Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Άποψη του Στρυμόνα, 1894

΄
Άποψη του Στρυμόνα, 1894

Αυθεντική φωτογραφία
Στρυμόνας Π.1894. από Συλλογή 6 Φωτογραφιών (Αλμπουμίνες) 26.5x21cm

Λεπτομέρια της φωτό

Συλλογή 6 φωτογραφιών (αλμπουμίνες) 26.5x21cm έκαστη, που απεικονίζουν τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά μήκος του ποταμού. Όλες με τίτλο στο αρνητικό και χιλιομετρικές ενδείξεις που κατά πάσα πιθανότητα αφορούν τις αποστάσεις από Θεσσαλονίκη / Κωνσταντινούπολη.

Strymonas - Karasou c.1894. Collection of 6 photographs 26.5x21cm each, depicting the railroad infrastructure along the Strymonas (Karasou) river. All with titles in negative and kilometric indications most probably referring to the distances from Thessaloniki / Constantinople.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου