Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Ο Στρυμόνας στις αρχαίες επιγραφές του Inscriptiones Graecae

 
Ο Στρυμόνας στις αρχαίες επιγραφές του Inscriptiones Graecae

[τῶ]ν̣ μμ(εγαλο)ππ(ρεπεστάτων) ἐπάρχχ(ων) μεγαλοπρεπεστάτων ἐπάρχων δυοῖν ☩

☩̣ ἀνέθ(ηκε) Στρυμόνιος

𐆠 ὁ σεκ(ρετάριος). ☩ 𐆠

[τῶ]ν̣ μ(εγαλο)ππ(ρεπεστάτων) μεγαλοπρεπεστάτων ἐπάρχχ(ων) ἐπάρχων ☩

☩̣ ἀνέθ(ηκε) Στρυμόνιος

𐆠 ὁ σεκ(ρετάριος). ☩ 𐆠

Καύνιος

Στρυμόνος ἐν στόματι

ναυαγήσας ἔλιπον φῶς.

Στρυμόνα καὶ Χάριτες θῆκ[εν — — —]-

δος.

Δωροὺς Στρυμόνι τῷ ἀνδρί.

ιδέκατον ἱρὸν τοῦ Ἀ-

πόλλωνος καὶ το͂ Στρ-

υμόνος, τὸς δὲ προστ-

άτας ἀναγράψαι αὐτ-

τὸν καὶ ∙

Στρυμόνιν,

ἱερασά-

Διογενιανοῦ Α

Στ̣ρυμόνις Οὐλπιανοῦ Α

Μουκια̣νὸς Δ̣ΟΝ̣Τος Α

[Τ]αρσαν Στρυμόνιον

[τ]ὸν ὑπέρτατον ἀ-

Διογενιανὸς κ(αὶ) Γάϊος οἱ Φαεσακος βʹ

Στρυμόνις Οὐλπιανοῦ αʹ

Μουκιανὸς Δράκοντος αʹ

— —c.11— — ΚΙΜΛΕΓ — —c.18— — ἀναγ[ρ]άψαι τὰς συγγραφὰς τῶν ἔργω[ν]

[μετὰ τῶν ἐπιμ]ελητῶγ καὶ [ἀρχιτέκτον]ος κατὰ σ[υγγ]ραφὴν Ξενοθέωι Στρύμονος Τη-

[νίωι ἔδο]μεν παρούσης βουλῆς καὶ [τῶν ἐπιμελητῶν ․․․]Δ. καὶ τάδε ἄλλα ἔργα ἐξέδομε[ν]

Ἁρμονία Στρύμονος,

γύνα δὲ Ὀνομάνορος.

[κατὰ τάδε πράσεις ἐγέ]νοντο χωρίων [καὶ ο]ἰκιῶν καὶ προικ[ῶν] δόσεις [ἐ]π’ ἄρχοντος Ἀμ[ει]νό[λα πρὸς τ]οὺς ἀστυ[νόμου]ς Σωσιμ— — — — — —

— — —c.21— — —σονα Ἀρισ[τώνακτ]ος Θεσ[τιά]δημ· [μην]ὸς Ἀρτ[ε]μισιῶνος· I Κρινύλ[ιον ․․․]ίδου Θεστιά[δ]ο[υ μ]ε[τὰ κ]υρίου [Σωμβρότου Στρυμονίδου [Δονακέως]

[παρὰ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]λόχου ἐκ [πό]λεως ἐπρίατο τὴν οἰκ[ίαν και] τὰ χωρία τὰ ἐ[ν Δ]ονακέα[ι, οἷς γείτονες(?) — — — — — —]

[ω]νος Θρυησί[ου ἐ]πρίατο [τὴν οἰκίαν πᾶσαν(?)] ἣ ἦν πρό[τερ]ον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Κτ[ή]τωνος, ἧι γείτ̣ων Σιμίας, Καλλικράτης, ἀργυρίου δραχμ[ῶν] χιλίων ἑπτ[ακ]οσίων, συνεπαινοῦντος Φώκου

καὶ Κτήτω[νο]ς τοῦ πατρὸς τ[οῦ] Κ[α]λλιφῶντος. Ἀπατουριῶνος δευτέραι ἱσταμένου· XVII [Τ]ιμόκριτος Τιμομάχου φυλῆς Ἡρακλειδ[ῶν π]αρὰ Κρινυλίου καὶ κυρίου Σωμβρότου Στρυμο[νί]-

δ[ο]υ̣ Δ̣ο̣ν̣α̣[κέως] ἐ[πρί]ατο τ[ά τε] χωρία πάντα τὰ ἐν Ἠρί[σθωι καὶ ․․․․․․․․․․․․]ς τὰ προσ[όν]τα τὰ Σίμου, οἷς γείτων Μορυχίων Θεαινέτου [Δ]ονακεύς, δ[ραχμ]ῶν ἀργυρίου τετρακοσίων, Ἥρης

[— — —]δ̣ω̣ν οικων πα̣[— — —]

[— — —] Στρ̣υμόνι αθ[— — —]

[— — —]λειηα̣υμε[— — —]

μαῖς ∙ λαγόνεσσι ∙ Σεβήραν /

κούρην ∙ Στρυμονίου ∙ παι-

δὸς ∙ ἀμύμον’ ∙ ἔχων, /

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου