Εκδοχή καταγωγής της λέξης Σιντική εκ Βισαλτίας

Πριν αναφερθούμε στην εκδοχή θα πρέπει να γνωρίζουμε λίγο το υπόβαθρο.

Η Βισαλτία ήταν αρχαία χώρα του θρακικού φύλου των Βισαλτών που αργότερα ενσωματώθηκε στη Μακεδονία, αλλά και πόλη (πρωτεύουσα) της περιοχής. Αποτελούσε ανατολική συνέχεια της Κρηστωνίας και εκτεινόταν δυτικά του ποταμού Στρυμόνα, μεταξύ της Αμφίπολης και της Σιντικής Ηράκλειας, δηλαδή επί σημερινών περιοχών του Νομού Σερρών. Το βασίλειο των Βισαλτών παλαιότερα εκτεινόταν και σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Πριν τον 5ο αιώνα π.Χ. αποτελούσε βασίλειο με τη γειτονική Κρηστωνία.
Η Κρηστωνία ήταν αρχαία επαρχία της Μακεδονίας. Εκτεινόταν στα βοειοανατολικά της Μυγδονίας, νότια της Παιονίας και Μαιδικής, και δυτικά της Βισαλτίας, δίπλα στις πηγές του Εχέδωρου ποταμού (του σημερινού Γαλλικού), δηλαδή από το Δύσωρο όρος (Κρούσσια όρη μέχρι το Βερτίσκος. Ήταν πλούσια περιοχή τόσο από τις γεωργικές καλλιέργειες ελιάς, αμπελιών και σύκων όσο και από εκμετάλευση της ξυλείας και των βοσκοτόπων , των πεδινών εκτάσεων ΝΑ της λίμνης Δοϊράνης όσο και από εκμετάλλευση της ξυλείας και των βοσκοτόπων του όρους Δυσώρου.

Το όνομά της οφείλεται στους Κρηστωναίους Πελασγούς ή οι Κρηστώνες που άλλοτε κατοικούσαν γύρω από την Όλυνθο και τη χερσόνησο του Άθω. Στην αρχή έφερε δύο ονόματα, Κρηστωνία και Βισαλτία, και βρισκόταν κάτω από αυτόνομο βασιλέα. Μετά όμως την ήττα των Περσών στη μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.), τόσο η Κρηστωνία όσο και η Βισαλτία κατακτήθηκαν από τον Αλέξανδρο Α' και αποτέλεσαν επαρχίες του Μακεδονικού Βασιλείου, στο οποίο και παρέμειναν μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτησή τους το 168 π.Χ..

ΣΙΝΤΙΚΗ . § 66. ῾Η ἐπαρχία αὕτη συνεχομένη τῇ Βισαλτίᾳ (1) 

Στη ρωμαϊκή εποχή, η Βισαλτία διέσχιζε την Εγνατία οδό, στην οποία οι ρωμαϊκές πηγές (Itineraria) αναφέρουν τέσσερις σταθμούς αλλαγής αλόγων: Τρίνλο (=Τράγκιλος), Γραέρο, Άρασον (=Άρολος) και Ευπορία. Σε διάφορες τοποθεσίες της Βισαλτίας έχουν βρεθεί μέχρι τώρα αρκετές ενδιαφέρουσες επιγραφές αυτοκρατορικών χρόνων.

Στην περιοχή Ευροπία υπήρχε και η πόλη Σιλτική (Ιεροκλής). ενώ στη Βισαλτία υπήρχε η πόλη Ευροπία (3), δεν θα πρέπει να αναμίξουμε αυτές τις 2 μαζί.

Ο αρχαίος κόσμος είναι τεράστια χρονική περίοδο με συνεχόμενες μεταβολές. Βλέπουμε τα όρια περιοχών, ακόμη και κρατών να αλλάζουν συνέχεια. Πάνω σε αυτήν τη βάση πρέπει να είναι η κάθε σκέψη μας.

Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος (17 ή 18 Μαΐου 905 - 9 Νοεμβρίου 959) ήταν ο τέταρτος Αυτοκράτορας της δυναστείας των Μακεδόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλεύοντας από το 913 έως το 959. 
Τα έργα του έχουν ως ιδεολογικό υπόβαθρο την ενίσχυση της εικόνας της Ρωμανίας και ειδικότερα της Δυναστείας των Μακεδόνων. Επίσης έχει διασώσει αρκετά αρχαία κείμενα άλλων αρχαίων συγγραφέων και ιστορικών.

Η αναφορά του έχει να κάνει με την Σιλτική, που κατά τον Κωνσταντίνο έχει να κάνει με την πόλη της Μακεδονίας που αναφέρει ο Τίτος Λίβιος (Titus Livius, 59 π.Χ. - 17 μ.Χ) ο Ρωμαίος ιστορικός, ο οποίος έγραψε μία μνημειώδη ιστορία της Ρώμης και του ρωμαϊκού λαού -Ab Urbe Condita Libri-. Ενώ παράληλα την εντάσει στις πόλεις της  Ευροπίας.

Σε αυτήν την ανάρτηση δεν θα αναλύσουμε περετέρο αυτές τις εκδοχές. Απλά θα σταθούμε στην εκδοχή της καταγωγής της λέξης Σιντική. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συναντήσει αναφορές για την Σιντική στα αρχαία χρόνια και την καταγωγή της λέξης στην Σιντία και τους Σίντιους της Λήμνου (π.Χ. Ηρόδοτος).

Ας δούμε λοιπόν, μια άλλη εκδοχή της καταγωγής της λέξης που μας παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος


Ibid. Σιλτική] Constantinus Σαλτικὴ. -posses ex priore 
Σιντικὴν, ex posteriore Βισαλτικὴν formare, nisi regionum 
ea essent cognomina et ultra fines Europae versus Miacede- 
niam. si “Σαλτικὴ potior sit (nam Bisanthen in voce latere 
non apertum est), a Saltibus, ut pluribus in Synecdemoe, ne- 
men venire potuit. (Σιντική; cod. Leidensis, et recte. Sintite 
regio veteris Macedoniae, de qua Livius 1l. 44 c. ult. , iaid- 
gitur. Wesseling. Prolegg. p. 630.]  - Corpus scriptorum historiae byzantinae.

Η Σιντική ως Σιλτική, εκ του Σαλτική, προερχόμενη από την Βισαλτική.

Τα όρια μεταξύ Βισαλτών και Σιντών ήταν από τα αρχαία χρόνια δυσδιάκριτα και πολλές φορές οι αρχαίοι συγχέαν τις 2 περιοχές αυτές. 
Στρυμόνα ποταμὸν ἐκτει · νομένη , ἔκπαλαι κατῳκεῖτο ὑπὸ τοῦ Θρᾳκικοῦ φύλου τῶν Σιντῶν , καὶ ἐπειδὴ ἦσαν δυσδιάκριτα τὰ μεταξὺ τῶν Βισαλτῶν καὶ Σιντῶν ὅρια , τούτου ἕνεκα συνεχέοντο παρὰ τοῖς ἀρχαίοις αἱ δύο αὗται ἐπαρχίαι , καὶ ὁτὲ μὲν διὰ τοῦ ἑνὸς ὀνόματος ἐκαλοῦντο Βισαλτία , ὁτὲ δὲ διὰ τοῦ ἑτέρου Σιντική (2)

1. Τινὲς τῶν νεωτέρων ὡς Κείπερτος ἐν τῷ νέῳ τῆς ἀρχαίας Ελλάδος πίνακι τίθησιν ἐν τῇ θέσει ταύτῃ τὴν ὀ δομαντικὴν καὶ πρὸς ἄρκτον αὐτῆς τὴν Σιντικήν , ἐν ᾧ ἐν τοῖς παλαιοτέροις πίναξι τἀνάπαλιν ποιεῖ καὶ Desdevises ἐν τῷ πί νακι ἐπεκτείνει τὴν Σιντικὴν εἰς τὴν θέσιν τῆς ὀδομαντικῆς . ὀρθῶς δὲ τοποθετοῦσιν αὐτὴν Forbiger Real - encyclop . t . 6 , p . καὶ Geogr . t . 3 , p . 4068 . 

2, Desdevises p . 388. « Aux derniers temps . . . ceux deux peuples paraissent s'être confondus et les deux peys semblent n'en avoir plus fait qu'un seul , apelé tantôt Bisaltie , et tantôt Sintique . » 

3. ΕΥΠΟΡΙΑ.—Αρχαία πόλις τής Βισαλτίας έν Μακεδονία κτισθεΐσα υπό τοΰ Μ.’Αλεξάνδρου, ότε, νικήσας ούτος τούς Θράκας, έπήρχετο κατά τής ’Ασίας. ’Ονόμασε δέ αυτήν Ευπορίαν διά τήν αφθονίαν τών προϊόντων καί τών καρπών τής γής. Κατά τόν Π τολεμαίον (Γ ', 12, 32), έκειτο είς βόρ. π λα τ. 41°, 10' καί άνατ. μήκ.49°,20'. Σφάλλεται όμως, τοποθετών αυτήνέκεΐ. Κατά τήν Tabula Pentingeriana άπεΐχεν άπό Ή ρ α κ λεία ς τής Σιντικής 17μίλλια. Κατά τούς νεωτέρους συγγραφείς έκειτο επί τής Ν. Δ. όχθης τής Κερκινίτιδος λίμνης (’Αχινού) παρά τήν έξοδον τοΰ Στρυμόνος άπό τής λίμνης, όπου τό χωρίον Νεοχιόριον (Γενή-κιοϊ).

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος