Τάγμα της 6ης Μεραρχίας απελευθερώνει τα Άνω Πορόια, 26 Ιουνίου 1913

Άποψη από τα Άνω Πορόια, το 1912

Τάγμα της  6η Μεραρχίας απελευθερώνει τα Άνω Πορόια, στις 26 Ιουνίου 1913. 
Αφού οι δυνάμεις εντόπισαν τον εχθρό και πήραν θέσεις για νέα επίθεση, στις 23.00 της 25ης Ιουνίου, το Τμήμα Στρατιάς διέταξε προέλαση:
«Τμήμα Στρατιάς: Προς τας 1 και 6 Μεραρχίας
1. Ο εχθρός κατέχει το χωρίον Βέτρινα. Εκατέρωθεν σιδηροδρομικής γεφύρας έχουσι τοποθετηθή περί τα 12-15 πυροβόλα. Κατεσκευάσθη ξυλίνη γέφυρα 500 μέτρα βορείως σιδηροδρομικής γεφύρας. Έτεραι εχθρικαί δυνάμεις ευρίσκονται εις Πούλιοβον246 και Ράδοβον. Το χωρίον Χατζή Μπέϊλίκ
247 , κατέχεται υπό ανταρτών. Η διάβασις Δεμίρ Καπού πιθανώς κατέχεται από εχθρικό Πεζικό δυνάμεως περίπου Τάγματος.
2. Αύριον το Τμήμα Στρατιάς θα εξακολουθήση την πορεία του προς Βέτριναν, όπως απωθήση τον εχθρόν εκείθεν του ποταμού.
3. Αι Μεραρχίαι 1 και 6 θα βαδίσωσιν η μία κατόπιν της άλλης, προηγουμένης της 1ης Μεραρχίας. Η 1
η Μεραρχία θα βαδίση δια δύο φαλάγγων. Αριστερά φάλαγξ δια Τζαφερλή, Δερβέντι248, Χατζή Μπεϊλίκ και δεξιά δια της καροποιήτου οδού. Η 6 η Μεραρχία θα ακολουθήσει την καροποίητον οδόν, τάσσουσα το Πυροβολικόν αυτής πλησίον της κεφαλής της φάλαγγος. Εκκίνησις της μεν 1ης Μεραρχίας την 04.00 ώραν πρωίας αύριον, της δε 6ης την 04.45. Θα βαδίζω μετά της δεξιάς φάλαγγος της 1ης Μεραρχίας.
4. Η 6 η Μεραρχία θα αποστείλη εν Τάγμα μεθ’ ενός πυροβόλου υπό Αξιωματικόν, το οποίον εκκινούν λίαν πρωί δι’ Άνω Πορόϊα θα βαδίση δια της ορεινής διαβάσεως Δεμίρ Καπού, όπως εκδιώξη τον εχθρόν και καταλάβη την διάβασιν ταύτην.
5. Αι Ημιλαρχίαι Ιππικού αμφοτέρων των Μεραρχιών και η αποσπασθείσα εις το Τμήμα Στρατιάς Ίλη υπό της Ταξιαρχίας Ιππικού, αποτελούσαι Επιλαρχίαν υπό την Διοίκησιν του αρχαιοτέρου Ιλάρχου, αναχωρούσαι λίαν πρωί θα επιζητήσωσι την επαφήν μετά του εχθρού. Μετά την ανάπτυξιν των Μεραρχιών προς μάχην, το Ιππικόν θα ταχθή εις το δεξιόν. Αι Ημιλαρχίαι των Μεραρχιών να αποσπάσωσιν αύριο, λίαν πρωί, ανά τρεις Ιππείς ως αγγελιαφόρους παρά τω Διοικητή εκάστου Συντάγματος.
6. Αι Μοίραι πυρομαχικών και τα μεταγωγικά Σώματος των Σωμάτων δεν θα ακολουθήσωσι τας φάλαγγας, αλλά θα συγκεντρωθώσι την 06.00 ώραν της πρωίας εις Τζαφερλή, αναμένοντα, ουχί πεφορτωμένα, νέας Διαταγάς.
Το Τμήμα Στρατιάς ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ». 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος