Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

Πρόσωπα αρχαίων Ελλήνων σε χειρόγραφο του 15ου αιώνα μ.Χ.

Πρόσωπα αρχαίων Ελλήνων σε χειρόγραφο του 15ου αιώνα μ.Χ. Από την βιβλιοθήκη του Βατικανού.


Από το "Virorum illustrium imagines". sec. XVI
Manuscript:Cappon.208
1)<Virorum illustrium imagines>. sec. XVI
2)1r: <Busto di Marco Emilio Lepido>.
3)2r: <Busto di Eschine>.
4)3r: <Busto di Alceo>.
5)4r: <Busto di Alcibiade>.
6)5r: <Testa di Alessandro Magno>.
7)6r: <Busti di Alessandro Magno e Olimpia>.
8)7r: <Testa di Alessandro Epirota>.
9)8r: <Testa di Alessandro Theopator>.
10)9r: <Testa di Amilcare con elmo>.
11)10r: <Testa di Amynta>.
12)11r: <Testa di Anacreonte>.
13)12r: <Testa di Anco Marzio>.
14)13r: <Erma acefala di Andocide>.
15)14r: <Testa di Antioco il Grande>.
16)15r: <Testa di Antioco Epifane>.
17)16r: <Testa di Antioco Niceforo>.
18)17r: <Testa di Antioco Niceforo>.
19)18r: <Testa di Antioco>.
20)19r: <Teste di Antioco e Cleopatra>.
21)20r: <Ritratto di Antistene>.
22)21r: <Busto di Gaio Anzio Restione>.
23)22r: <Busto di Lucio Antonio>.
24)23r: <Busto di Marco Antonio>.
25)24r: <Busto di Apollonio di Tiana>.
26)25r: <Busto di Apuleio>.
27)26r: <Busto di Arato di Soli>.
28)27r: <Busto di Archita>.
29)28r: <Testa di Ariarate Eusebe>.
30)29r: <Testa di Ariarate Epifane>.
31)30r: <Testa di Ariobarzane I Filoromano>.
32)31r: <Testa di Ariobarzane III Eusebe Filoromano>.
33)32r: <Busto di Aristippo>.
34)33r: <Erma acefala di Aristogitone>.
35)34r: <Busto di Aristofane>.
36)35r: <Busto di Aristotele>.
37)36r: <Testa di Marco Arrio Secondo>.
38)37r: <Testa di Arsinoe>.
39)38r: <Testa di Marco Attilio Regolo>.
40)39r: <Busti di Augusto e Livia>.
41)40r: <Testa dell'eroe Byzas>.
42)41r: <Testa di Callistene>.
43)42r: <Busto di Carneade>.
44)43r: <Erma acefala di Cimone>.
45)44r: <Testa della Vestale Claudia>.
46)45r: <Testa di Marco Claudio Marcello>.
47)46r: <Busto di Cleopatra>.
48)47r: <Testa di Gaio Celio Caldo>.
49)48r: <Busto di Lucio Cornelio Lentulo>.
50)49r: <Testa di Publio Cornelio Scipione>.
51)50r: <Testa di Lucio Cornelio Silla>.
52)51r: <Busto di Cinegiro>.
53)52r: <Testa di Demetrio I Poliorcete>.
54)53r: <Testa di Demetrio II Nicatore>.
55)54r: <Testa di Demetrio I Sotere>.
56)55r: <Busto di Demostene>.
57)56r: <Busto di Diogene>.
58)57r: <Testa di Diomede con elmo>.
59)58r: <Testa di Docimo>.
60)59r: <Testa di Gneo Domizio Enobarbo>.
61)60r: <Busto di Euripide>.
62)61r: <Testa di giovane uomo>.
63)62r: <Testa di Gelone>.
64)63r: <Testa di Annibale con elmo>.
65)64r: <Ritratto di Elleno>.
66)65r: <Busto di Eraclito>.
67)66r: <Teste di Ercole e Ila>.
68)67r: <Busto di Erodoto>.
69)68r: <Testa di Esiodo>.
70)69r: <Testa di Gerone II>.
71)70r: <Testa di Geronimo di Siracusa>.
72)71r: <Testa di Ippocrate>.
73)72r: <Busto di Omero>.
74)73r: <Ritratto di Scipione>.
75)74r: <Ritratto di Pentesilea>.
76)75r: <Busto di Semiramide>.
77)76r: <Busto di Seneca il Retore>.
78)77r: <Busto di Giuba>.
79)78r: <Testa di Giuba>.
80)79r: <Busto di Giulia maggiore>.
81)80r: <Testa di Caio Giulio Cesare>.
82)81r: <Testa di Lucio Giunio Bruto>.
83)82r: <Testa di Marco Giunio Bruto>.
84)83r: <Testa di Quinto Labieno>.
85)84r: <Busto di Leodamas di Taso>.
86)85r: <Busto di Lisia>.
87)86r: <Busti di Magone il Cartaginese e Dionisio Uticense>.
88)87r: <Testa di Marco Claudio Marcello>.
89)88r: <Testa di Gaio Mario>.
90)89r: <Erma acefala di Massimo>.
91)90r: <Busto di Menandro>.
92)91r: <Statua di Marco Mettio Epafrodito>.
93)92r: <Busto di Milziade>.
94)93r: <Testa di Milone di Crotone>.
95)94r: <Testa di Minosse>.
96)95r: <Testa di Mitridate>.
97)96r: <Statua di Moschione>.
98)97r: <Testa di Numa Pompilio>.
99)98r: <Testa di Gaio Numonio Vaala>.
100)99r: <Testa di Eneo>.
101)100r: <Busti di Papiniano e Plauzia>.
102)101r: <Busti di Pergamo>.
103)102r: <Testa di Perseo>.
104)103r: <Ritratto di Aulo Persio Flacco>.
105)104r: <Ritratto di Filemone>.
106)105r: <Testa di Filetero>.
107)106r: <Testa di Filippo Epifane>.
108)107r: <Testa di Filippo II di Macedonia>.
109)108r: <Testa di Filistide>.
110)109r: <Erma acefala di Focione>.
111)110r: <Scultura acefala di Pindaro>.
112)111r: <Testa di Pittaco>.
113)112r: <Testa di Platone>.
114)113r: <Testa di Quinto Pompeo Rufo>.
115)114r: <Testa di Gneo Pompeo Magno>.
116)115r: <Testa di Sesto Pompeo>.
117)116r: <Busto di Marco Porcio Catone>.
118)117r: <Busto di Posidonio>.
119)118r: <Testa di Aulo Postumio Albino Bruto>.
120)119r: <Testa di Prusia I>.
121)120r: <Testa di Tolomeo>.
122)121r: <Testa di Tolomeo Apione>.
123)122r: <Testa di Tolomeo Sotere>.
124)123r: <Busto di Pirro>.
125)124r: <Ritratto di Pitagora>.
126)125r: <Ritratto di Pitide>.
127)126r: <Busto di Tito Quinzio Flaminino>.
128)127r: <Testa di Romolo>.
129)128r: <Busto di Gaio Sallustio Crispo>.
130)129r: <Testa di Saffo>.
131)130r: <Testa di Seleuco>.
132)131r: <Busto di Seneca>.
133)132r: <Testa di Gaio Servilio Ahala>.
134)133r: <Busto di Socrate>.
135)134r: <Busto di Socrate>.
136)135r: <Testa di Solone>.
137)136r: <Busto di Sofocle>.
138)137r: <Erma acefala di Speusippo>.
139)138r: <Testa di Servio Sulpicio Rufo>.
140)139r: <Testa di Tito Tazio>.
141)140r: <Busto di Terenzio>.
142)141r: <Busto di Temistocle>.
143)142r: <Busto di Teocrito>.
144)143r: <Busto di Teofrasto>.
145)144r: <Busto bifronte di Tucidide>.
146)145r: <Testa di Tmolo>.
147)146r: <Busto di Cicerone>.
148)147r: <Erma acefala di Publio Valerio Publicola>.
149)148r: <Ritratto di Virgilio>.
150)149r: <Erma acefala di Senocrate>.
151)150r: <Testa di Zaleuco di Locri>.
152)151r: <Busto di Zenone>.
153)152r: <Testa di uomo anziano>.
154)153r: <Testa di Marco Vipsanio Agrippa>.
155)154r: <Testa di Antioco di Commagene>.
156)155r: <Testa di Arato di Sicione>.
157)156r: <Testa di Archelao>.
158)157r: <Testa di Gaio Cesare>.
159)158r: <Testa di Lucio Cesare>.
160)159r: <Testa di Cimone>.
161)160r: <Testa di Publio Cornelio Scipione Nasica>.
162)161r: <Erma acefala di Cratippo>.
163)162r: <Testa di Germanico>.
164)163r: <Ritratto di Leandro>.
165)164r: <Testa di Lucio Livineio Regolo>.
166)165r: <Busti di Nerone e Giulia>.
167)166r: <Testa di Nicomede>.
168)167r: <Busto di Gneo Pompeo Magno>.
169)168r: <Busto dell'eroe Tomo>.
170)169r: <Testa di Marco Tullio Cicerone>.
171)170r: <Testa di Enea con elmo>.
172)171r: <Busto di Eucaride>.
173)172r: <Erma di uomo anziano>.
174)173r: <Busto di Epicuro>.
Bibliographic References:
175)De Simone, Giulia Un esempio inedito di collezionismo nella Roma del Settecento. Il Cappon. 227 della Biblioteca Apostolica Vaticana e le sue miniature In The Vatican Library Review
176)Prosperi Valenti Rodinò, Simonetta 1946- Alessandro Gregorio Capponi, un collectionneur de dessins du XVIII siècle, In Revue de l’art 2004
177)La Monica, Denise Progressi verso la Dactyliotheca Ludovisiana, In Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου