Εξαπτέρυγα της Μονής Προδρόμου Σερρών από το 1594, φωτογραφίες του 1913

Εξαπτέρυγα της Μονής Προδρόμου Σερρών από το 1594, φωτογραφίες του 1913

(Πρώτη δψις)

Έν τώ κέντρο) εκατέρωθεν τοΰ Χρίστου
56) ic XC
Μέγας άρχιϊε
ρ ε υ c
κατά τον κύκλον δέ μεταξύ των αγγέλων
-f- Άγιος 'Αγιος "Αγιος Κ(ύριος Ααβαώθ) πληρης ουρανος
και γη της Δωξις σου ωσανα ντης ψυστης ευλο γημε νος
κάτωθεν έν συμπιλήματι
Προδρομου
(H ετέρα  δψις)
ΈπΙ της έτέρας δψεως έν τώ κέντρφ εκατέρωθεν του Χρίστου
57) 1C
Εμμ
XC
ανουήλ
κατά τον κύκλον δέ μεταξύ των αγγέλων
+"Αγιος 'Αγιος 'Αγιος Κ(υρι)ος Σαβαωθ πλήρης ουρανος και
γη της δοξης σου οσανα εν της υψυστης ευλογημένος
ερχω(μενος)
κάτωθεν
Θεοδ |ωρος .καί | Γεωργι|ος |
,ΖΡΒ (=μ. X. 1594)

Καλλίστης ’ έξεργασίας τορευμάτων μετά εγκαυστικής είναι
τά δύο έξαπτέρυγα, άτινα έδημοσίευσε μέν καί Κονδακώφ (2),
άναδημοσιεύομεν δέ καί ήμεϊς ένταΰθα (σελ. 167 καί 168), καταχωρίζοντες καί τά έπιγεγραμμένα μετά τοΰ χρόνου της κατασκευής αυτών καί τών τεχνησαμένων αδτά Θεοδώρου καί Γεωργίου (3).
(1) Κατά συγκοπήν εκ του Δημητριός*
(2) Αυτόθι σελ. 165 καί 166. "Ομοια ήσαν τών αυτών βεβαίως τεχνιτών τά
έξαπτέρυγα τοΰ h Σεοοαις Μητροπολιτικοΰ ναού* όοα Κονδακώφ αύτ.σ. 155-156.
(3) Παρά Κονδακώφ αί εικόνες είναι άξιαι θέας. ‘Ημείς έξ αποτυπώματος διά
χάρτου τών επιγραφών έγοντες αύτάς δημοσιεύομεν χάριν τών αναγνωστών τής
έκθέσεως ταύτης. Σημειωτέον δέ ότι υπό τοΰ Κονδακώφ ούδεμία κατεχωρίσθη
άνάγνωσις τών επιγραφών αυτών καί σημείωσις περί τών τεχνιτών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος