Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Γαρησκός

ΟικισμοίΓαρησκός
Ιστορικά | Φωτογραφίες | Βίντεο | Πρόσωπα | Καταστήματα/Υπηρεσίες | Αναρτήσεις |
Η πόλη Γαρησκός ήταν αρχαία πόλη της Σιντικής εν Μακεδονία, κοντά στην αριστερή όχθη του Στρυμόνα, στους πρόποδες του όρους Όρβηλος, κατά τον Πτολεμαίο (Γεωγρ. Γ, 12, 22) (1) από το οποίο όλη η περιοχή είχε ονομαστεί Ορβηλία ή Παρορβηλία, εις βόρ. πλάτ. 41°,40 καί άνατ.μήκ. 47°,50, την οποία ο Στράβων V II, 331, 36) την ονομάζει Παρορβηλία. «έν μεσογαία έχουσαν κατά τόν αυλώνα τόν από Είδομένης, Καλλίπολιν, Όρθόπολιν... Γαρησκόν». 

Δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με την ομώνυμη της την οποία αναφέρει ο  Στράβων (V II, 330, 21) έν τή Κρουσίδι τής Μακεδονίας, μίαν τών 26 πόλεων, τάς όποιας κατέστρεψεν ό Κάσσανδρος τό 316 π.Χ. πρός ϊδρυσιν τής Θεσσαλονίκης. 
Claudii Ptolemaei geographiae ... (2)


Κατά τόν Μ. Δήμιτσαν ήταν εκεί που είναι σήμερα το Μελένικο, κατ' άλλους εκεί  που είναι σήμερα το Νευροκόπι. έκειτο, όπου τό Μελένικον, κ α τ’ άλλους δέ όπου τό Νευροκόπιον. 

Όσον αφορά τον Στράβων άναφερόμενον «αυλώνα τόν από Είδομένης» οΰτος έκτείνεται παρά τόν Βοεμίαν παραπόταμον τοΰ Άξιοΰ (νΰνΓκολμπανάν) πρός Β. τοΰ όποιου ΰψοΰται ή οροσειρά τοΰ Μπέλες, ύψους 7.000 ποδών.

2. Claudii Ptolemaei geographiae, libri octo. Graece et latine ad codicum manu scriptorum fidem edidit Frid. Guil. Wilberg by Ptolemy, 2nd cent; Wilberg, Friedrich Wilhelm
3. Garesco ciu. de Macedonia, Str.7.fr.21, 36, Ptol.Geog.3.12.22

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου