Εκθεσις Γεγονότων Καστανούσσας, Γ’ΣΣ/13 Μαϊ 1947

ΘΕΜΑ:΄Εκθεσις Γεγονότων                             Επείγουσα – Απόρρητος

Καστανούσης                                          Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ : Α.Π. 25976
Π Ρ Ο Σ :ΓΕΣ /Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 13-5-47
Κ Ο Ι Ν.:ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1 (μετ΄ αντιγρ. αναφοράς Χ Μεραρχίας)

Α1 – Α2 (ομοίως)

 1. Εν Συνεχεία πρός 103453/6-5-47 Ημετέρας υποβάλλεται συνημμένως εν
  αντιγράφω η Α.Π. 4777/Α1/6-5-47 έκθεσις Χ Μεραρχίας διά τα γεγονότα
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
 2. Το Σ. Στρατού, ως έχει σήμερον η κατάστασις από απόψεως διαθεσίμων
  δυνάμεων, δεν δύναται να αναλάβη εκκαθαριστικήν ενέργειαν πρός εκκαθάρισιν
  της περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, εν συνδιασμώ πρός τοιαύτην επί ΚΡΟΥΣΙΩΝ.

Οπωσδήποτε την ενέργειαν αυτήν θεωρεί αναγκαίαν και επιβεβλημένην, καίτοι
είναι βέβαιον ότι ο όγκος των εις ΜΠΕΛΕΣ συμμοριτών θα εισέλθη και πάλις
εις ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ, οπόθεν εκάστοτε εισβάλλει εντός του ημετέρου εδάφους.
Συνεπώς η ενέργεια αύτη θα έχη ως αποτέλεσμα καταστροφήν εγκαταστάσεων και
υλικών τινων, ίσως και σχετικήν αποδιοργάνωσιν επί περιωρισμένον σχετικώς
χρονικόν διάστημα.

Δεν λύει όμως οριστικώς το ζήτηματα.

Η λύσις τούτου απαιτεί, δι΄ Ισχυρών δυνάμεων, μόνιμον κατοχήν ολοκλήρου της
περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, τας οποίας δεν δυνάμεθα, οπωσδήποτε, να διαθέσωμεν σήμερα.

Μελετάται υπό της Μεραρχίας η επάνοδος των κατοίκων εις
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, εφ΄ όσον ήθελεν εξοικονομηθή και Τμήμα Στρατού.

Υποστράτηγος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Γ.Φ.Μ.Β.,

Ακριβές Αντίγραφον.

————————————————-

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις επί γεγονότων                             Ε Ξ Α Ι Ρ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ                                       Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Χ. ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Π Ρ Ο Σ :Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1 ΑΡΙΘ : Α.Π. 4777/Α1
Κ Ο Ι Ν.:Α1 Γραφείον Μεραρχίας 6/5/47 Σ.Τ.Γ. 916
Κατόπιν της υπ΄ αριθ. Α.Π. 25075/6-5-47 Διαταγής Υμών αναφέρω τα κάτωθι :

 1. Αι επιδραμούσαι κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ δυνάμεις συμμοριτών, ανήρχοντο,
  κατά τας πληροφορίας μεν των κατοίκων εις (1000) χιλίους και άνω, καθ΄ ημάς
  όμως η δύναμις δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να ήτο μεγαλυτέρων των 500-600.
 2. Αι δυνάμεις αύται των συμμοριτών απετελούντο εκ των

– Εις ΜΠΕΛΕΣ παραμενόντων 4 Λόχων Συμμοριτών συνολικής δυνάμεως 350-400 και
εκ των την νύκτα 30ης Απριλίου – 1ης Μαΐου προερχομένης εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ και εις
ΜΠΕΛΛΕΣ καταφυγόντων 150 Συμμοριτών.

 1. Ενέργειαι γειτονικών Τμημάτων άμα τη εκδηλώση της επιθέσεως:

– Εκ του Λόχου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ εκινήθη αμέσως μια (1) Διμοιρία, ιδία
πρωτοβουλία, ήτις καθηλώθη εις την μεταξύ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ και
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ μεγάλην χαράδραν. Ζ (920-176) υπό Τμημάτων συμμοριτών,
άτινα κατείχον το ανωτέρω σημείον πρός απομόνωσιν ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
– Το Τάγμα (567) ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ.
Τα πλησιέστερα πρός την ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ Τμήματα του Τάγματος τούτου ήσαν τα Τμήματα ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, και ο Λόχος ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ.,
απέχοντα κατ΄ ευθείαν γραμμήν έως εξ 6 χιλιόμετρα από της
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Ως ανέφερεν η 37 Ταξιαρχία τα Τμήματα ταύτα, ουδόλως
έλαβον γνώσιν της κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ επιθέσεως, πλήν του Λόχου
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, όστις ανέφερεν, ότι ήκουεν πυροβολισμούς πρός την
κατεύθυνσιν ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, όπου ανεφάνησαν μετ΄
ολίγον πυρκαϊαί.
Συγχρόνως όμως με την κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ενέργειαν, ο εχθρός έβαλεν δι΄ όλμων, και αυτομάτων εναντίον του Λόχου ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ και
Τμημάτων ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, ασφαλώς ίνα, έχων τα σημεία ταύτα υπό τα πυρά του και την απειλήν σφοδροτέρας ενεργείας εναντίον τούτων
παρεμποδίση πάσαν κίνησιν πρός ενίσχυσιν της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ όπου η κυρία ενέργεια του εχθρού.
Οπως δήποτε από ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ουδεμία αίτησις ενισχύσεως πρός το 567 Τάγμα διά φωτοβολίδων εξεπέμφθη ως είχε προβλεφθή υπό του σχεδίου
ενεργείας και τούτο, ως εξηκριβώθη εκ των υστέρων, διότι ο φέρων το πιστόλιον φωτοβολίδων Καπετάν Ιωσήφ εφονεύθη εκ των πρώτων.
Πάντως όμως το Τάγμα εν τη αβεβαιότητι εις ην ευρίσκετο, όσον αφορά
τα συμβαίνοντα εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΝ διέταξεν και εξετελέσθησαν υπό του
Πυρ/κού βολαί τινές προπαρασκευασμέναι πρός την παρυφήν έξωθι του
χωρίου.
Τέλος δέον σημειωθή ότι από απόψεως δυνατοτήτων πρός ενίσχυσιν
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, ελαχίστας τοιαύτας διέθεσεν το Τάγμα, δεδομένου ότι
επί πλέον των Τμημάτων άτινα διέθετεν διά την ασφάλειαν των σημείων
του, είχε διαθέσει και πολλά τοιαύτα δι΄ ενέδρας εις περιοχήν ΔΟΒΑ
ΤΕΠΕ και ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΥ πρός παραμπόδισιν διαφυγής πρός ΚΡΟΥΣΑ εκ
ΜΠΕΛΛΕΣ των καταφυγόντων προ 6ημέρου συμμοριτών.
Και αν καθίστατο δυνατή η κίνησις Τμημάτων τινών έστω και πολύ
μικρών είναι λίαν αμφίβολον εάν θα ηδύναντο ταύτα να φθάσουν
εγκαίρως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, λόγω της αποστάσεως, του σκότους της
νυκτός και των ενεδρών εις τας οποίας υπήρχεν φόβος να πέσωσιν.
Εκτός τούτου και ο αγών εκρίθη τάχιστα εντός της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, καθ΄
όσον ω προέκυψεν εκ της γενομένης εξετάσεως, οι MAΥ είχον
αιφνιδιασθή εντός του χωρίου, δεχθέντες ισχυράν επίθεσιν
αιφνιδιαστικώς διά πολλών δυνάμεων συνεπεία της οποίας
συνεπτύχθησαν ταχέως.

 1. Ενέργειαι 37΄΄ Ταξιαρχίας
  -Κατά την επίθεσιν.
  Ουδεμίαν επί πλέον των διά το Τάγμα αναφερθεισών, το οποίον Τάγμα
  άλλως είχε λάβει τας οδηγίας της Ταξιαρχίας. Η Ταξιαρχία
  παρηκολούθη την κατάστασιν του Τάγματος και της γειτονικής περιοχής
  καθ΄ όλην την νύκτα.
  -Μετά την επίθεσιν.
  Ο Διοικητής της Ταξιαρχίας μετέβη αυτοπροσώπως εις ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΝ, ο
  δε Διοικητής του Τάγματος και Αξ/κός Επιτελείου της Ταξιαρχίας
  μετέβησαν αμέσως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, ίνα αντεληφθώσιν την κατάστασιν,
  εμψυχώσωσι τους κατοίκους και λάβωσι τα αναγκαία υπέρ αυτών.
  Εμερίμνησαν επίσης διά την άμεσον μεταφοράν των τραυματιών.
  Επί πλέον τούτων η Ταξιαρχία είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διά
  κάλυψιν του κενού του δημιουργηθέντος κατόπιν της εκκενώσεως της
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.

4. Εις ποίαν περιοχήν ευρίσκονται οι Συμμορίται.
Οι επιδραμόντες συμμορίται αφού ελεηλάτησαν το χωρίον, επανήλθον εν
σπουδή εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
Κατά πληροφορίας της χθες δύναμις εκ τούτων ανερχομένων εις 300
περίπου φαίνεται ότι διήλθον και πάλιν εκ ΜΠΕΛΛΕΣ πρός ΚΡΟΥΣΙΑ ;

5.Προθέσεις της Μεραρχίας.
Ηδη η κατάστασις παρουσιάζεται ως εξής :
Περί τους 250 συμμορίτας εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
Περί τους 500 » » ΚΡΟΥΣΙΑ.
Διά την κατ΄ αυτών ενέργειαν απαιτείται ενίσχυσις της Μεραρχίας διά μέσων υπό του Γ΄ Σ. Στρατού.
Σχετικώς θέλομεν αναφέρει εν καιρώ.
Οσον αφορά τα MAΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ η Μεραρχία προτίθεται να οργανώση ταύτα εις κινητά MAΥ και διατηρήση αυτά πρός δράσιν εις την εγγύς
περιοχήν.

Ο

Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

ΓΡΗΓΟΡΟΥΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Υποστράτηγος

Μ.Β.
Ακριβές αντίγραφον

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος