ πρότε]-
[ρον ἐπεισβεβήκ]ασιν τοῦ [διαγράμματος τοῦ Φιλίπ]-
[που ἢ ὕστερον ἐ]πεισβεβήκ̣[ασιν· εἰ δὲ ὕστερον ἐκ]-
[χωρεῖν αὐτούς]· ἐξελεῖν δ̣[ὲ Φιλώταν καὶ Λεοννᾶ]-
[τον ἐκ τῆς ἀργοῦ] π̣λέθρα δισχ[ίλια ․․․c.12-15․․․․]
15 [․․c.8․․․ τῆς] Δάτου χώρα[ς ․․․․․c.16-19․․․․․․]

[․․․․․c.15․․․․․․ πρ]ο̣σλαβ̣ε̣[ῖν] ἀπὸ [ταύτης]
μ[ετρήσαντας δύο στ]αδίους· τὴ̣ν μὲν ἄ[λλην]
ν[έμεσθαι Φιλίππου]ς, ὅσα δὲ τοῖς Θραιξὶν̣ [πα]-
[ρὰ τοῦ Φιλίππου δέδο]ται καρπίζεσθαι τοὺς Θ̣ρ̣[άι]-
5 [κας καθάπερ καὶ Ἀλέξαν]δ̣ρ̣ος περὶ αὐτῶν δια-
[τέθηκεν· Φιλίππου]ς δὲ ἔχειν τὴν χώραν τὴν
[․․․․․c.14․․․․․ ὡ]ς οἱ λόφοι ἑκατέρωθεν ἔχου-
[σιν ․․c.7․․ ὅσ]η [δ’ ἔστι πε]ρὶ Σειραϊκὴν γῆν καὶ
Δαίνηρον νέμεσ[θαι Φι]λίππους καθάπερ ἔδω-
10 κε Φίλιππος, τὴν δὲ [ὕλ]ην τὴν ἐν Δυ[σώρ]ω̣ι̣ μη-
θένα πωλεῖν τέω[ς] ἡ πρεσβεία πα[ρὰ τοῦ Ἀλε]-
ξάνδρου ἐπανέλθηι, τὰ δὲ ἕλη εἶ̣[ναι τῶν]
Φιλίππων ἕως γεφύρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου