Η κατάληψη της Κρέσνας, 8 -11 Ιουλίου 1913

Η κατάληψη της Κρέσνας ήταν μια σημαντική στρατιωτική σύγκρουση κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, που έλαβε χώρα από τις 8 έως τις 11 Ιουλίου 1913. Η μάχη διεξήχθη στα στενά της Κρέσνας, τα οποία βρίσκονται προς βορρά της κοιλάδας των Σερρών, ανάμεσα στα βουνά Όρβηλος και Βλάχιτζα, με τον ποταμό Στρυμόνα να περνάει ανάμεσά τους.

Μετά το κάψιμο της πόλης των Σερρών, ο Βουλγαρικός στρατός ανασυντάχθηκε σε θέση άμυνας στα στενά της Κρέσνας, προσπαθώντας να ανακόψει την προέλαση του Ελληνικού στρατού. Παράλληλα, ο Ελληνικός στρατός αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της απομόνωσης λόγω της αποχώρησης των Σέρβων από τις επιχειρήσεις. Ο στρατηγός Δούσμανης σχολίασε για την κατάσταση: «Ο κίνδυνος της απομονώσεως του ελληνικού στρατηγείου ήταν μέγας αλλά ο κίνδυνος της εγκαταλείψεως της διώξεως του στρατού ήτο επίσης μέγας και μεγαλύτερος». Παρά τις δυσκολίες, οι Έλληνες προήλασαν και κατάφεραν να νικήσουν στη μάχη, εξασφαλίζοντας την προέλασή τους και τη νίκη τους στον Β' Βαλκανικό Πόλεμο.

Η εφημερίδα Μακεδονία γράφει στις 10 Ιουλίου 1913 :¨Οι μάχες που συνεχίζονται για τρεις μέρες σε όλο το μέτωπο της ελληνικής παράταξης στέφθηκαν ξανά με επιτυχία. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το δεξί άκρο της ελληνικής παράταξης καταδίωξε τους Βούλγαρους.

Το Γενικό Επιτελείο του στρατού εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία τηλεγραφήθηκε στο Υπουργείο Στρατιωτικών:
Οι μάχες συνεχίστηκαν και σήμερα σε όλη τη γραμμή με γενική προέλαση των δικών μας στρατευμάτων. Στο δεξί άκρο, στην κοιλάδα του Πιέστου, συνεχίστηκε η καταδίωξη προς την κατεύθυνση της Μπαχομίας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός των πυροβόλων που κατασχέθηκαν στην προχθεσινή μάχη ανέρχεται σε 22. Κατασχέθηκαν επίσης και άλλα τέσσερα πυροβόλα καρούπ των 8,7, τα οποία ο εχθρός είχε τοποθετήσει στο ύψωμα Πεπά Τσαΐρ δυτικά του Νευροκοπίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνδυασμό με τις δυνάμεις που προέλαυναν από το Τσέρνοβο, το δικό μας μικτό απόσπασμα, επιτεθέμενο από το Κελένικο προς το Νευροκόπι, κατέλαβε τα υψώματα Παπά Τσαΐρ, όπου ο εχθρός αντιστάθηκε σθεναρά. Ο στρατός του κέντρου απώθησε χθες και σήμερα τον εχθρό από όλες τις θέσεις του προς την είσοδο της στενωπού της Κρέσνας.

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΤΣΟΒΟΥ
Επίσης, το αριστερό της ελληνικής παράταξης έδωσε σφοδρή μάχη, για το αποτέλεσμα της οποίας στάλθηκε το ακόλουθο τηλεγράφημα:
«Στο αριστερό, οι μεραρχίες μας εκτόπισαν τον εχθρό διαδοχικά από όλες τις θέσεις του και κατέλαβαν το Κιέτγοβο και τη βόρεια κορυφογραμμή».
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, η Α.Μ. ο Βασιλέας Αρχιστράτηγος μετέβη με το επιτελείο του στο κέντρο της ελληνικής παράταξης μπροστά από τα στενά της Κρέσνας. Ενθάρρυνε τον συγκεντρωμένο στρατό να επιτεθεί με την ίδια ορμή όπως και πριν κατά του εχθρού, δοξάζοντας έτσι την Πατρίδα και τα ελληνικά όπλα. Η Α.Μ. ο Βασιλέας δήλωσε ότι αισθάνεται περήφανος που ηγείται ενός τόσο γενναίου στρατού, ο οποίος κέρδισε τον θαυμασμό όλου του στρατιωτικού κόσμου της Ευρώπης.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ
Την επόμενη μέρα, διετάχθη η προέλαση του στρατού μας μέσα από τα στενά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα βουλγαρικά στρατεύματα καταδιώκονται από τα δικά μας και υποχωρούν βορειότερα, προσπαθώντας να συγκεντρωθούν στο βουλγαρικό έδαφος για να ενωθούν με τον στρατό που βρίσκεται απέναντι από τους Σέρβους στη γραμμή Δουπνίτσα - Κιουστεντίλ, όπου θα δώσουν την αποφασιστική μάχη. Ο ελληνικός στρατός καταδιώκει τους ατάκτως υποχωρούντες Βούλγαρους.
Αἱ ἀπὸ τριημέρου εξακο λουθούσαι μάχαι καθ' ὅλον τὸ μέτωπον τῆς ᾿Ελληνικής ταυ ρατάξεως στέφονται καὶ πάλιν ὑπὸ ἐπιτυχίας.
Καθὡς ἔχομεν πληροφο μίας αὐθεντικὰς τὸ ἄκρον δεν Ετὸν τῆς Ἑλληνικῆς παρατάς ξτως ἔτρεψαν εἰς φυγὴν τοὺς Βουλγάρους.
Τὸ Γενικών Επιτελείον τοῦ στρατοῦ προέβη εἰς τὴν ἔκδο σιν τοῦ ἑξῆς ἀνακ ενωθέντος, τὸ ὁποῖον καὶ ἐτηλεγραφήθη πρὸς τὸ ὑπουργείον τῶν Στρα τιωτικών.
᾿Αγῶνες ἐξηκολούθη σαν καὶ σήμερον καθ' ολην την γραμμην με γενικὴν προέλασιν τῶν ἡμε· τέρων στρατευμάτων. Εἰς τὸ ἄκρον δεξιὸν ἐν τῇ κοιλάδι του πιέστου εξη
κολούθησε καὶ σήμερον ἡ καταδίωξις πρὸς διεύθυν· διν Μπαχομίας. Κατὰ νε ωτέρας πληροφορίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν κατὰ τὴν προχθεσινήν μάχην 200 Διευθέντων πυροβόλων ἀ· νέρχεται εἰς 22.
καλὴν τούτων ἐκυριεύς θησην καὶ ἔτερα τέσσαρα πυροβόλα καρούπ τῶν 8, 7. ἅτινα ὁ ἐχθρὸς εἶχεν ἀνο βιβάσει ἐπὶ τοῦ ἄρους Πεπᾶ Τσαΐρ δυτικῶς τοῦ Νευροκοπίου. Πρὸς τὴν διεύθυνσιν ταύτην ἐπεχεί· ρει ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῶν ἐκ Τσέρνοβο προ- λαυνουσῶν δυνάμεων, ἡ μέτερον μικτὸν ἀπόσπα· σμα, ὅπερ ἐκ κκελενίκου ἐπιτεθὲν μὰ διεύθυνσιν Νευροκοπίου ἐκυρίευσε τὰ ὑψώματα Παπά ίσα ῖο, ὡν ὁ ἐχθρὸς ἡμύνθη πεισμόνως. Η στρατιά
τοῦ κέντρου ἀπώθηκε χθές |- καὶ σήμερον τὸν ἐχθρὸν ἐξ ὅλων αὐτοῦ τῶν θέσε - ων πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς · στενωποῦ τῆς Κρέσνας.
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΠΕΤΣΟΒΟΥ
Μπίσης τὸ ἀριστερὸν τῆς Ἑλληνικῆς παρατά ξεως ἔδωκε σφοδρὰν μά· χην, περὶ τοῦ ἀποτελέ σματος τῆς ὁποίας ἀπε στάλη τὸ ἀκόλουθον της λεγπάφημα:
«Εἰς τὸ ἀριστερὸν αἱ Μεραρχίαι μες ἐξετόπι σαν τὸν ἐχθρὸν διαδοχι- κῶς ἐξ ὅλων τῶν θέσεων καὶ κατέλαβον τὸ ΚΙΕTGO- βον καὶ τὴν βορείως τούν του κορυφογραμμήν
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Κατ᾿ ἀσφαλεῖς μας πληροφορίας τὴν μεσημ- βρίαν τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ή Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς ᾿Αρχιστράτη- γος μετέβη μετὰ τοῦ Επιτελείου Του εἰς τὸ κέντρον τῆς ἑλληνικῆς παρατάξεως πρὸ τῶν στενῶν τῆς Κρέσνας.
Τὸν συγκεντρωθέντα - τῇ διαταγῇ Του στρατὸν = παρώτρυνεν ἵνα μετὰ τῆς αὐτῆς ὡς καὶ πρότερον · ὁρμῆς ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ
1 ἐχθροῦ, δοξάσῃ δὲ οὕτω τὴν Πατρίδα καὶ τὰ ἑλ- ληνικὰ ὅπλα.
Ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς εἶπεν, ὅτι θεωρεῖ Ἑαυ- τὸν ὑπερήφανον, διότι ἡγεῖται τοιούτου γενναί- - ου στρατοῦ, ὅστις ἀπέ- - σπασε τὸν θαυμασμὸν - ὅλου τοῦ στρατιωτικοῦ - κόσμου τῆς Εὐρώπης.
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
Τὴν ἑπομένην ἡμέραν (πραχθές) διετάχθη ἡ διὰ- τῶν στενῶν πρέλασις τού στρατού μας.
Κατὰ τὰς νεωτέρας πληροφορίας τὰ Βουλ γαρικά στρατεύματα κατ ταδιωκόμενα ὑπὸ τῶν πλ λήνων καὶ ὑποχωροῦν- του ἐκεῖθεν βορειότερον προσπαθούν κεντρωθούν ἐπὶ τοῦ που Ἀσιού πουλγαρικοῦ ἐν δάφους, ἕνα ἑνωθῶσε μετὰ τοῦ στρατοῦ, ὅστις εὑρί σκεται ἔναντι τῶν Σέρ βων ἐπὶ τῆς γραμμής | Δουπνίτσης - Κιουστεν δὴλ ὅπου θὰ δώσουν τὴν ἀποφασιστικὴν μάχην. Ὁ Ελληνικός στρατός και ταδιώκει κατὰ πόδας τοὺς ἀτάκτως ὑποχωροῦντας Βουλγάρους.

Ανάλογα γράφει και η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ. ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕ ΝΑ ΤΗΣ ΚΡΕΣΝΑΣ
-
Κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν Σην Ἰουλίου, ἡ προέλασιςτοῦ ἡμετέρου στρατοῦ ἐξηκολούθη σε καθ' ὅλον τὸ μέτωπον μὲ ἀν - γῶνας ἐναντίον τῶν ἐχθρικῶν • ὀπισθοφυλακῶν.
Εἰς τὸ ἄκρον δεξιὸν ἡμῶν ἐ - λαβε χώραν σήμερον νέος πει σματώδης ἀγὼν παρὰ τὸ Κρέ μεν. Ὁ ἐχθρὸς ἐκτοπισθεὶς καὶ πάλιν ἐκ τῶν θέσεων αὐτοῦ ἐν - τράπη εἰς φυγὴν καταδιωκόμεν
- -
-
"Έτερον τμήμα τοῦ στρατοῦ - ἡμῶν κατέλαβε την νοτίαν εἴσης -δαν τῆς στενωποῦ τῆς Κρέσνας. ῾Η ἀριστερὰ στρατιὰ καταδιώ κουσα τὸν ἐχθρὸν ὑπερέβη τὰ ὑψώματα τοῦ Μπούκοβιτς καὶ καταδιώκει πρὸς βομρᾶν.

Η εφημερίδα Μακεδονία γράφει ξανα στις 12 Ιουλίου 1913
Αναφορά κάνει και η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 12 Ιουλίου 1913
Αλλα και στις 14 Ιουλίου 1913

ΤΟ ΕΜΠΡΟΣ" ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗΗ ΚΡΕΣΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ
ΛΙΒΟΥΝΟΒΟΝ, ΤΟ Ίους λίου, το πρώς κατήληψεν τῶν στενῶν τῆς ἱερέσνας · ἡμέρας Πιεξαγόμενος ἀγὼν ἐστέφθη ὑπὸ ἐπιτυχίας. Οἱ Βούλγαρης έκτο πισθέντες ἐκ τῶν τριῶν γραμμών πρὸ τῆς εἰσόδου της στενωπος ἐγκατέλεπον τὴν Παρέαναν. Μετ τὴν νικηφόρον μάχην τῆς πρώτης μεραρχίας καὶ τὴν ἐκτόπισεν τοῦ έχθρος ἐκ τῶν ὑψωμάτων τῆς Νεπελίτσας, κατέφυγον εἰς τὴν τρίτην γραικμὴν ἐπὶ τῶν ὑψωμά ων τοῦ Γενέκιος, καὶ ἀντέταξεν ἄμυναν διὰ τῶν πεζικών δυνάμε- καὶ τῶν τοπομαχ κῶν βολεδο- βόλων. δακε την γραμμήν της την ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλίπη, ὡς ἐκ τῆς προελάσεως τοῦ δεξιοῦ του κέντρου, καὶ νὰ ἐγκαταλέπῃ ὁλόκληρον τὴν στενωπόν.
Σήμερον τὸ ἡμέτερων κέντρον εὑρίσκεται πρὸς τὴν ἔξοδον τῆς στενωποῦ τῆς Παρέσνας. ΑΕ στενωποί προστατεύονται
ἀπὸ τῆς εἰσύλου, εἰς τὸ μέσων ἂν καιὸν καὶ εἰς τὸν ἐχθρὸν, νὰ ἀνα- διανοίγηται εἰς κοιλάδα, καὶ εἰς γνωρίσωμεν ὅτι διεκδικεῖ τὸ ἔδαφος ἔξοδον, διότι ὁ ἀμυνόμενος σπιθαμὴν σπιθαμήν, κατωρ- ἔχει τὰ πλεονέκτημα νὰ ἀποκρού- θώνοντες κατόπιν μιᾶς ἥττης νὰ κερ- σε τὸν προελαύνοντα ἐξερχόμε- δίσωσι χρόνον πρὸς ἀνασύνταξιν νων τῆς στενωποῦ ἐν ἀναπτύξει περιωρτημένου μετώπου, μὴ ἀν τῶν δυνάμεών των, καὶ νὰ ἐπωρε πιτρέποντας τὴν ἀνάπτυξιν τῶν δυνάμεων, σἵτινες πρέπει νὰ Πιέλθωσεν ἐξ ώρισμένης ὁδοῦ. * Υποθέτω λοιπὸν ὅτι οἱ Βούλ γαροι
Οὰ ἀντισταθοῦν εἰς τὴν γραμμήν Σωσίστας ἐκ δυσμῶν, Στρίνοβαν ἀπ᾿ ἀνατολῶν, "Αλυ λως τε αἱ προφυλακαί των ρώνουσε τοιαύτην πρόθεσιν.
μαλλὰ τὸ κέντρον μας έξηκο λούθησε διατής διὰ μέσου καὶ διὰ τῶν Εκατέρωθεν τῆς στενωποῦ ὁδῶν αἵτινες ἐξεμηθένισαν μέχρι τοῦ τοσάκες τὰς βουλγαρικάς προς παθείας. Τὸ ἀριστερὸν τοῦ τρου καταλαβόν τὰς ὑπὲρ Μπρέζνιτσαν ἐχθρικὰς τρομος κρασίες σαυερριχήθη καὶ ἀπο τόμους κλετός του ΚΚουλακλάρ κατέλαβε τοὺς αὐγένας καὶ ἐκεῖ θαν προήλασεν ἀναγνωριστικῶς πρὸς τὴν ὁδὸν Σωσίτσας, κατερο χόμενον διά μέσου τῶν καταπρ τῶν
σίνων ἀντερεισμάτων πρὸς βορ τοῦ ὅρους Κουλακλάρ.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΝΩΠΟΝ
῾ΕΙ δεξιὰ πτέρυξ τοῦ κέντρου ἀπὸ Γραθέσνιτσας προήλασε βου ρείως ὑπερκάμπτουσαένατολικῶς
τὴν στενωπὸν καὶ ἀπωθοῦσα χθρικά ἀποσπάσματα προκαλύ-
- - ψεως. Τα κεντρική δύναμις απο τελουμένη ἐκ τῆς 1ης κεραπείας
ήκολούθησε τὴν ἁμαξιτὴν ὁδῶν, εἰσελάσασε ούτω δέους τῆς στενωπος. Η δὲ ἐφεδρική δύναμες ἠκολούθησε τὴν πρώτην μεραρχίαν. Οὕτως εάλω ἡ περισπούδαστος
στενωπὸς τῆς Κρέσνας, δι' ἀγῶνος σχεδὸν ὀλιγοχρονίου. Ἐὰν ἄλλα στρατεύματα ὑπερησπίζοντο τὰ στενὰ τῆς Κρέσνας πρὸ τῶν ὁποίων ὠχριᾷ τὸ Σαραντάπορον, θὰ διεξεδίκουν τὴν δίοδον ἐπὶ ὁλοκλήρους ἑβδομά δας. Ἀλλὰ καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὰ Βουλγαρικά στρατεύματα ἀντι- μετώπιζον χαλαρώτερον ἀντίπαλον, πάλιν θὰ ἡμύνοντο ἐπὶ ἑβδομάδας, καὶ ἴσως θὰ καθίσταντο ἱκανὰ ὅπως καὶ ἐπιθετικῶς ἀναλάβωσι τὸν ἀ- γῶνα καὶ καταρρίψωσι τὸν ἀντίπα- λον εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ Αἰγαίου.
Καὶ ὀφείλομεν, ἀποδίδοντες τὸ δί-
ὅλων ληθῶσι τῶν ἐδαφικῶν πλεονέκτημα των, ὅπως μᾶς καθυστερήσουν διὰ νέας ἀντιστάσεως. ᾿Αλλὰ τὰ μαχητικά πλεονεκτήματα τῶν ἑλληνικῶν στρα τευμάτων, συνιστάμενα εἰς τὴν δεν ξιὰν διοίκησιν ὑπὸ τῆς Α. Μ., τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτε- λείου, · εἰς ἐπιμονὴν καὶ δραστηριό- · εἰς προσπάθειαν ἀκατάβλητον, τητα, εἰς δραστικώτητα, ευκινησίαν καὶ εὐ , τολμίαν δὲν ἦτο δυνατὸν ἢ νὰ ἐπι- δε φέρωσιν ἀποτελέσματα ραγδαία, ὁ ὀρέων. - δηγήσαντα ἡμᾶς μέχρι αὐτῆς τῆς κένα κοιτίδος τοῦ ἐχθροῦ. Κατέχομεν ἤδη τὴν τὴν πύλην δι' ἧς θέλουσιν εἰσέλθηῃ εἰς τὴν παλαιών Βουλγαρίαν ἂν ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ἐν Νύσσα συνελθόντες , πληρεξούσιοι τῶν ἐμπολέμων, δὲν · καταλήξωσι τυχὸν εἰς συμφωνίαν διὰ τὴν προκαταρκτικὴν εἰρήνην.
ΑΙ ΣΕΡΒΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ὁ κρίσιμος ἀγὼν ἐξακολουθεῖ εἰς
τὸ ἀριστερὸν τῆς παρατάξεώς μας καὶ κατὰ τὸ δεξιὸν τῶν Σέρβων. Οἱ Βούλ γαροι προφανῶς ἐπιδιώκουσι διὰ λυσ σαλέων ἐπιθέσεων νὰ ἀἀπωθήσωσι τοὺς Σέρβους πρὸς τὸ Ἰστίσει καὶ τὸν 4- ξιόν. Τοιαύτη προσπάθεια ἂν ἦτο δυ- νατὸν νὰ ἐπιτύχῃ βεβαιως θὰ προσε-
πόριζεν εἰς τοὺς Βουλγάρους πλεονε κεύματα τοιαύτα ὥστε νὰ ὑποσελιων
καὶ ἡμεῖς τὴν ἐπίδρασὶν των. ᾿Απὸ ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος οἱ Σέρ βοι ἀπασχολοῦσιν ἰσχυρὰς Βουλγαρι- κὰς δυνάμεις. Ως διαθέτοντες διπλα- σίας στρατιωτικάς δυνάμεις τῶν ἡμε-
είρων, ἦτο Επόμενον ν' ἀναλάβωσι τὴν κατὰ μέτωπον ἐπίθεσιν, τ τὰ δὲ στρατεύματα · ἑλληνικὰ νὰ ὑπιχειρήσωσι τὰς κυ- εἰωπικάς κινήσεις. Τὰ πράγματα ἀντε- στράφησαν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν χθροπραξιών. Οἱ Βούλγαροι καταλα- Πάντης τὴν Γευγελῆς, ἐπεχείρησαν προέλασιν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιστιπίου, κατῆλ- τον μέχρι ᾿Αξιοῦ, κατέλαβον τὸ Κρίβο- λα λακ διασκορπίσαντες τὴν Μεραρχίαν τοῦ Τιμόκ καὶ ἐγένοντο κύριοι 13 σερβικῶν τηλεβόλων καὶ ἐδέησε νὰ ἐπι· τηθῶμεν κατὰ μέτωπον νὰ συνάψωμεν ἀλλεπαλλήλους κατὰ παράταξιν μεγά- τας και κρισίμους μάχας διὰ τῶν ἀπο- τελευμάτων τῶν ὁποίων ἐβελτιώθη
ἡ θέσις τῶν Σερβικῶν στρατευμάτων ὥστε νὰ ἔφορμήσωσι πρὸς καταδίωξεν τοῦ ἐχθροῦ, νὰ καταλάβωσιν ἁμαχητὶ σχεδὸν Ἰστὶπ καὶ Κότσανα καὶ νὰ ἐπι- Κατὰ χειρήσωσι προέλασιν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐχθρὸς πρὸς τὸ Τσάρεβο Σέλα.
Οι Βούλγαροι ὑποχωρήσαντες ἐξ Ι. στιπίου καὶ Κοτσάνων ἀνασυνετάχθη- κὰς σαν εἰς Οσμανιὲ καὶ Τσάρεβο-Σέλο, καὶ τροποποιήσαντες τὸ σχέδιον ἐπιχειρήσεών των, ἔρριψαν μέν ·ἰσχυ· ροτάτας δυνάμεις κατὰ τοῦ ἀριστερού τῆς Ἑλληνικῆς παρατάξεως, ἀφ' ἑτέν που κατά τοῦ δεξιοῦ τῶν Σέρβων δύο δὲ πλήρεις Μεραρχίας. Η παράταξις ἡ Σερβικὴ ἐφάπτεται
τοῦ ἰδικοῦ μας δεξιοῦ. Κατὰ τὴν τε λεσταίαν ἐβδομάδα τὸ ἀριστερὸν μας ἐκβιάσαν τὰς στενωποὺς τῆς Μπέρο βας, ἔσχε τὰς περικλαεῖς ὑπιχειρήσεις σχυτικὴ κατὰ τοῦ Πετσόβου καὶ τῆς ὑπερκει- διακλαδώσεις τοῦ Μπούκοβια, ριστερού διακλαδώστως τῆς ἀλπείου ὑροσειρᾶς στρατιᾶς τοῦ Ὀρβήλου καὶ τῶν Μελεσίων πον Τὰ ὑψώματα 1450 δι' ἄλληλο- νώτων
διαδόχου διὰ τῆς λόγχης ἐκπορθή- βροῦ, σεως τριῶν ἐχθρικῶν κεχαρακωμά μας νων γραμμῶν καὶ 1650 διὰ τῆς ἐν τον παθήσεως τοῦ ἐχθμοῦ ἀπὸ πέντε ἀ- μυντικὰς γραμμὰς, ἐκυριεύθησαν ὑπὸ πὸν τῆς 10ης Μεραρχίας, ἡ ὑποία κατα-
Σέλο.
λαβοῦσα καὶ τὰ ἔτι ὑπερκείμενα ὑ ψώματα τῆς ὀρεογραμμῆς τοῦ Μπου κοδάκι 1750 καὶ 1900 ἐξηκολού θησε τὴν προέλασιν ἐπὶ τὰ πρόσω.
| Τὸ ἄκρον ἀριστερὸν, ἐφαπτόμενον μετὰ τῆς 10ης ἡγωνίσθη πεισμόνως κατὰ διπλασίας ἐχθρικῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία μετὰ τὴν νίκην τῆς 10ης μεραρχίας ἀπεσύρθη πρὸς βορρᾶν,
Θὰ ἐπανεύρωμεν μετ᾿ ὀλίγον τὴν ὑποχωρήσασαν αὐτὴν ἐχθρικὴν δύ-
ναμιν ἀντιμέτωπον τῆς 10ης.
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΑ
Ἡ ἀριστερὰ στρατιὰ ἐξετέλεσε τὰς κινήσεις της μετὰ μαθηματικῆς ἀκριβείας, μὴ παρεμποδισθείσα οὔτε ἀπὸ τὰ δυσυπέρβλητα ὕρη, οὔτε ἀπὸ τὰς βαθυτάτας χαράδρας, οὔτε ἀπὸ τὰ δάση, οὔτε ἀπὸ τὰς ἐμφανίσεις τοῦ ἐχθροῦ.
Ιδιαιτέρως αξία πάσης ἐξάρσεως εἶνε ἡ πορεία ἣν ἐξετέλεσεν ἡ ἑλλη νικὴ ἐνισχυτικὴ δύναμις ἐκ τοῦ κέν τοου μέχρι τοῦ Πάντσεβο. "Ακολου θήσασα τὴν ἐκ Μπρόσνιτζας πρὸ τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης ὁδὸν, πε- ριελισσομένην εἰς τὴν βαθείαν ρευ- ματαριὰν τοῦ Σόλισε-Ντερέ κατέλα- με διὰ τῆς λόγχης τὰ ὑπὸ τοῦ ἐν χθροῦ κατεχόμενα ὑιψώματα τοῦ Τζα μὶ-τεπὲ, (ὕψ. 1,453 μ.) καὶ
τὴν προχθεσινὴν νύκτα δ ἐπιχειρεῖ αἰφνιδιασμόν. Οἱ Βτύλγαροι πλησιάζουσι τὰς ἑλληνι- γραμμάς, καὶ ἄρχονται σφοδροῦ τουφεκοβολισμοῦ, καὶ ρίπτουσι χει ροβομβίδας. Κατὰ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ αὐτοῦ ἡ ἑλληνικὴ δύναμις ἀντεπε- ξῆλθε δι' ἐπιθέσεως σφοορᾶς καὶ τε- λεσφόρου. Οἱ Βούλγαροι τρέπονται εἰς φυγὴν ἄτακτον, πετῶντες κατὰ γῆς τὰς χειροβομβίδας, τὸν ὁπλισμὸν καὶ τὴν ἐξάρτησίν των. "Ανευ άλλης σοβαρωτέρας παρενοχλήσεως ἡ ἐνι αὕτη δύναμις προελάσασα ἡνώθη ὡς εἴπομεν μετὰ τοῦ ἀν μας, ὅπερ ἀπετέλεσε τμῆμα ὑπὸ τὸν Δαμιαώλεσε την ικα ἐνεργεῖ κατὰ τοῦ δεξιοῦ καὶ τῶν τοῦ ἔναντι τῶν Σέρβων ἐχ συμπράττον οὕτω τὸ δεξιόν καθ' ὅλην τὴν γραμμὴν μετὰ Σερβικῶν δυνάμεων, πρὸς ὑπο βοήθησιν αὐτῶν μὲ τὸν τελικὸν σκο τῆς καταλήψεως τοῦ Τσάρεβος
Η ΥΠΕΡΑΑΠΕΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΙΣ
"ΕΙ ἀνατολική στρατιὰ ἐξηκον
λούθησε τὴν ἀπὸ Νευροκοπίου προέλασιν, καθισταμένην
δείαν ὡς ἐκ τῆς ἀνωμαλίας τῆς 0005, 5. ἐκ τῆς ·ὁποίας παρακωλύε ἡ κανονική προχώρησις τοῦ πυροβολικού. Εν τούτοις ἐξη
κολούθησε μετ' ἀπιμονῆς προς λκύνουσα πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς Μαχομίας.
Ὁ ὑποχωρῶν ἐχθρὸς ἐπωψε-


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος