Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ο βασιλιάς Αλέξανδρος επιθεωρεί τα βρετανικά στρατεύματα στο Αγγλικό Αρχηγείο Στρυμόνα, 1918

Ο Βασιλιάς της Ελλάδος στο Αγγλικό Αρχηγείο Στρυμόνα (8-9 Φεβρουαρίου 1918). Ο βασιλιάς Αλέξανδρος και ο στρατηγός Μίλν επιθεωρούν τα βρετανικά στρατεύματα

Le roi de Grèce au Q.G. anglais de la Strymon (8-9 février 1918). Le roi Alexandre et le général Milne passent en revue les troupes britanniques

Ancien numéro du négatif
T003889

Numéro donné par le photographe
T3889

Numéro de versement
L/80/547

Numéro du tirage
OR146160

Lieu de conservation du tirage
Île-de-France ; Yvelines ; Montigny-le-Bretonneux ; Médiathèque du patrimoine et de la photographie (fort de Saint-Cyr)

Modalité d'entrée
Photographie produite par la SPA, Section photographique de l'armée

Description technique du phototype
Description technique du tirage
Tirage noir et blanc ; Gélatino-argentique

Format du tirage
13x18 cm

Annotations présentes sur le tirage
T3888

Datation et événements liés à l’image
Date de prise de vue
1918.02.09

Observations
Photographie prise dans les environs de Serrès
Observations sur le tirage
Tirage classé par la SPA dans la sous-série OR 524

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου