Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Επιγραφή που περιέχει τον Στρυμόνα, 150-200 μ.Χ.

RegionsThrace and the Lower Danube (IG X)Thrace and Moesia Inferior
IGBulg IV 2056  IGBulg IV 2055 IGBulg IV 2057 
[ ]Pautalia (Kyustendil)
1 ἀγαθῆι τύχηι.
Διογένης [Διο]γένους ἔγδι[κος]
Ἀ̣σ<κ>λ<ηπιά>δ̣ης(?) βʹ ἔγδικ[ος]
ϹΛΥϹΤΘνος Μάρ<κ>ου(?) <ἔγ>δι<κ>ο[ς]
5 ΙΙΛΕΙΜΙνο̣ς σύνδικος Ϲ̣ΑΡ
Θεόδωρος β̣ʹ ἀ<ρχ>ιε<ρ>εὺς(?) Τ
Γάιος ΚαΠΙΕΡ̣Ευς ἔ[γδικος(?)]
<Δ>ιογένης Διογένου<ς> τοῦ κα[ὶ(?) — —]
Σέκστ̣ος Ζήθου <τ>οῦ <κ>αὶ(?) ΟϹΟΙΦΔϹϹΛΚΟϹ
10 Διο<γ>εν<ι>αν<ο>ῦ Α
Στ̣<ρ>υμόνις Οὐλπιανοῦ Α
<Μ>ουκια̣νὸς Δ̣#⁷ΟΝ̣Τος Α
[—]Ι̣#⁷Ϲ̣Λ̣Η̣Ϲ̣Ϲ̣Μ̣Υ̣ΡΑΚΝΑ
[— —]#⁷[— — — — —]
15               Μα<ρ>κιανὸς {²⁷Μ<ο>υκιανὸς}²⁷ Χ[— — —]
                <Θε>όδωρο[ς] {²⁷<Θε>οδώρο[υ]}²⁷
PH170157

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου