Η σφαγιασθέντες του Δεμίρ Ισσάρ στο περιοδικό "Η Φύσις", 1913

Η σφαγιασθέντες του Δεμίρ Ισσάρ στην περιοδικό "Η Φύσις", 1913

Εκ του Στρατηγείου
Ύπουργεΐον Εξωτερικών.—Ά&ήνας
«"Εκτη Μεραρχία Αναφέρει ότι Βούλγαροι
στρατιώτα,ι, τή διαταγή λοχαγού τίνος τής
χωροφυλακής, συνέλεξαν είς προαύλιον βουλγαρικής σχολής τδν Μητροπολίτην τού. Δεμίρ
Ίσσάρ, δύο ίερεΐς καί άνω τών 100 προκρίτων, τούς οποίους κκτέσφαξαν.
Ή Μεραρχία διέταξε τήν έκταφήν τών πτωμάτων και έβεβαιώθη τό έγκλημα.
Πρδς τούτοι; έβίασαν παρθένους καί μίαν
άντιστάσαν κατέσφαξαν.
Διαμαρτυρηθήτε, κατ’ έντολήν Μου, είς
τούς Αντιπροσώπους τών πεπολιτισμένων Δυνάμεων εναντίον τών Ανθροιπομόρφων τεράτων,
καθώς καί είς τδν πεπολιτισμένον κόσμον ολόκληρον καί δηλώσατε οτι θ’ άνκγκασθώ μετά
λύπης Μου νά προβώ είς Αντίποινα, δπως έμ·
πνεύσω φόβον καί σκέψιν τινά πρδ τής τελέτεως τοωύτων εγκλημάτων.
Οί Βούλγαροι έπισκιάζουν όλας τάς φρικαλεότητας τών βαρβαρ'.κών επιδρομών τού παρελθόντος καί άποδεικνύουν, 5τι δέν έχουν
πλέον τό δικαίωμα νά συγκαταλεγωνται μεταξύ τών πεπολιτισμένων λαών.
. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
Ή νίκη εστεψε καί τήν εβδομάδα ταύτην
τά όπλα τοΰ ελληνικού στρατού είς τά μέχρι
τοΰδε λαμπρά κατορθώματα αυτού πρΟσετέθησαν νέα καί μεγάλα τοιαΰτα, αίμάχαι τής
Δράμας, τοΰ Νευροκοπίου καί τών στενώ/ τής
Κρέσνας, ή Αλωσις τών οποίων έφερε τόν ήμέτεεον νικηφόρον στρατόν παρά τά Βουλγαρικά
σύνορα καί ήνοιξε τάς πρδς τήν Λούμπνιτσαν
διόδους τής Βουλγαρίας.
Αί έκ τού στρατοπέδου ληφθεΐσαι ειδήσεις
καθ’ όλας τάς ήμέρας ταύτας έχουσιν ώς εξής:Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος