Εκθεση βουλγαρικών ομοτήτων εναντίον ελληνικού πληθυσμού αρ.4, 30 Νοε 1941

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ 4η
Συμπληρωματικών πληροφοριών, συγκεντρωθεισών μέχρι
της 3οης Νοεμβρίου ε.ε επί των λαβόντων χώραν γεγονότων
εν Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη εις βάρος του
Ελληνικού στοιχείου.

Α.’ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Ουδεμία εχθρική εκδήλωσις κατά των Βουλγάρων έλαβεν χώραν γενικώς εις ολόκληρον την Δυτ. Θράκην.
Την 29ην Σεπτεβρίου ήρξαντο ενεργούμεναι αθρόως συλλήψεις, αίτινες εσυνεχίσθηασν καθ’ όλον τον μήνα Οκτώβριον υπό το πρόσχημα καταδιώξεως του Κουμουνισμού.
Το Αρμενικόν στοιχείον από της εγκαταστάσεως των Βουλγάρων εις Δυτ. Θράκην και ιδιαιτέρως μετά την 29ην Σ/βρίου υποβοήθησε το έργον τούτων διά ψευδών πληροφοριών εις βάρος του Ελληνικού πληθυσμού με σκοπόν την εξόντωσιν αυτού, επιτυχόν ούτω να περιέλθη ολόκληρον το εμπόριον εις χείρας του, όπερ και μόνον επεδίωκεν.
Το Τουρκικόν στοιχείον κατά το πλείστον τηρεί στάσιν ευμενή προς το Ελληνικόν. Λόγω της διαγωγής των Βουλγάρων είχε δημιουργηθή κατά τας αρχάς Οκτωβρίου ρεύμα μεταναστεύσεως του Τουρκικού Στοιχείου προς την Ανατολικήν Θράκην, όπερ εσχάτως τη επεμβάσει της Τουρκικής Κυβερνήσεως εσταμάτησε τελείως.
Ήδη, λόγω της αναχωρήσεως πολλών Ελληνικών οικογενειών εκ Θράκης και της εκδηλωθείσης επιθυμίας αναχωρήσεως του πλείστου μέρους των παραμεινάντων Ελλήνων, η πλειοψηφία από απόψεως πληθυσμού βαίνει να περιέλθη εις τους Τούρκους παρά τας καταβαλλομένας υπό των Βουλγάρων προσπαθείας εγκαταστάσεως Βουλγαρικών γεωργικών και αστικών οικογενειών, αποστελλομένων εκ τούτω διαφόρων περιοχών της Βουλγαρίας.

Β.’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1) ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
Συμπληρωματικώς προς τ’ αναγραφέντα εις τας προηγουμένας εκθέσεις εγνώσθησαν τα εξής:
α) Την μεσημβρίαν της 29ης Σεπτεβρίου ε.ε. όλοι οι Δημόσιοι και Δημοτικοί υπάλληλοι καθώς και οι ευρισκόμενοι εις Σέρρας κομιτατζήδες και λοποί ιδιώται (έμποροι, επαγγελματίαι κ.λ.π.) συγκεντρώθησαν εις τους στρατώνες Πεζικού, όπου και εξωπλίσθησαν.
Από της στιγμής ταύτης την τήρησιν της τάξεως εν τη πόλει ανέλαβεν η χωροφυλακή μετά των κομιτατζήδων, ενισχυθείσα και διά των εξοπλισθέντων Βουλγάρων, υπαλλήλων και πολιτών, οίτινες εσχημάτισαν πολιτοφυλακήν, καθ’ όσον ο εν Σέρραις Στρατός ανεχώρησεν την αυτήν ημέραν δι’ αυτοκινήτων προς Δράμαν.
Από της 5ης ώρας της 30 Σ/βρίου ήρχισαν συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνοντο και 17 προύχοντες της πόλεως, οίτινες αρχικώς ωδηγήθησαν εις τους Στρατώνες Πεζικού, εκείθεν εις τους τοιούτους Πυροβολικού και εκείθεν κατέληξαν εις τους Στρατώνας του Ιππικού, όπου εύρον περί τους 300 πολίτας Σερρών περιορισμένους εις τους θαλάμους αυτών. Καθ’ όλην την ημέραν μετεφέροντο εκεί και πολλοί άλλοι συλλαμβανόμενοι πολίται. Άπαντες εξυλοκοπούντο αγρίως. Το εσπέρας πάντες οι συλληφθέντες ενεκλείσθησαν εντός ενός σταύλου εις τον οποίον παρέμεινεν επί 35 ώρας νήστεις, άνευ ύδατος και σκεπασμάτων. Την 2αν Οκτωβρίου ε.ε. ειδοποιήθησαν ότι δύνανται αι οικογένειαί των να τοις προμηθεύουν τα απαραίτητα τρόφιμα της ημέρας.
Την 3ην Οκτωβρίου ε.ε. προσήλθεν εις ενωματάρχης, όστις παρέλαβε τους 17 προύχοντας της πόλεως εξυλοκόπησαν αγρίως διά σιδηρού ελάσματος εντός γραφείου των στρατώνων, μεθ’ ό τους επανέφερεν εις τον σταύλον, εις τον οποίον συνεκεντρούντο οι συλλαμβανόμενοι Έλληνες πολίται, ο αριθμός των οποίων υπερέβη τους 600.
Την 8ην ημέραν από της συλλήψεώς των προσήλθεν εις τον σταύλον ο διοικητής της Φρουράς Σερρών, ο Δ/της της Αστυνομίας και άλλοι υπάλληλοι. Ο Δ/της της Φρουράς ηρώτησεν αν γνωρίζουν τον λόγον δι’ ον κρατούνται. Άπαντες απήντησαν ότι τον αγνοούσι καθ’ όσον ουδείς τους ανεκοίνωσε τι περί τούτου. Κατόπιν αυτού, ο Δ/της της Φρουράς είπεν τα εξής: «μερικοί ανόητοι ηθέλησαν να δημιουργήσουν εις βάρος των Βουλγάρων σοβαρά ζητήματα, ευτυχώς όμως εις άλλους νομούς, όχι και εις τον Νομόν Σερρών, ετιμωρήθησαν όλοι σκληρώς». Κατόπιν αποτεινόμενος προς τους 17 Προύχοντας της πόλεως είπεν τα εξής: «Σεις οι οποίοι έχετε επιρροήν επί των κατοίκων του Νομού, ως προύχοντες, αναλαμβάνετε την ευθύνην διά πάσαν τυχόν εκδηλωθησομένην εχθρικήν κατά των Βουλγάρων πράξιν και προς τούτο θα υπογράψητε δήλωσιν μεθ’ ό θα εξέλθητε ελεύθεροι να μεταβήτε εις τας οικίας σας». Σε παρατήρησιν των προυχόντων ότι πως είναι δυνατόν να υπέχωσι ούτοι ευθύνην διά τας πράξεις ατόμων ανοήτων, ο Φρούραρχος απήντησεν ότι εν τοιαύτη περιπτώσει δεν πρόκειται να εξέλθουν εκ του σταύλου. Οι προύχοντες κατόπιν αυτού ηναγκάσθησαν να υπογράψουν τας εν λόγω δηλώσεις και αφεθέντες ελεύθεροι παρέμειναν εις τας οικίας των επί 20ήμερον.
Ήδη επήλθε πλήρης ηρεμία, πλην όμως ο λαός της πόλεως ειρίσκεται τρομοκρατημένος. Μετά τα γεγονότα οι Βούλγαροι ήρχησαν να επιβάλλουν βαρυτάτας φορολογίας εις τους Έλληνας και απηγόρευσαν εις τους εμπορευομένους να προμηθεύωνται τα απαραίτητα διά την αξάσκησίν του επαγγέλματός των εμπορεύματα εκ των Κρατικών πρατηρίων διά κουπονίων. Εκ τούτου υπεχρεώθησαν άπαντες οι Έλληνες καταστηματάρχαι, εστιάτορες, ζαχαροπλάσται, καφεπώλαι κ.λ.π. να προσλάβωσι ως συνεταίρους των Βουλγάρους ιδιώτας μη διαθέτοντες ούτε ειδικότητα ούτε και σχετικόν κεφάλαιον.
2) ΧΩΡΙΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗ
Κατά τας αρχάς Οκτωβρίου ε.ε συνελήφθησαν υπό των Βουλγάρων πολλοί κάτοικοι, οίτινες και εκακοποιήθησαν ποικιλοτρόπως.
Εκ τούτων μετά τινας ημέρας εξετελέσθησαν εις το μεταξύ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ και ΦΥΛΛΥΡΑΣ δάσος οι κάτωθι φιλήσυχοι και φιλόνομοι κάτοικοι υπό το πρόσχημα ότι ήσαν κομουνισταί:
1) Κωνσταντίνος Δημητρίου Γιόφκος
2) Πέτρος Σταματίου ή Ψάλτης
3) Ιωάννης Τάγκος
4) Μηνάς Τσιφτσής
5) Γεώργιος Άσκρος
6) Κων/τίνος Πετσκόπουλος.
3) ΧΩΡΙΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Κατά τας αρχάς Οκτωβρίου το χωρίον εκυκλώθη υπό πολυαρίθμου ομάδος στρατιωτών και κομιτατζήδων. Οι πλείστοι των κατοίκων αυτού έχοντες υπ’ όψει τας εις βάρος των κατοίκων των λοιπών χωρίων της περιοχής Πορροίων διαπραχθείσας Βουλγαρικάς ομότητας υπό του Στρατού, και των κομιτατζήδων, κατώρθωσαν να διαφύγουν και ν’ αποκρυβώσιν εις παρακείμενον δάσος. Οι Βούλγαροι κατόπιν τούτου συνέλαβον άπαντα τον εν τω χωρίω εναπομείναντα πληθυσμόν, ον εκακοποίησαν ποικιλλοτρόπως, υποβάλλοντες εις διάφορα μαρτύρια και βιάσαντες πολλάς γυναίκας. Εν τέλει εισπράξαντες ως λύτρα το ποσόν των 150.000 λεβίων, αφήκαν ελευθέρους πάντας τους συλληφθέντας.
4) ΧΩΡΙΟΝ ΘΕΛΙΝΟΝ
Την 30ην Σ/βρίου ε.ε. άνευ ουδεμίας αφορμής εδόθη διαταγή των τοπικών Βουλγαρικών αρχών όπως εγκλεισθώσιν άπαντες οι κάτοικοι εντός των οικιών των μέχρι νεωτέρας Διαταγής. Είτα επηκολούθησεν η σύλληψις όλων των ανδρών και η συγκέντρωσις τούτων εντός του Σχολικού κτιρίου της Κοινότητας, όπου εγένετο έλεγχος της ταυτότητος αυτών βάσει του Μητρώου Αρρένων της κοινότητας. Οι εξακριβωθέντες ως μόνιμοι κάτοικοι του χωρίου εφέθησαν ελεύθεροι, εκρατήθησαν δε μόνον οι ξένοι τοιούτοι ήτοι:
1) Γεώργιος Χρυσουλάκης εκ Κρήτης και
2) Μαυρούδης Παρασκευάς εκ Θράκης.
Επίσης εκρατήθη και ο μόνιμος κάτοικος του χωρίου Γκατζάκης Στέργιος επί τω λόγω ότι ο αδελφός του Νικόλαος Γκατζάκης κλάσεως 1941 είχεν καταφύγη εντεύθεν του Στρυμώνος διά να αποφύγη την στράτευσίν του εις τον Βουλγαρικόν Στρατόν.
Οι ανωτέρω τρεις εξετελέσθησαν διά τυφεκισμού, οι δε Βούλγαροι διέδωσαν ότι εφονεύθησαν υπό των φρουρών των κατ’ απόπειραν δραπετεύσεως των.
5) ΧΩΡΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Οι συλληφθέντες 13 πρόκριτοι της Ηράκλειας, περί ων προηγουμένη υπ’ αριθ. 3 Έκθεσις, εκτός των αποβιωσάντων Μενελάου Βλαχβέη και Νάκου Κουτσαβάκου και του εξαφανισθέντος Ιωάννου Πατσάκα μετεφέρθησαν εκ της οικίας του Ιωάννου Τσέρνου εις την οικίαν του Γραμματικάκη εις ην παρέμειναν νήστεις και συνεχώς δερόμενοι επί 8 εισέτι ημέρας. Οι Βασίλειος Βασιλειάδης και Μαυρομμάτης Σοφοκλής υπέστησαν εκ του ανηλεούς ξυλοδαρμού κατάγματα πλευρών των.
Την 17 ώραν της 18 Οκτωβρίου ανεκοινώθη εις τους επιζήσαντας, ότι είναι ελεύθεροι να αναχωρήσουν διά τας οικίας των και διά τεσσάρων τετρατρόχων μετεφέρθησαν ούτοι εν κακή καταστάσει εις Ηράκλειαν.
Ολίγον μετά το μεσονύκτιον της 1ης Οκτωβρίου πάντες οι ανωτέρω ειδοποιήθησαν υπό Βουλγάρων Χωροφυλάκων και κομιτατζήδων μεταξύ των οποίων και ο εξ Ηρακλείας καταγόμενος κομιτατζής ΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ότι εντός μιας ώρας δέον ν’ αναχωρήσωσι μετά των οικογενειών των παραλαμβάνοντες μόνον 1½ οκ. Άρτον και ολίγον ρουχισμόν.
Προ της αναχωρήσεως των πολλοί τούτων εληστεύθησαν υπό των Βουλγάρων. Συγκεκριμμένως Βούλγαροι Χωροφύλακες εισέλθοντες την 1:30’ ώραν εις την οικίαν του Μαυρομμάτη αφηρέθησαν παρ’ αυτού 150.000 δρ. εις Ελληνικά χαρτονομίσματα.
Την 2αν ώραν αι εν λόγω οικογένειαι επεβιβάσθησαν επί διτρόχων και υπό την συνοδείαν 12 χωροφυλάκων με επικεφαλής ενωμοτάρχην ωδηγήθησαν εις τι σημείον της λίμνης Κερκίνης όπου ανέμενον λέμβοι προς διαπεραίωσιν αυτών εις τον συνοικισμόν ΟΡΤΑ ΜΑΧΑΛΑ. Προ της επιβιβάσεώς των υπέστησαν λεπτομερή έρευναν υπό των Βουλγάρων χωροφυλάκων οίτινες αφήρεσαν παρ’ αυτών παν πολίτιμον όπερ είχον, όλα τα είδη τροφίμων και ρουχισμού αυτών καθώς και τα αφεθέντα αυτοίς πρότερον ελάχιστα χρήματα.
6) ΧΩΡΙΟΝ ΚΟΡΜΙΣΤΑ
Την 29ην Σεπτεβρίου χωρίς να προηγηθή γεγονός τι διετάχθησαν οι κάτοικοι να παραμείνουν εις τας οικίας των απαγορευθείσης της εξόδου των μέχρι νεωτέρας Διαταγής επί ποινή θανάτου.
Την 29ην Σ/βρίου οι κάτοικοι παρηκολούθουν εκ των οικιών των τας σημειωθείσας πυρκαϊάς και τους ενεργουμένους υπό της Βουλγαρικής αεροπορίας βομβαρδισμούς χωρίων περιοχής Δράμας (Φωτολείβος, Πυρσοπόλεως κ.λ.π.)
Την πρωϊαν της 30 Σ/βρίου ανεχώρησαν εκ του χωρίου άγνωστον διά τίνα λόγον οι Βούλγαροι Πρόεδροι μετά δύο αγροφυλάκων εις Αγγίσταν, όπου, ως εξηκριβώθη, ευρίσκετο ο Βούλγαρος Αντ/χης Μπεκιάρωφ. Ολίγον μετά την αναχώρησιν των ανωτέρω εσημειώθη πτήσις Βουλγαρικού αεροπλάνου υπεράνω του χωρίου. Πολλά γυναικόπειδα τρομοκρατηθέντα έδραμον ίνα αποκρυβώσιν εις χαράδρας του Όρους Παγγαίου. Περί την μεσημβρίαν εσημαιώθησαν ιπτάμενα προς το χωρίον δύο αεροπλάνα τα οποία εξεκένωσαν τας βόμβας των εις τα χωρία ΠΡΩΤΗ, ΗΛΙΟΚΩΜΗ και μετά ταύτα επολυβόλησαν την ΚΟΡΜΙΣΤΑΝ και δη τα φεύγοντα γυναικόπαιδα προς το Παγγαίον. Το απόγευμα ενεφανίσθησαν έτερα δύο βομβαρδιστικά αεροπλάνα, τα οποία εβομβάρδισαν το Κέντρον του χωρίου ρίψαντα κατ’ αυτού 5 βόμβας με αποτέλεσμα την κατάρρευσιν δύο οικιών και 3 καταστημάτων και την σοβαράν βλάβην του Κοινοτικού Καταστήματος, 4 οικιών και 5 καταστημάτων.
Κατόπιν της αδικαιολογήτου ταύτης επιθέσεως το πλείστον των ανδρών ηνηγκάσθη να εξέλθη του χωρίου και να κρυβή εις τας παρακειμένας χαράδρας. Την ημέραν ταύτην διήλθον διά ΚΟΡΜΙΣΤΗΣ και πολλά γυναικόπαιδα εκ των χωρίων ΦΩΤΟΛΕΙΒΟΣ – ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ – ΣΙΤΑΓΡΩΝ κ.λ.π. κατευθυνόμενα προς ΠΑΓΓΑΙΟΝ.
Το εσπέρας οι αγροφύλακες του χωρίου Αγησίλαος Τριφτίδης και Αλέξανδρος Δεμερτζής ειδοποίησαν τους κατοίκους ότι κατόπιν Τηλεφωνικής Διαταγής του εις Αγγίσταν ευρισκομένου Βουλγάρου Αντισυνταγματάρχου Μπεκιάρωφ δέον να μεταβούν εις Αγγίσταν την πρωίαν της 1ης Οκτωβρίου επιτροπαί των κατοίκων χωρίων ΚΟΡΜΙΣΤΑ – ΗΛΙΟΚΩΜΗ και ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ.
Κατόπιν της ειδοποιήσεως ταύτης συνεκεντρώθησαν αι ως άνω Επιτροπαί, αίτινες την πρωίαν της 1ης Οκτωβρίου ανεχώρησαν δι’ Αγγίσταν και παρουσιάσθησαν εκείσε εις ένα Βούλγαρον Ανθ.λγόν ο οποίος τας έθεσεν υπό αυστηράν επίβλεψιν, τοποθετήσας προς τούτο ειδικήν φρουράν.
Περί ώραν 9ην διέταξε δύο μέλη της Επιτροπής ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, να μεταβώσι, εις το χωρίον των μετά 10 Βουλγάρων στρατιωτών δι’ αυτοκινήτου με την εντολήν να οδηγήσουν εις Αγγίσταν ανά εν μέλος εξ εκάστης οικογενείας εκ των αναγραφομένων εις εγχειρισθέντα αυτοίς κατάλογον οικογενειών.
Κατά τον αυτόν περίπου χρόνον ήτοι περί ώραν 9,30’ έφθασεν εις ΚΟΡΜΙΣΤΑΝ δι’ αυτοκινήτων Βουλγαρικόν απόσπασμα εκ 30 ανδρών με επικεφαλής υπολοχαγόν. Άμα τη αφίξει του ο επί κεφαλής υπολοχαγός διέταξε τον αγροφύλακα Αγησίλαον Τριφτίδην, τον κλητήρα Στέργιον Τσιαρτσαμπάν και τον Β. Καραγιαννίδην να καλέσουν όλους τους κατοίκους να επανέλθουν εις το χωρίον διαβεβαιούντες επί λόγω τιμής ότι ουδέν έχουσι να πάθωσιν. Οι κάτοικοι πεισθέντες επανήλθον εις το χωρίον, όπου συνελαμβάνοντο και διεχωρίζοντο οι άνδρες (πλέον των 270) από τα γυναικόπαιδα. Μετά τούτο επηκολούθησεν η γενική καταλήστευσις αυτών υπό των Βουλγάρων στρατιωτών, οίτινες αφήρουν χρήματα, ωρολόγια, δακτυλίδια και παν έχον αξίαν τινα μεθ’ ο οι άνδρες ωδηγήθησαν εις το Κοινοτικόν Κατάστημα όπου δήθεν θα τους ωμίλη ο Βούλγαρος υπολοχαγός. Κατά την κινησίν των προς το Κοινοτικόν Κατάστημα εσημειώθη πτήσις αεροπλάνου, επί τη εμφανίσει του οποίου οι Βούλγαροι συνοδοί ενός τμήματος 70 ανδρών ετράπησαν εις φυγήν, δόντες ούτω την ευκαιρίαν εις τους οδηγουμένους να διασκορπισθώσι φεύγοντες εκτός του χωρίου. Οι υπόλοιποι 200 περίπου άνδρες πάσης ηλικίας ενεκλείσθησαν εις το υπόγειον του Κοινοτικού Καταστήματος όπου μετ’ ολίγον ενεφανίσθη ο Βούλγαρος Υπολοχαγός, ο οποίος διέταξε τους κρατουμένους να παραδώσουν όσα τυχόν χρήματα και τιμαλφή έχουν κεκρυμμένα, διότι θα επακολουθήση έρευνα και οι μη συμμορφωθέντες θα τυφεκισθούν επί τόπου. Οι κάτοικοι τρομοκρητηθέντες εδέχθησαν την κατά τον ανωτέρω απάνθρωπον και ελεεινόν τρόπον καταλήστευσίν των, μετά το πέρας της οποίας ο Βούλγαρος Αξιωματικός, εξήγαγε τέσσαρας άνδρας εκ του υπογείου τους οποίους ετυφέκισε προ του Κοινοτικού Καταστήματος. Μετά τον τυφεκισμόν τούτων επηκουλούθησεν η διά ριπτομένων εκ των παραθύρων του υπογείου χειροβομβίδων υπό του Υπολοχαγού και οπλιτών εξόντωσις των υπολοίπων. Ταυτοχρόνως ηνοίχθη η ανατολική θύρα του υπογείου προσελκυσθέντων ούτω πολλών να επιχειρήσωσιν έξοδον προς σωτηρίαν των, οίτινες όμως εφονεύοντο διά των εκ των προτέρων τοποθετημένων πολυβόλων. Εν τούτοις τινές κατώρθωσαν να σωθώσι ριπτόμενοι εντός της εγγύς του καταστήματος χαράδρας. Επίσης τινές κατώρθωσαν να καλυφθώσι διά πτωμάτων, ιδία 30 περίπου τραυματίαι και να σωθώσι. Ούτω ο αριθμός των φονευθέντων περιορίσθη εις 90 άνδρας.
Το αποσταλέν δι΄αυτοκινήτων εξ Αγγίστης Τμήμα Βουλγαρικού Στρατού μετά δύο μελών της Επιτροπής έφθασεν εις Κορμίσταν όταν πλέον είχε πραγματοποιηθή η εκτέλεσις των κατοίκων και επηκολούθει η λεηλασία των καταστημάτων και οικιών του χωρίου υπό των Βουλγάρων στρατιωτών. Επειδή δ’ εν τω χωρίω δεν υπήρχον πλέον άνδρες το Απόσπασμα επέτρεψεν εις Αγγίσταν μετ’ ολίγον δε κατέφθασεν εκεί και το εκτελεστικόν των κατοίκων ΚΟΡΜΙΣΤΗΣ απόσπασμα ο επικεφαλής του οποίου υπολοχαγός ανέφερεν εις τον Αντισ/ρχην ΜΠΕΚΙΑΡΩΦ ότι εξετέλεσεν εις το χωρίον τούτο 350 άνδρας.
Κατόπιν αυτών ο Αντισυνταγματάρχης ΜΠΕΚΙΑΡΩΦ εκάλεσε την επιτροπήν του χωρίου ΚΟΡΜΙΣΤΑ εις την οποίαν είπεν:
«Δεν πρόκειται να σας τυφεκίσωμεν και είσθε ελεύθεροι να επιστρέψητε εις το χωρίον σας».
Μεταξύ των εκτελεσθέντων συγκαταλέγονται πολλοί γέροντες και παιδιά μεταξύ των οποίων και οι εξής:
1) Σπύρος Βόσιος ετών 65
2) Δημ. Σέρβας » 62
3) Γεώρ. Πρωτογύρου » 58
4) Ηλίας Ταχμίκης » 55
5) Βασιλ. Μαδελμής » 58
6) Νικ. Μαδελμής » 15
7) Μιχαήλ Χη Νικολάου » 16
Κατά γενικήν εντύπωσιν πάντες οι φονευθέντες και οι οπωσδήποτε κατορθώσαντες να διασωθώσι ήσαν φιλήσυχοι, νομοταγείς και εθνικιστικών φρονημάτων πολίται, ουδεμίαν έχοντες σχέσιν με τον κομμουνισμόν, αι δε ενεργηθείσαι σφαγαί απέβλεπον αποκλειστικώς εις την εξόντωσιν του Ελληνικού πληθυσμού και ουχί του κομμουνισμού, ως διαδήλουν παντιοτρόπως οι Βούλγαροι.
Το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου κατέφθασαν εις ΚΟΡΜΙΣΤΑΝ 17 φορτηγά αυτοκίνητα πλήρη Βουλγαρικού Στρατού με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Μπεκιάρωφ, εις τον οποίον είχεν ανατεθή η εκκαθάρισης της περιοχής Παγγαίου.

7) ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΓΙΣΤΗΣ
Την 1ην Οκτωβρίου 1941 κατόπιν Διαταγής του Βουλγάρου Αντ/χου Μπεκιάρωφ, συνελήφθησαν εκ του Συνοικισμού Σ.Σ. Αγγίστης 20 περίπου άτομα μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Κοινότητος Ιωάννης Μανουσαρίδης και ο υιός του Έλληνος ιερέως του χωρίου, όστις είχεν εκτοπισθεί υπό των Βουλγάρων κατά μήνα Αύγουστον.
Οι ανωτέρω συλληφθέντες αφού εδάρησαν κατ’ επανάληψιν ανηλεώς εντός του κτιρίου του Παλαιού Σιδηροδρομικού σταθμού Αγγίστης, εξετελέσθησαν Διαταγή του Αντ/χου Μπεκιάρωφ, υπό του Βουλγάρου υπολοχαγού, του ενεργήσαντας τας εκτελέσεις των κατοίκων ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ εντός συστάδος δέντρων παρά τον Αγγίτην ποταμόν εγγύς του Σιδ. Σταθμού.
ΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
1) ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΛΥΝΕΡΟΝ
Κατά τας αρχάς Οκτωβρίου οι Βούλγαροι επεζήτησαν να δημιουργήσουν αφορμήν κατά των φιλησύχων κατοίκων και προς τούτο απέστειλον τον εκ του χωρίου ΚΟΡΥΦΑΙ καταγόμενον Τσιτσίκην Κώσταν με εντολήν να πυροβολή εντός του χωρίου και να παρακινή τους κατοίκους αυτού να εξεγερθώσιν ή εκδηλωθώσιν κατά των Βουλγάρων
Ολίγον μετά την άφιξιν του Τσιτσίκη και την εκδήλωσιν των πυροβολισμών αυτού εισήλθον εις το χωρίον οι Βούλγαροι στρατιώται οίτινες ιδόντες ότι το τέχνασμα απέτυχε λόγω της τηρηθείσης ψυχραιμίας των κατοίκων ηρκέσθησαν να εισπράξουν παρ’ αυτών διάφορα χρηματικά ποσά και να απέλθουν.
2) ΧΩΡΙΟΝ ΚΟΥΡΟΤΣΟΥ
Την πρωϊαν της 4ης Οκτωβρίου, χωρίς ουδεμία ενέργεια να έχη προηγηθή ή να σημειωθή έκτροπον τι, τμήμα Βουλγαρικού Στρατού περιεκύκλωσε το χωρίον και ήρξατο πυροβολούν κατ’ αυτού. Οι κάτοικοι εγκλεισθέντες εις τας οικίας των ανέμενον περίφοβοι την εξέλιξιν. Οι Βούλγαροι αφού ουδεμία αντίστασις προεβλήθη, εισήλθον εις το χωρίον, συνεκέντρωσαν άπαντας τους άνδρας εις την πλατείαν αυτού και εξήσκησαν πίεσιν κατ’ αυτών ίνα ομολογήσωσι που υπάρχουσι κεκρυμμένοι εντός του χωρίου αντάρται Έλληνες και τυφέκια. Εις επίμονον άρνησιν των κατοίκων περί υπάρξεως ανταρτών και όπλων επηκολούθησε λεπτομερής έρευνα των κατοίκων άνευ ουδενός αποτελέματος. Παρά ταύτα οι Βούλγαροι εφόνευσαν άνευ λόγου τους Ιωάννην Χαραλαμπίδην & Πέτρον Παπαδόπουλον . Οι κάτοικοι κατόπιν τούτου εσκέφθησαν ότι συμφέρει να δωροδοκήσωσι τον Διοικητήν του Βουλγαρικού Αποσπάσματος ίνα επισύρωσι την συμπάθειάν του και αποσοβήσωσι την επέκτασιν των εκτελέσεων και επί άλλων αθώων πολιτών και προς τούτο συνεννοηθέντες συνεκέντρωσαν εν τάχει σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, όπερ προσέφερον υπό τύπον δώρου εις τον Διοικητήν του Βουλγαρικού Αποσπάσματος, όστις ευθύς αμέσως διέταξεν ίνα άπαντες οι κάτοικοι αφεθώσιν ελεύθεροι και ούτω το χωρίον διέφυγε μεγαλυτέρων κακών.
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΜΑΣ
1) ΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑ
Από της καταλήψεως της πόλεως υπό Βουλγαρικού Στρατού εσημειώθη η άφιξις πολυαρίθμων Βουλγάρων του Μακεδονικού Κομιτάτου και ήρξατο η συστηματική εκρίζωσις των διανοουμένων γενικώς, του κλήρου και των εμπόρων. Ταχέως ολόκληρος σχεδόν η εξουσία περιήλθεν εις χείρας του Βουλγαρικού Κομιτάτου, αρχηγός του οποίου εν Δράμα είναι ο Βούλγαρος Δικηγόρος Σφέτκο Μούδρωφ. Συν τω χρόνω αι πιέσεις κατά του Ελληνικού στοιχείου ηύξανον συστηματικώς, ενώ άμα Βούλγαροι κομμουνισταί (οπλίται ή ιδιώται) συνήπον φιλίας μετά Ελλήνων τοιούτων, και παρ’ όλας τας σημειουμένας λιποταξίας Βουλγάρων κομμουνιστών οπλιτών έδρων εκ του εμφανούς τελείως ανενόχλητοι.
Πολλοί διέδιδον εμπιστευτικώς εις Έλληνας φίλους των από τον μήνα Ιούνιο ότι κάτι σοβαρόν πρόκειται να διαπραχθή υπό των Βουλγάρων εις βάρος του Ελληνικού στοιχείου και συνίστων εις αυτούς όπως εις περίπτωσιν συναγερμού, πυροβολισμών ή ζητωκραυγών μη εξέλθουν των οικιών των. Εξ άλλου Βούλγαροι Δημόσιοι υπάλληλοι και Αξιωματικοί διέδιδον ότι πάντες οι Έλληνες της Ανατολ. Μακεδονίας θα εκπατρισθούν και αντ’ αυτών θα εγκατασταθώσι εν αυτή Βούλγαροι.
Αι λιποταξίαι Βουλγάρων οπλιτών οσημέραι εσυνεχίζοντο, ελάμβανον δε χώραν συχναί έρευναι εν Δράμα διά την ανακάλυψιν και συλληψίν των ιδία εις τας συνοικίας Γύφτικα και Κρατικά, άνευ αποτελέσματος.
Την 25ην Σεπτεμβρίου όλοι οι υπηρετούντες εις το Ινστιτούτον Καπνού Δράμας Βούλγαροι υπάλληλοι και εργάται ωπλίσθησαν και έλαβον εντολήν να πυροβολούν κατά παντός ατόμου όπερ ήθελεν φοραθή κινούμενον πλησίον του Ινστιτούτου μετά την 20ην ώραν. Τινές εκ τούτων εγνώρισαν εις Έλληνας εργάτας του Ιντιστούτου ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται διότι πρόκειται να εκραγή κίνημα.
Το εσπέρας της Κυριακής 28 Σ/βρίου εσβέσθησαν τα φώτα και όλοι οι Βούλγαροι στρατιώται έσπευσαν εις τους στρατώνας.
Οι συλλαμβανόμενοι εις τας οικίας των υπό των χωροφυλάκων, ενόπλων κομιτατζήδων και στρατιωτών Έλληνες εφονεύοντο καθ’ οδόν ή ωδηγούντο εις τους στρατώνας, το Γυμνάσιο ή την Αστυνομίαν.
Εις τους στρατώνας Πυροβολικού είχον συγκεντρωθή 700 περίπου Έλληνες πολίται της Δράμας. Μεταξύ αυτών ήσαν οι 1) Ιατρός Προκοπίου, 2) Ιατρός Χρονίδης, 3) Αλατόπουλος, 4) Φέσσας πρώην Δήμαρχος Δράμας μετά των δύο υιών του και πολλοί άλλοι έμποροι, διανοούμενοι, επιστήμονες και ελάχιστοι εργάται.
Οι ως ανωτέρω 700 Έλληνες όταν έφθασαν εις τον τόπον συγκεντρώσεως διετάχθησαν να υψώσουν τας χείρας, μεθ’ ό υπέστησαν γενικήν σωματικήν έρευναν υπό των Βουλγάρων στρατιωτικών καθ’ ην αφηρέθησαν παρ’ αυτών άπαντα τα τιμαλφή και οπωσδήποτε έχοντα αξίαν τινά αντικείμενα, χρήματα, ωρολόγια, δακτυλίδια, βέρες, καμπαρντίνες, υποκάμισα, υποδήματα, κ.λ.π. Όταν επερατώθη η συστηματική καταλήστευσις τούτων, διετάχθησαν οι 15 επικεφαλής της φάλαγγος εις τους οποίους συμπεριελήφθη ληφθείς εκ του τέλους της φάλλαγος και εργοστασιάρχης τις αεριούχων ποτών ονόματι Κώστας, εκδηλώσαςτην αγανάκτησίν του προς τον ενεργήσαντα σωματικήν αυτού έρευναν Βούλγαρον στρατιώτην, όστις του αφήρεσεν 90.000 λέβα άτινα έφερε μεθ’ εαυτού, να προχωρήσουν προς τους σταύλους, εν τη εκτελέσει της δοθείσης αυτοίς διαταγής ούτοι ενέπεσαν εις πυρά τοποθετημένου επίτηδες πολυβόλου και εφονεύθησαν πάντες. Οι υπόλοιποι ενεκλείσθησαν εις τους θαλάμους των στρατώνων αφού προηγουμένως προσεδέθησαν αι χείρες των.
Την πρωϊαν της 30 Σ/βρίου εσύρθησαν τα πτώματα των ως ανωτέρω 16 φονευθέντων προ των παραθύρων των θαλάμων εις ους εκρατούνται οι λοιποί και μετά ταύτα μετεφέρθησαν εις το Ινστιτούτο Καπνού όπου ετάφησαν εντός λάκκων προετοιμασθέντων από αρκετών ημερών, τα πτώματα εκαλύφθησαν δι’ ασβέστου μεταφερθείσης εκεί δι’ αυτοκινήτων από της 26 Σ.βρίου. Αμέσως μετά την μεταφοράν των πτωμάτων εισήλθεν εις τους θαλάμους Βούλγαρος Λοχαγός της Μουσικής όστις είπεν προς τους κρατουμένους ότι οι εκ της πόλεως Δράμας καταγόμενοι ουδέν έχουσι να πάθωσι καθ’ όσον απεδείχθη ότι ουδεμία αντιβουλγαρική εκδήλωσις έλαβεν χώραν εν αύτη. Συγχρόνως εχαλάρωσε τα δεσμά τινών εκ των κρατουμένων και διένειμεν εις πολλούς τεμάχια άρτου. Το εσπέρας όμως απόσπασμα Βουλγάρων στρατιωτών παρέλαβεν εξ εκάστου θαλάμου 5-10 κρατουμένους, τους οποίους ετυφέκισεν εις το περίβολον των στρατώνων. Μεταξύ των τυφεκισθέντων ήσαν οι 1) Δημητριάδης Δημήτριος, 2) Βελγίδης Ιωάννης και Παπαδόπουλος Δημ. Κατά την διάρκειαν της νυκτός κατά την αλλαγήν της φρουράς υπό κομιτατζήδων εφονεύοντο υπ’ αυτών κατά βούλισιν 4-5 άτομα εξ εκάστου θαλάμου εκλεκτικώς.
Η 1η Οκτωβρίου διήλθεν εν ήρεμία εις τους Στρατώνας και ωδηγούντο εις ταύτας μόνον μεμονομένα άτομα εκ Δράμας ή των πέριξ αυτής χωρίων. Κατά την ημέραν ταύτην αφηρέθησαν τα δεσμά των κρατουμένων και διενεμήθη εις τούτους άρτος. Το απόγευμα της αυτής ημέρας διετάχθησαν να εξέλθουν των θαλάμων οι κρατούμενοι και συνεκεντρώθησαν εις το προαύλιον των στρατώνων, όπου εγένετο ο διαχωρισμός αυτών κατά συνοικίας επί τω λόγω ότι θα αφίεντο ελεύθεροι, αντί όμως τούτου ενεκλείσθησαν άπαντες εις ένα σταύλον των στρατώνων η δε φρούρησις των ανετέθη εις Κομιτατζήδες.
Περί το μεσονύκτιον της 1 προς 2αν Οκτωβρίου ήλθεν εις τους στρατώνας ο αρχηγός των Κομιτατζήδων εν Δράμα δικηγόρος Σφέτκο Μούδρωφ όστις εσκηνοθέτησε απόπειραν αποδράσεως των κρατουμένων εκ των σταύλων διά να δικαιολογήση την κατωτέρω απάνθρωπον και κτηνώδη πράξιν.
Πλησιάσας τους σταύλους διένειμεν χειροβομβίδες εις τους φύλακας κομιτατζήδες εις ους επεδείκνυεν και τον χειρισμόν, γενόμενος αντιληπτός κατά τας ανωτέρω ενεργείας του υπό του κρατούμένου Αντωνίου Βεζιρτζόγλου. Ακολούθως οι Κομιτατζήδες διά πυροβολισμών εθραυμάτισαν την λυχνίαν του σταύλου και αμέσως μετά τούτου ήρξαντο ρίπτοντες εντός αυτού χειροβομβίδες αίτινες εκραγείσαι αφ’ ενός εδημιούργησαν αφάνταστον πανικόν και αφ’ ετέρου εφόνευσαν 15 εκ των κρατουμένων και ετραυμάτισαν πολλούς.
Μετά ταύτα εισήλθεν εντός του σταύλου ο δικηγόρος Σφέτκο Μούδρωφ και διά κομιτατζήδων απεμάκρυνε τα πτώματα εκ του σταύλου. Εν συνεχεία ηρώτησε ποίοι είναι τραυματισθέντες εκ των χειροβομβίδων, όσοι δε δήλωσαν ότι ετραυματίσθησαν εξήχθησαν εκ του σταύλου και εφονεύθησαν υπό κομιτατζήδων προ αυτού.
Αφού έληξεν και η δολοφονία των τραυματισθέντων εκάλεσεν ονομαστικώς να εξέλθουν εκ του σταύλου διάφοροι διδάσκαλοι και διανοούμενοι, τους οποίους παρέδωκεν εις κομιτατζήδες οίτινες τους εξετέλεσαν.
Την 2αν Οκτωβρίου εγένοντο ανακρίσεις διά την σκηνοθετηθείσαν απόπειραν αποδράσεωςτων κρατουμένων εκ του σταύλου. Την ανάκρισιν διενήργησεν είς Βούλγαρος Ταγ/ρχης, όστις εξέλεξεν 10 άτομα εκ των κρατουμένων με τα οποία εσχημάτισε Επιτροπήν την οπίαν παρουσίασεν εις τον Στρατιωτικόν Διοικητήν. Η ανωτέρω επιτροπή έλαβεν εντολήν από τον Στρατιωτικόν Διοικητήν να καταδώσουν τίνες εκ των κρατουμένων είναι κομμουνισταί διά να αφεθούν οι υπόλοιποι ελεύθεροι.
Η Επιτροπή κατόπιν αυτού ηρώτησεν άπαντες τους κρατουμένους να κατονομάσουν τους γνωστούς αυτοίς κομμουνιστάς, μετά την συλλογήν δε των στοιχείων ανέφερε τα ονόματα γνωστών κουμουνιστών, ων δύο συγκαταλέγοντο μεταξύ των κρατουμένων, οι δε λοιποί δεν είχον συλληφθή. Οι δύο κρατούμενοι κουμουνισταί εξετελέσθησαν διαταγή του Στρατιωτικού Διοικητού επί τόπου.
Επηκολούθησεν είτα τμηματική απελευθέρωσις των κρατουμένων, οίτινες διετάχθησαν να παραμείνουν εις τας οικίας των επί 18/ήμερον.
Βούλγαροι υπάλληλοι στρατιωτικοί και Κομιτατζήδες ανεβίβαζον τον αριθμόν των εκτελεσθέντων εν Δράμα Ελλήνων υπό των Βουλγάρων εις 2000-3000 άνδρας εις ολόκληρον δε τον νομόν της Δράμας εις 5000-6000. Μεταξύ των εκτελεσθέντων πιθανώς συγκαταλέγονται και 70 περίπου παιδία τα οποία είχον συλληφθή διότι επειράθησαν παρά τας διαταγάς των Βουλγάρων να επικοινωνήσουν με τους κρατουμένους υπό των Βουλγάρων γονείς των. Τούτο εικάζεται εκ του γεγονότος ότι μέχρι της 28 Οκτωβρίου ουδεμία πληροφορία περί της τύχης των υπήρχεν εν Δράμα. Μεταξύ των Βουλγάρων οίτινες παρέσχον τας ανωτέρω πληροφορίας είναι και ο Βούλγαρος υπάλληλος της Εφορείας Δράμας Πάτερ Γιάνκεφ, όστις επί πλέον ωμολόγησεν ότι οι Βούλγαροι και οι ΄Ελληνες κουμμουνισταί συνειργάζοντο.
Εις την πόλιν Δράμας επεβλήθη βαρεία χρηματική ποινή. Ελληνίς επιθυμούσα να επανέλθη εν Θ/νίκη πλησίον των γονέων της υπεχρεώθη από τον Οικονομικόν Έφορον Δράμας να πληρώση 30.000 λέβα ως αναλογίαν αυτής διά την επιβληθείσαν εκ 10.000.000 λεβίων χρηματικήν ποινήν εις την πόλιν. Ο αυτός Έφορος εδήλωσεν άμα εις ταύτην ότι πρέπει να ευχαριστή τον θεόν διότι εσώθη διότι υπήρχε Διαταγή να σφαγή ολόκληρος ο πληθυσμός της Δράμας εις περίπτωσιν καθ’ ην θα ερρίπτετο έστω και είς πυροβολισμός παρ’ Έλληνος τινός .
Εκτός των ανωτέρω μνημονευθέντων φέρονται εκτελεσθέντες και οι κάτωθι πολίται Δράμας:
1) Αθανασιάδης Θεόφιλος Δ/τής Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας.
2) Γιαλαμπούκης, τέως υπάλληλος Εφορείας.
3) Παπακωνσταντίνου Εστιάτωρ
4) Μισσήνης αρχιεργάτης καπνών
5) 3 αδελφοί Παπαζήση Ζαχαροπλάσται
6) Τύτος Δημήτριος Φοιτητής Νομικής
7) Μιχαήλ Σοδεράς σιδηρουργός
9) Πολυδεύκης Κιπίνης
10) Ανδρέας Παπαδόπουλος
11) Μηνάς Μαγιόγλου και ο υιός αυτού Κοσμάς ετών15, εργοστασιάρχης Αλαντοποιίας. Ούτος εφονεύθη μετά του υιού του αφού προηγουμένως εληστεύθη, διηρπάγησαν δε τόσον τα εμπορεύματα του Εργοστασίου του, όσον και τα τοιαύτα του καταστήματός των. Εν συνεχεία οι φονείς επεχείρησαν να βιάσουν την πεντηκοντούτιδα σύζυγόν του, ήτις συνεπεία των ανωτέρω απανθρώπων γεγονότων υπέστη διασάλευσιν των φρένων.
Ομοίος εφονεύθησαν, αφού προηγουμένως εβιάσθησαν κατ’ επανάληψιν υπό Βουλγάρων αι δύο (2) θυγατέρες του Ταμίου της Συντεχνίας Κρεοπωλών Δράμας Ζαχαριάδου. Τα πτώματα αμφοτέρων ευρέθησαν ολόγυμνα εκτός της Δράμας επί της οδού προς Βυσσωτσάνην.
4) ΧΩΡΙΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Τα κάτωθι γεγονότα φέρονται σημειωθέντα υπό των Βουλγάρων εις βάρος των κατοίκων, κατά Σ/βριον – 8/βριον 1941.
Επυρπολήθη ολόκληρος η συνοικία ΣΙΣΜΙΛΗ καθώς και πολλαί οικίαι της συνοικίας Μπραζανλή. Επίσης επυρπολήθη η οικία των γνωστού κομμουνιστού Καγιά Χρήστου.
Φέρονται φονευθέντες πλέον των 20 κατοίκων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι:
1) Καγιάς Χρήστος (Κομμουνιστής)
2) Μαρκόπουλος Διογένης
3) Θεοδωρίδης Βασίλειος
3) ΧΩΡΙΟΝ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΙΣ
Την πρωίαν της 1ης Οκτωβρίου 1941, χωρίς ουδέν γεγονός να προκληθή και ενώ οι κάτοικοι ήσαν αμέριμνοι, είδον να πλησιάζουν το χωρίον 9 αυτοκίνητα πλήρη Βουλγαρικού Στρατού και ατάκτων. Οι άρρενες των κατοίκων έχοντες γνώσιν των διαπραχθεισών σφαγών και ομοτήτων εις Δοξάτον, τρομοκρατηθέντες ετράπησαν εις φυγήν προς τα εγγύς όρη, εις α και εκρύβησαν.΄Οταν κατέφθασαν τ’ ανωτέρω αυτοκίνητα εις το χωρίον, οι γέροντες και τα γυναικόπαιδα υπεδέχθησαν τους Βουλγάρους στρατιώτας με λευκάς σημαίας, αφού προηγουμένως είχον συγκεντρώσει και το ποσόν 80.000 λεβίων ίνα δι’ αυτών εκλιπαρήσουν την επιείκειαν του επί κεφαλής Αξιωματικού.
Ο επικεφαλής του Αποσπάσματος Αξιωματικός εδέχθη ευχαρίστως τα ανώτερο χρηματικόν ποσόν, όπερ και παρέλαβε συγχρόνως όμως συνέλαβε 28 εκ των παρευρεθέντων εις την υποδοχήν των ανδρών εκ των οποίων τους 18 γεροντότερους αφήκεν ελεύθερους, τους δε λοιπούς 10 διέταξε να τυφεκισθούν αμέσως και άνευ διαδικασίας τινός. Κατά την εκτέλεσιν 4 τολμηροί κατώρθωσαν ν’ αποδράσουν και ούτω ο αριθμός των τυφεκισθέντων περιορίσθη εις 6.
Μετά τον τυφεκισμόν το απόσπασμα επεδόθη εις ληστείας των κατοίκων, λεηλασίας και εμπρησμούς, πυρπόλησαν άμα περί τας 30 οικίας του χωρίου.
4)ΧΩΡΙΟΝ ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ
Την μεσημβρίαν της 29ης Σ/βρίου 1941 διήλθον του χωρίου 4 αυτοκίνητα πλήρη Βουλγάρων στρατιωτών και κομιτατζήδων, οίτινες έβαλλον εκ των αυτοκινήτων αδιακρίτως διά τυφεκίων και οπλοπολυβόλων. Οι κάτοικοι παρέμειναν εντός των οικιών, το δε απόσπασμα εσυνέχισε την πορείαν του προς ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ εις τους οποίους μετ’ ολίγον ηκούσθησαν πυκνοί πυροβολισμοί και εθεάθησαν πολλαί πυρκαϊαί.
5) ΧΩΡΙΟΝ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ
Επυρπολήθη κατά Σ/βριον – Οκτώβριον 1941 υπό των Βουλγάρων και εφονεύθησαν και 10 εκ των κατοίκων αυτού
6) ΧΩΡΙΟΝ ΜΙΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ
Επυρπολήθη κατά Σ/βριον – 8/βριον 1941
7) ΧΩΡΙΟΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΝ
Επυρπολήθη κατά Σ/βριον – 8/βριον 1941
8) ΧΩΡΙΟΝ ΚΙΟΡ ΑΛΗ
Κατά τα λαβόντα χώραν γεγονότα εν Ανατολική Μακεδονία κατά Σ/βρίου – 8βρίου 1941 επυρπολήθη υπό των Βουλγάρων.
9) ΧΩΡΙΟΝ ΔΟΞΑΤΟΝ
Περί ώραν 21ην της 28ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι κάτοικοι ήσαν κεκλεισμένοι εντός των οικιών των λόγω της επί ποινή θανάτου απαγορευτικής διαταγής κυκλοφορίας εις τας οδούς, ηκούσθησαν πυροβολισμοί.
Ανησυχήσαντες εκ τούτων έστρεψαν την προσοχήν των ίνα αντιληφθώσι τι εγίνετο έξωθι των οικιών των και ήκουσαν ομιλίας εις Ελληνικήν και Βουλγαρικήν γλώσσαν. Τινές των κατοίκων εξελθόντες των οικιών των, ανεγνώρισαν ότι μεταξύ των περιτρεχόντων το χωρίον περιελαμβάνοντο, γνωστοί Έλληνες Κουμουνισταί, καταδιωχθέντες κατά το παρελθόν υπό των Ελληνικών Αρχών, ως επίσης και Βούλγαροι άγνωστοι στρατιώται και πολίται.
Ενώ οι πυροβολισμοί εξηκολούθουν συνοδευόμενοι υπό εκρήξεων χειροβομβίδων ηκούοντο ζητωκραυγαί και ούρα. Περί το μεσονύκτιον εθεάθη πυρκαϊά εις το Αστυνομικόν Κατάστημα Δοξάτου.
Την πρωΐαν της 29ης Σ/βρίου επήλθε πλήρης ανησυχία. Οι κάτοικοι εξελθόντες των οικιών των επληροφορήθησαν ότι Βούλγαροι και Έλληνες κομουνισταί είχον εισέλθη κατά την νύκτα εις το χωρίον και αφού εφόνευσαν 4 Βουλγάρους χωροφύλακας και τον εκ Καστορίας καταγόμενον και εν Δοξάτω διαμένοντα ιδιώτην Μπαμπάνην και ετραυμάτισαν τον Δήμαρχον Δοξάτου Δασκάλωφ, ένα υπάλληλον του Δήμου και τον Νομάρχην Δράμας, απεσύρθησαν προς άγνωστον διεύθυνσις.
Οι κάτοικοι πτοηθέντες εκ της δημιουργηθείσης καταστάσεως ανησύχησαν, αρκετοί δε εξ αυτών, προβλέποντες σκληρά μέτρα των Βουλγάρων ανεχώρησαν εκ του χωρίου ίνα αποκρυβώσιν εις τα εγγύς υψώματα.
Περί ώραν 8ην της 29 Σ/βρίου ενεφανίσθη εκ της κατευθύνσεως Δράμας Βουλγαρικός Λόχος Πεζικού κινούμενος εις ακροβολισμόν προς το χωρίον.
Αμα τη εισόδω εις το χωρίον οι Βούλγαροι στρατιώται ήρχισαν να ρίπτουν εις τας οδούς χειροβομβίδας και να πυροβολούν, ενώ ταυτοχρόνως πολλοί εξ αυτών εισήρχοντο εις τας οικίας και οδήγουν όλους τους κατοίκους γενικώς μηδέ των ασθενών εξαιρουμένων εις το Σχολείον της Κοινότητος, αφού προηγουμένως συνεκέντρωνον αυτούς κατά συνοικίας. Καθ’ ον όμως χρόνον εξηκολούθη η συγκέντρωσις Βουλγαρικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα τρία άκρα του Δοξάτου πλην της συνοικίας του σχολείου. Οι παρά τους τόπους βομβαρδισμού ευρεθέντες Βούλγαροι στρατιώται, φοβηθέντες, ετράπησαν εις φυγήν, οι δε κρατούμενοι των αντιληφθέντες τι τους ανέμενεν, ετράπησαν εις φυγήν προς τα παρακείμενα όρη, πλην των της συνοικίας του Σχολείου, οίτινες είχον εγκλεισθή εις το Σχολείον.
Από τους συλληφθέντας άνδρας και γυναικόπαιδα οι Βούλγαροι στρατιώται αφήρουν τα χρήματα, ωρολόγια, δακτυλίδια, υποκάμισα, υποδήματα, ενώ συγχρόνως ομάδες στρατιωτών περιτρέχουσαι το χωρίον εισήρχοντο εις τας οικίας, τας οποίας ελεηλάτουνν κατά τρόπον καταφανή.
Επηκολούθησαν εν συνεχεία διαχωρισμός των γυναικόπαιδων από τους άρρενας ηλικίας17-70 και εκ τούτων τα μεν γυναικόπαιδα διετάχθησαν να επιστρέψουν εις τας οικίας των, οι δε άνδρες εχωρίσθησαν εκ νέου εις τρεις ομάδας.
Μία ομάς εκ 300 ανδρών ηλικίας 17-45 εξετελέσθησαν ομαδικώς διά πυροβόλων όπλων.
Την επομένην 30 Σ/βρίου οι υπόλοιποι εκ των κρατουμένων αφέθησαν ελεύθεροι εγκλεισθέντες εις τας οικίας των επί 15/θήμερον, απαγορευθείσης αυστηρώς της εξόδου των υπό των Βουλγάρων.
Από της 1ης μέχρι 27 οκτωβρίου εξηκολούθουν μεμονωμέναι συλλήψεις κατοίκων, η ολότης δε των κατοίκων διατελεί εν διαρκεί αγωνία. Μεταξύ των φονευθέντων συμπεριλαμβάνονται και οι εξης:
1) Ιωάννης Βελέντζας ετών 22
2) Ιωάννης Κιουτάχιαλης ετών 25
3) Λεωνίδας Καρακάντζαλης ετών 44
4) Πρόδρομος Μαδελμής ετών 21
5) Δημοσθένης Μαδελμής ετών 28
6) Νίκος Μαδελμής ετών 38
7) Δημοσθένης Πηγαδάς ετών 36
8) Γεώργιος Γεωργιάδης ετών 36
9) Αναγνώστης Ζαχαροπλάστης ετών 28
10) Κώστας Βουδάκης ετών 28
11) Στέφανος Κουντουράς ετών 32
12) Νίκος Κουντουράς ετών 34
14) Αλέξανδρος Κουντουράς ετών 26
15) Νίκος Γοργίας ετών 28
16) Κώστας Καπαλάκης ετών 27
17) Χρήστος Βογιατζής ετών 35
18) Αριστοτέλης Αμβρόζης ετών 26
19) Δημοσθένης Αμβρόζης ετών 22
20) Αναστάσιος Χ» Βασιλείου ετών 30
21) Χρίστος Παπάζογλου ετών 34
22) Δημήτριος Παπάζογλου ετών 38
23) Χατζηβασιλείου Αλέξιος ετών 24
24) Χ» Βασιλείου Κώστας ετών 20
25) Βελένης Ανέστης ετών 35
26) Ζήσης Μαδελμής ετών 28
27) Καραγιαβρέκης Αθανάσιος ετών 20 και
28) Καραγιαβρέκης Χρίστος ετών 25
10) ΧΩΡΙΟΝ ΧΩΡΙΣΤΗ
Το απόγευματης 28 Σεπτεμβρίου ανεχώρησαν αιφνιδίως εκ του χωρίου ο Βούλγαρος Πρόεδρος Λαζάρεφ, ο Γραμματεύς της Κοινότητος και οι δύο Βούλγαροι χωροφύλακες. Η απρόοπτος αναχώρησις των ανωτέρω εσχολιάσθη υπό των κατοίκων καθ’ όσον ουδεμία προς τούτο αιτία υπήρχεν.
Το απόγευμα της αυτής και ολίγον προ της αναχωρήσεως των ανωτέρω αρχών ειδοποήθησαν οι κάτοικοι να κλεισθούν εις τας οικίας των από της 18ης ώρας, καθ΄όλην δε την νύκτα να μη κάμουν χρήσιν φωτός, όπερ και εγένετο.
Την 2αν ώραν ηκούσθησαν πυροβολισμοί εντός του χωρίου και εν συνεχεία άγνωστα άτομα περιερχόμενα το χωρίον εκάλουν τους κατοίκους να εξέλθουν διά να εορτάσουν την ελευθερίαν των. Το σύνολο των κατοίκων, τρομοκρατηθέν εκ της φυγής των Βουλγαρικών αρχών και του περιορισμού των εις τας οικίας των, παρέμεινεν εντός των οικιών του, πλην ελαχίστων νέων. Εκ των οικιών των αντελήφθησαν μόνον ότι οι πλείστοι των κυκλοφορούντων αγνώστων ενόπλων ομίλουν την Βουλγαρικήν γλώσσαν. Λόγω του επικρατούντος σκότους και της πιπτούσης βροχής δεν ηδυνήθησαν να διακρίνουν ή αναγνωρίσουν τινά εκ των εν λόγω ενόπλων.
Την πρωίαν της 29ης Σ/βρίου οι κάτοικοι εξήλθον των οικιών των και καταπτοημένοι διηρωτώντο «τι θα γίνη» διότι ούτε οι ελθόντες κατά την νύκτα υπήρχον, αλλ’ ούτε και αι Βουλγαρικαί Αρχαί είχον επανέλθη.
Εγνώσθη ότι νέοι τινές του χωρίου πεισθέντες υπό των εμφανισθέντων κατά την νύκτα ξένων, ηκολούθησαν τούτους μέχρι Αδριανής, οπόθεν αντιληφθέντες ότι εσκόπουν να τους παρασύρουν εις τα παρακείμενα όρη επέστρεψαν την ιδίαν νύκταν εις το χωρίον των.
Μέχρι της 11 ώρας της 29 Σ/βρίου επεκράτη απόλυτος ησυχία οπότε το χωρίον αιφνηδίως κυκλωθέν υπό Αποσπάσματος Βουλγαρικού Στρατού και ατάκτων Βουλγάρων, εδέχθη σφοδρούς πυροβολισμούς εξ όλων των κατευθύνσεων. Οι κάτοικοι κατόπιν τούτου ενεκλείσθησαν εις τας οικίας των καθ’ όσον τινές εκ των ευρεθέντων καθ’ οδόν ετραματίσθησαν. Περί ώραν 11:30΄ εισήλθεν εντός του χωρίου εξ όλων των κατευθύνσεων το Βουλγαρικόν απόσπασμα χωρίς εννοείται να δεχθή ούτε έστω πυροβολισμόν ή οιανδήποτε άλλην αντίστασιν των κατοίκων. Αμέσως επηκουλούθησεν είσοδος εις τας οικίας και γενική λεηλασία και ληστεία των κατοίκων. Οι Βούλγαροι αφήρουν τα ωρολόγια, δακτυλίδια, διάφορα τιμαλφή, χρήματα, ενδύματα, υποδήματα, ρουχισμόν και ότι άλλο εύρισκον.
Μετά ταύτα διέταξαν όπως όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι (γέροντες, παιδιά, άνδρες, γυναίκες, ασθενείς και ανάπηροι) εξέλθουν αμέσως εις το 5 χιλιόμετρον της οδού μεταξύ Δράμας – καβάλλας. Το θέαμα των κινουμένων προς την κατεύθυνσιν ταύτην κατοίκων Χωριστής ήτο τραγικόν. Εις το 5ον χιλιόμετρον ωδηγήθησαν εις παρακειμένην ξηρολίμνην χρησιμοποιουμένην υπό των κατοίκων του χωρίου διά την συγκέντρωσιν υδάτων διά το πότισμα των καπνών κατά την φυτείαν.
Περί ώραν 14ην διετάχθησαν να επιστρέψουν εις το χωρίον μόνον τα γυναικόπαιδα και να παραμείνουν οι άνδρες. Η διαταγή αύτη επραγματοποιήθη, πλην αρκετοί εκ των ανδρών κατώρθωσαν, αναμιχθέντες με τα γυναικόπαιδα να επανέλθουν εις το χωρίον, οι λοιποί άρρενες από 18-80 ετών υπεχρεώθησαν να εισέλθωσιν εντός της ξηρολίμνης, έχοντες τας χείρας ανυψωμένας μετ’ ολίγον δε κατέφθασεν επί τόπου Βούλγαρος Ταγματάρχης, όστις μεταξύ των άλλων είπεν προς τους κρατουμένους ότι θα κρατήση 15 ομήρους εξ αυτών, οι οποίοι θα εκτελεσθούν αμέσως εις ήν περίπτωσιν ήθελεν ριφθεί έστω και είς πυροβολισμός.
Κατόπιν της δηλώσεως ταύτης του Βουλγάρου Ταγματάρχου εξήλθον αμέσως αυθορμήτως 15 γέροντες οίτινες προσφέρθησαν να κρατηθώσιν ως όμηροι.
Ο Βούλγαρος Ταγ/ρχης δεν τους εδέχθη και εξέλεξεν 15 νέους ηλικίας 15-18 ετών, οι οποίοι παρά την υπόσχεσιν του Βούλγαρου Ταγ/ρχου και παρά το γεγονός ότι ούτε είς πυροβολισμός ερίφθη ή ηκούσθη, ωδηγήθησαν με δεδεμένας τας χείρας δι’ ακιδωτού σύρματος εις τους εγγύς της Δράμας αμπελώνας, όπου κατόπιν πολλών κακοποιήσεων εξετελέσθησαν, πλην δύο οίτινες καίτοι τραυματισμένοι κατώρθωσαν λόγω του σκότους να διαφύγουν και εν συνεχεία να μεταδώσουν τα ανωτέρω.
Οι υπόλοιποι άνδρες διετάχθησαν να επανέλθουν εις το χωρίον των.
Την 30 Σ/βρίου και περί ώραν 7:30’ διετάχθη εκ νέου γενική έξοδος των κατοίκων προς το 5ον χιλιόμετρον και επανελήφθη εκ νέου τραγική πορεία προς τον τόπον του μαρτυρίου. Ταυτοχρόνως διετάχθησαν ν’ αφήσουν ανοικτάς τας οικίας των και τα καταστήματά των προκειμένου να ενεργηθή νέα έρευνα, ενώ επρόκειτο περί συμπληρώσεως της αρπαγής όλων των υπαρχόντων εις τας οικίας και τα καταστήματα.
Μετά 2ωρον παραμονήν εις τον χώρον του 5ου χιλιομέτρου όλων των κατοίκων, διετάχθησαν και πάλιν να επανέλθουν τα γυναικόπαιδα και την φοράν αυτή αρκετοί των κατοίκων και αναμιχθέντες μετά των γυναικοπαίδων κατώρθωσαν να επανέλθουν εις το χωρίον, οίτινες είναι και οι μόνοι διασωθέντες άνδρες του χωρίου και τινες γέροντες. Οι υπόλοιποι ωδηγήθησαν εντός της ξηρολίμνης όπου ήλθον μετ’ ολίγον ένοπλοι ο Βούλγαρος Δήμαρχος Λαζάρωφ, ο Γραμματεύς της Κοινότητος και εις χωροφύλαξ φέρων οπλοπολυβόλον. Ο χωροφύλαξ ετοποθέτησεν αμέσως το οπλοπολυβόλον του και ητοιμάσθη να βάλη κατά των εντός της ξηρολίμνης ανδρών. Ο Δήμαρχος τον απέτρεψε και εν συνεχεία μόνος του εξήγαγε τους γέροντας τους οποίους διέταξε να επιστρέψουν εις το χωρίον των.
Ταυτοχρόνως ο Βούλγαρος Δήμαρχος παρέλαβεν μεθ’ εαυτού 3-4 οπλίτας, μεταξύ των οποίων και τον καταθέτοντα τ’ ανωτέρω και μετέβη μετ’ αυτών εις το Γραφείον της Κοινότητος ίνα διαπιστώσωσι δήθεν τας ζημίας, αίτινες είχον προξενηθή εις αυτό καθώς και την διάρρηξιν του ταμείου. Εκεί διεπιστώθη ότι το ταμείον ήτο ανοικτόν και δεν είχε διαρριχθή.
Οι λοιποί άνδρες του χωρίου (150) περίπου παρέμειναν αυστηρώς φρουρούμενοι εντός της ξηρολίμνης επί 2ωρον έχοντες ανυψωμένας τας χείρας και ζητοκραυγάζοντες «ούρα» τη διαταγή των δημίων των.
Μετά ταύτα εις δοθέν σύνθημα οι άνδρες του Βουλγαρικού Αποσπάσματος διά χειροβομβίδων, πολυβολισμών και πυροβολισμών εξετέλεσαν άπαντας τους ανωτέρω εντός της ξηρολίμνης. Η τραγική σκηνή της εκτελέσεως των ανωτέρω κατοίκων ήτο ορατή εκ της οικίας Καραμουτσούνη.
Της κατά τον ανωτέρω τραγικόν τρόπον ομαδικής εκτελέσεως των ανδρών του χωρίου Χωριστής προηγήθη άνευ προηγουμένου καταλήστευσις αυτών ήτοι αφηρέθησαν και αυτά τα υποδήματά των.
Μεταξύ των φονευθέντων ουδείς κομμουνιστής ή κακοποιός υπήρξεν άπαντες δε ήσαν φιλήσυχοι και φιλόνομοι πολίται ουδεμίαν αφορμήν δώσαντες.
Την ιδίαν ημέραν απεβίωσεν υποκύψας εις τα τραύματά του και ο κάτοικος του χωρίου Γεώργιος Πετρίδης, όστις την προηγουμένην είχεν πυροβοληθή. Κατά την μεταφοράν του εις το Νεκροταφείον, επυροβολήθη υπό Βουλγάρων Χωροφυλάκων ο Έλλην ιερεύς επί τη δικαιολογία ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθή Έλλην ιερεύς, αλλά Βούλγαρος τοιούτος.
Ούτω έληξεν η τραγική ημέρα αύτη και έκτοτε υπό το Κράτος του τρόμου και τη Διαταγή των Βουλγάρων όλοι οι κάτοικοι ενεκλείσθησαν εις τας οικίας των εις ας ετέθησαν υπό περιορισμόν μέχρι της 16ης Οκτωβρίου καθ’ ην επετράπη η κυκλοφορία εν τω χωρίω επί δίωρον μόνον.
Συγχρόνως υπεχρεώθη το χωρίον να διατρέφη τον Βούλγαρον Δήμαρχον, την Χωροφυλακήν και λοιπούς υπαλλήλους.
Την 17ην Οκτωβρίου υπεχρεώθη το χωρίον να καταθέση 600.000 λέβα. Τα χρήματα ταύτα συνελέγησαν και απεστάλησαν εις Δράμαν υπό του Δημάρχου δι’ ενός λοχίου, λέγεται ότι ο εν λόγω λοχίας παρέδωκε μόνον 15.000 λέβα, τα δε επί πλέον τοιαύτα φαίνεται ότι κατεκρατήθησαν υπό του Βουλγάρου Δημάρχου και των λοιπών υπαλλήλων.
Οι απομένοντες κάτοικοι περίφοβοι αναμένουν την στιγμήν της διά την Γερμανοκρατούμενην Ελλάδα αναχωρήσεώς των.
Μεταξύ των φονευθέντων ομαδικώς κατοίκων συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι:
1) Στέργιος Τσιρώνας ετών 32
2) Αναστάσιος Βογιατζής ετών 28
3) Βασίλειος Γιαντόνου ετών 17
4) Αθανάσιος Καπετάνης ετών 35
5) Ευάγγελος Παπαδόπουλος ετών 53
6-7) αδελφοί Παναγιώτης και Γεώργιος Φυλακτού
8) Γεώργιος Δραγκίνης ετών 18
9) Αχιλεύς Ζαρπάνης ετών 38
10) Χρίστος Τζαφέρης ετών 17 μόνος προστάτης 4/μελούς οικογένειας
11) Βασίλειος Φυλακτού ετών 36
12) Λυβέριος Χανουμίδης ετών 35
13-14)αδελφοί Νικόλαος και Αθανάσιος Γαϊτανίδης ετών33 και 35
15) Απόστολος Αναστασιάδης ετών 16
16-18) αδελφοί Σαακιάν Τακφόρ ετών 31, Κιρκόρ ετών 35και Αράμ ετών 25
19) Στέφανος Γιαπαντζάκα ετών 19
20) Γεώργιος Ιατρού ετών 17
21) Γεώργιος Ναλαπάντης ετών 39
22) Αλέκος Κώττας ετών 15
23) Θεόδωρος Κωφού ετών 28
24) Χρήστος καραμητρόγλου ετών 23
25-26) πατήρ και υιός Προκόπιος Πετσάς ετών 44 και Γεώργιος Πετσάς ετών 15,
27) Θεοχάρης Ζουμπίλης ετών 27
28-29) πατήρ και υιός Ιωάννης Συνόκα, ετών 48 και Γεώργιος Συνόκας ετών 16
30) Βασίλειος Συνόκας ετών 17
31) Δημήτριος Πέπελας ετών 32
32) Σαράντης Σαραντίδης ετών 33
33) Ανέστης Ζαπράνης ετών 35
34) Μιχαήλ Κιουπκιουλής ετών 26
35) Νικόλαος Βολιγιάννης ετών 49
36-37)Παναγιώτης Γιαβανόγλου ετών 22και Ιωάννης Γιαβανόγλου ετών 18 αδελφοί
38) Δημήτριος Δαβίνης ετών 38
39) Στέργιος Παύλου ετών 41
40) Βασίλειος Κακουλίδης ετών 15
41) Κων/νος Γεωρτσόγλου ετών17 προστάτης 6/μελούς οικογένειας του πατρός του όντος τυφλού.
42-43) Αδελφοί Κουτσομάλου Αθανάσιος ετών 33 και Μιχαήλ ετών 52
44-45) Αδελφοί Κατσιούλη Κλεάνθης ετών 42 και Αθανάσιος ετών 39
46) Πανάρετος Ροδάς ετών 26
47-48) πατήρ και υιός Αναστάσιος πεταλωτής 57 και Χρήστος ετών 16
49) Κων/νος Σφελινιώτης ετών 59
50) Αθανάσιος Ιωσηφίδης ετών 23
51) Κων/νος Λαμπρινίδης ετών 48
52) Βασίλειος Τοκατλής ετών 27
53-54) Βασίλεος Μποζήλιας ετών 56 και Απόστολος ετών 17 πατήρ και υιός
55-56) αδελφοί Κων/νος 18 και Απόστολος Κρίνιας ετών 15
57) Αναστάσιος Κατσικάρης ετών 56
58) Μενέλαος Κελεμπέκης ετών 28
59) Διονύσιος Τσατσαμπάς ετών 56
60) Τίλιππος Μορφίδης ετών 17
61) Αριστείδης Καπίστρας ετών 36
62) Νικόλαος Κυριακίδης ετών 49
63) Νάκος Γκίδης ετών 54
64) Νικόλαος ΤζέΪκυυ ετών 30 τραυματίας τελευτ. πολέμου
65) Κων/νος Χατζηαβραμίδης ετών 46
66-67) πατήρ και υιός Αλέξανδρος 34 και Αθανάσιος Κερμενιώτης ετών 19
68) Αθανάσιος Κερμενιώτης ετών 48
69) Γεώργιος Πετρίδης ετών 55
70-71) Αδελφοί Πασχάλης ετών 30 και Θεμιστοκλής Μαρωνίτης ετών 28
72) Δημήτριος Λόγιουβαν ετών 37
73) Θεολόγης Καραμητρόγλου ετών 17
74) Θεόδωρος Μπιμπίκης ετών 31
75) Τριαν/λος Μεσσίνης ετών 39
76) Ορέστης Καμπάνης ετών 15
77-78) πατήρ και υιός Θωμάς ετών 58 και Σαρκό Ανουσιάν ετών 18
79) Απόστολος Καπετάνης ετών 38
80) Ισαάκ Παπαδόπουλος ετών ….
81) Σταύρος Ιωαννίδης ετών 33
82) Πέτρος Κωσκερίδης ετών 31
83-84) αδελφοί Χρήστος ετών 19 και Ιωάννης Τζαφέρης ετών 16
85) Χαράλαμπος Ρούκλης ετών 47
86) Χρήστος Βογιατζής ετών 16
87) Θεόδωρος Κατσιούλης ετών 36
88) Χρήστος Τσίτσος ετών 29
89) Νικόλαος Φούρναρης ετών 50
90) Παύλος Φωτιάδης ετών 26
91) Πασχάλης Πασχαλίδης ετών 38
92) Ιωάννης Καραλιώτας ετών 33
93) Δημήτριος Χερεμιτσόπουλος ετών 44
94) Ανδρέας Αραμπατζής ετών 40
95-96) Αδελφοί Ηρακλής ετών 34 και Νικόλαος Τόσιογλου ετών 30
97) Συμεών Συμεωνίδης ετών 55
98) Χουρμούζης Ζήσης ετών 48
99) Γεώργιος Κουτσουράς ετών 57
100)Νικόλαος Μοσχόπουλος ετών 32
101)Ελευθέριος Δίγκας ετών 29
102)Δωρόθεος Δουμπλατζής ετών 46
103)Είς εκ Δοξάτου
104)Είς εκ Κυργίων
105)Νάκος Σινόκος
106)Ευάγγελος Κουρουβαγγέλης
107)Φίλιππος Παρασκευάς
108)Βασίλειος Κηρίκας
Γ΄ ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Οι Βούλγαροι από της εγκαταστάσεως εις Ανατολική Μακεδονίαν ετόνιζον ότι η Μακεδονία είναι Βουλγαρική και κατά συνέπειαν οι Έλληνες κάτοικοι αυτής είναι ανεπιθύμητοι. Συνάμα κατέβαλλον πάσαν προσπάθειαν όπως αφ’ ενός μεν επιφέρουν διχασμόν ματαξύ των Ελλήνων κατοίκων διαδίδοντες ότι οι γηγενείς Έλληνες θα παραμείνουν, οι δε πρόσφυγες θα εκδιωχθούν, αφ’ ετέρου δε εκμεταλευθούν προς όφελος των τυχόν παράπονα κατοίκων κατά ημετέρων Αστυνομικών και Διοικητικών υπαλλήλων τονίζοντες εις τους κατοίκους ότι κακώς θεωρούσιν εαυτούς Έλληνας διότι, όπως γνωρίζουν όλοι οι εκ παλαιάς Ελλάδος Έλληνες, ουδεμίαν εμπιστοσύνην έτρεφον ποτέ προς τους Μακεδόνας.
Προς υποστήριξιν της γνώμης ταύτης και ίνα προσελκύσωσι προς εαυτούς τους αυτόχθονας προσέθετον ότι η έλλειψις εμπιστοσύνης των Παλαιοελλαδιτών καταδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι και Αξιωματικοί της Ελλάδος προέρχονται κατ’ αρχήν εκ της νοτίως του Ολύμπου Ελλάδος.
Την προπαγάνδαν ταύτην ενήργουν κυρίως οι διάφοροι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι και οι Βούλγαροι Αξ/κοί.
Η εκδηλωθείσα όμως πείσμων αντίδρασις των κατοίκων και αι σθεναραί αυτών περί της Ελληνικότητος της χώρας και της ενότητος αυτής μετά της μητρός Ελλάδος υπεχρέωσαν τους Βουλγάρους να απελπισθούν διά την επιτυχίαν της επιδιωκουμένης υπ’ αυτών διαιρέσεως και να μεταβάλλουν τακτικήν.
Ήρχισαν τότε παντοίας καταπιέσεις του Ελληνικού στοιχείου προς συστηματικήν εκρίζωσιν αυτού, επιτυχόντες να εκδιώξωσι μέγαν αριθμόν Ελλήνων οίτινες κατέφυγον εντεύθεν του Στρυμώνος.
Ενεκολπώθησαν άμα ασυνειδήτους τινάς Έλληνας κομμουνιστάς γνωρίζοντες ότι μόνον κομμουνισταί ήτο δυνατόν να συνδράμουν αυτούς εις το απαίσιον έργον της εκρίζωσις του Ελληνισμού της Ανατολικής Μακεδονίας, με τους οποίους ήλθον εις στενήν συνεργασίαν. Ταυτοχρόνως κατέκλυσαν ολόκληρον την Βουλγαροκρατούμενην Ανατολικήν Μακεδονίαν διά μελών του Βουλγαρικού Κομιτάτου και συγχρόνως επραγματοποίησαν την αντικατάστασιν όλων των πεπολιτισμένων οπωσδήποτε Βουλγάρων υπαλλήλων διά νέων τοιούτων φανατικών μισελλήνων και μελών του Βουλγαρικού Κομιτάτου.
Έκτοτε άρχεται η τραγική περίοδος του συστηματικού εξαφανισμού και μαρτυρίων του Ελληνικού πληθυσμού της Ελληνικοτάτης ταύτης περιοχής.
Οι Βούλγαροι επραγματοποίησαν τον επιδιωκόμενον υπ’ αυτών σκοπόν διά των Κουμουνιστών, επιτυχόντες διά της χρησιμοποιήσεως τούτων ως οργάνων των να δημιουργήσωσιν την αφορμήν ήτις τοις ήτο απαραίτητος, ίνα εν τέλει εμφανισθώσι ως διώκται του Κουμουνισμού εις τον κατά του οποίου αγώνα προσπαθούσι να ηρωποιηθώσι και δικαιολογήσωσι την ωργανωμένην εξόντωσιν του Ελληνισμού.
Ο Βούλγαρος Υποδήμαρχος Σερρών ανεκοίνωσεν εμπιστευτικώς εις Έλληνα πρόκριτον τας κάτωθι πληροφορίας περί αριθμού θυμάτων.
Εις Σέρρας ουδείς εξετελέσθη, μόνον εκ του ξυλοδαρμού έθανον τρεις Σερραίοι και δύο (2) χωρικοί.
Εις Νέον Σκοπόν ετυφεκίσθησαν δέκα εννέα (19) και εις Λευκώνα έξι (6).
Αγνοεί τον αριθμόν των θυμάτων εις Παγγαίον, Σιδηρόκαστρον και περιοχή Πορροίων.
Εις περιοχήν Δράμας τα θύματα υπερβαίνουν τας πέντε χιλιάδας (5000).

Εν Θεσσαλονίκη τη 30 Νοεμβρίου 1941

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ Γ.Δ.Μ.

ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος