Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Το Σιδηρόκαστρο στο βιβλίο Σύνοψις Ιστοριών του Γεωργίου Κεδρηνού, 11ος αιώνας

Το Σιδηρόκαστρο στο βιβλίο Σύνοψις Ιστοριών του Γεωργίου Κεδρηνού, 11ος αιώνας
Τῷ κγ ' ἔτει ἐπεστράτευσε Σουλεϊμὰν κατὰ Ῥωμαίων , ἔχων D μυριάδας Ϛ΄ . καὶ πολλὴν ἅλωσιν καὶ αἰχμαλωσίαν ποιησάμενος , πορθήσας καὶ τὸ Σιδηρόκαστρον , ἀβλαβὴς ὑπέστρεψε . 
Idem Suleiman anno 23 imperii Leonis exercitum 90 milium in Ro- manos duxit ; captisque multis et oppidis et hominibus , ferreo etiam ca- stro ( id enim est Siderocastrum ) vastato , illaesus rediit domum.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου